СПИСОК ПРАЦЬ М. П. ДРАГОМАНОВА


Отсей спис праць М. Драгоманова не повний і не скрізь точний. Я доси не міг добути богато писань М. П-ча, опублікованих у Росіі й де инде — на чужих мовах. Тут я здавався на покази самого М. П-ча, що робив се часто по памяти і через те иноді помилявся в часі й заголовках, а по більшій частині тілько загально вказував на своі писаня в ріжних виданях, при чому мабуть про деяку свою працю і сам забув. Дещо с того я направив, надибавши між паперами М. П-ча, самі ті виданя. Богато праць М. П-ча, напечатаних у Росіі й инчих славянських виданях, не можна було мені тут подати, бо ще не вільно роскривати тих псевдонімів М. П-ча, з огляду на редакціі. С псевдонімних праць М. П-ча у російских журналах, тут напечатано тілько те, що падав сам М. П-ч, у своіх рукописних списках.

Опроче хиби сего спису зазначені мною, майже скрізь, у самім тексті. Можу запевнити тілько, що все, про що тут напечатано без оговорки, належить М. П-чу. Спис анонімних і псевдонімних праць М. П-ча у „ДрузЪ", „В. СловЪ", „Народі" i деяких дрібніцих женевских, подаю по найбільшій частині, як наочний свідок. Нарешті мушу завважати що статі М. П-ча лехко пізнати по змісту і манєрі писати. Подав же я тут і найдрібніщі, звісні мені, писаня М. П-ча, з огляду на те, що всі вони орігінальні і потрібні для зложеня образу єго діяльности і єго світогляду — те ж орігінального і на диво одноцільного. Тілько про одну анонімну практичну відозву з 80 х рр. я не можу оповістити.

Прошу всіх, хто би знав іще про які праці М. П-ча, пропущені мною - присилати мені ті доповненя і поправки, тай самі праці М. П-ча, друковані в часописях російских і инчих, европейских. Особливо прошу тих, хто має листи М. П-ча, позволити мені покористуватися ними для єго житєписі, до котроі я готовлюся.

Львів, 4 октября 1895.
Михайло Павлик.
Адрес мій для заграницi: Oesterreich, Gаlizien, Lemberg, Supinski-Gasse 16. M. Pawlik

 

 

1861

    * Полеміка з Добролюбовим ізза Пирогова („Русская РЪчь", 1860 чи 1861. Про неі див. у IV т. творів Добролюбова і поясненє Др-ва у IV т. „Громади" 1879, ст. 379—381.
    * Промова на Пироговскому банкеті 1861 напечатана в описі его, вид. проф Шульгиним і в „Современной лЪтописи Русскаго ВЪстника" Каткова.
    * Промова над труною Шевченка у Кієві 1861 р. (Про неі Австр. р. спомини І, 22-23, Статя була дана Кулішеві).

1864 — 1869.

    * Виписка перекладом з останнёго твору Н. Костомарова: „ПослЪдніе годы РЪчи посполитой" (Правда. 1869, 25-30. Без підпису. Приписує д. Iв. Франко: Правда. 1884, 289).
    * Далі подаю, по списку М. П-ча, іст. праці, про котрі не можу сказати точно, в котрім році появилися. Основна ідея перших історичних праць М. П-ча: потреба реставраціі староі історіі независимо від поглядів, а по части й матерьялу клясичних писателів.
    * Государственныя реформы Діоклеціана и Константина Вел. (киівск, Унив. ИзвЪстія між 1864 і 1870).
    * ЗамЪтки о Галиціи и Угорской Руси.(Спб. ВЪд. 1869, нри 293, 297, 305)
    * Земство и мЪстный элементъ въ обученіи (Спб. ВЪд. 1866, нр ?)
    * Императоръ Тиберій (Увиверситетскія ИзвЪстія, Киів 1864, і окремо. Діссертація на право читати лекціі в унив.)
    * Логографы (киівск. Унив. ИзвЪстія, між 1864 і 1870).
    * Народныя школы въ югозападномъ краЪ. (Спб. ВЪд. між 1866 і 1874.
    * Новий погдядъ на великоруський богатирський епосъ, Влад. Стасова. Правда. 1869, нри 25-31) Підпис: Украінець.
    * О педагогическомъ значеніи малорусскаго языка (Спб. ВЪд. 1866, 93).
    * Статі в Спб. ВЪд. подаю по рукописному списку йіх М. П-чем, при чому він завважує, що не подав і половини статей, бо не мав під рукою газети. М. П-ч каже тілько загально, що в Спб. В, він писав „багато передових статей, дописів, фельєтонів і рецензій по адміністратівним, національним, шкільним і науковим справам Украіни і західньоі Славянщини", а також „статі і полеміку з „Голосомъ", „Моск. ВЪд." „ВЪстью", в справі польскій і зах. руских соціальних і національних справах",
    * О положеніи женщины въ украинской народной семьи (Відчит 1866 p. Чи печатаний?)
    * Положеніе женщины въ первый вЪкъ римской имперіи. Унив. ИзвЪстія, Киів, між 1864 і 1870.
    * Русскій театръ въ Галиціи. Письма съ галицкой границы. (Спб. ВЪд. 1867. Не знаю, чи оба заголовки йдуть до одного. М. П.)
    * Славянскій съЪздъ въ MосквЪ 1867 г. и искаженіе славянскаго дЪла шовинизмомъ нашихъ газетъ (Спб. ВЪд. 1867, нри 285, 237, 325.
    * Славянское литературное обозрЪніе (Галичане, Чехи, Словинцы, Сербы) Спб. ВЪд. 1868, нри 102, 105, 117, 146, 153.

1870.

    * Вопросъ объ историческомъ значеніи римской имперіи и Тацитъ. — Магістерска діссертацiя 1869 р. Напеч. 1870 у Киіві.
    * Духовное господство. („Знаніе" після 1870 р. Перша голова: „Церковь и государство въ римской имперіи" не пропущена цензурою і погибла в пет. цензурно-ред. архівах).
    * Малороссія въ ея словесности. ВЪст. Европы, 1870, Іюнь).

1871.

    * Изъ Германіи (Письма въ редакцію Спб ВЪдомостей) 1871, нри 178, 179 Підпис: М. Деінде М. П-ч значить той самий заг. 1871-72 і додає: о немецкой печати и славянствЪ въ федеральное министерство Гогенварта.

1872.

    * Восточная политика Германій и обрусеніе (ВЪстникъ Европы, 1872, Февраль, Мартъ, АпрЪль, Май) Підпис: М, Т-овъ Аналіз д. Сіроманця у „Правді" 1872, чч. III—VШ. п. з. Украінофільство в з вязку з східною політикою Пруссиі и обрусінням західного краю.
    * Письма русина-федералиста о галицкихъ и австрославянскихъ дЪлахъ вообще. Спб. BЪд.1872-73 гг.

1873.

    * Дмитро Иванович Каченовский (некролог „Правда" 1873, 3. Підпис: Д.
    * II movimento letterario ruteno in Russia e Galizia (1798—1872) Rivista Europea, 1873, 1—2 і осібно (8° от, 1—44), Firenze 1873. Підпис: Ukraino Резюме В. Навроцкого у „Правді" 1873, ч. 7, 10, 14, 15.
    * La litterature ruthene („La Republique Francaise", 1873, 523, 16 Avril). Бачиться, єго статя.
    * Литературное движеніе въ Галиціи (ВЪcтникъ Европы, 1873, Августъ, Сентябрь чи Сентябрь, Октябрь).
    * Література росcийска, великоруска, украінска і галицка („Правда", 1873, чч. 4-6), 16—21. Далі: 1874, чч. 1—9. Статя вийшла і осібною брошурою у Львові.
    * Положеніе и задачи науки древней исторіи (Лекція при началЪ курса всеобщей исторіи въ Кiевскомъ университетЪ въ 1873—1874 году) (Журналъ Министерства Народнаго ПросвЪщенія, 1873, часть CLXXV, отд. 2), 8, ст. 154—181.
    * Русскіе въ Галиціи („ВЪстникъ Европы", 1873, Январь, Февраль).
    * РЪчь М. П. Драгоманова (Зап. Югоз. Отд. Г. Общ. I, 1873, ст. 68—77. Про М. Максимовича).
    * Святкованє роковин Шевченка в „рускому обществу" (в Цюріху). Российскі студентки. (Правда 1873, 13). Підпис М.

1874.

    * Археологічний зьізд у Києві („Правда" 1874, 19 Підпис: Украінець.
    * Борьба за духовную власть и свободу совЪсти въ XVI—XVII столЪтіи (Отечественныя Записки 1874, т. CCXVIII, отд. I, ст. 445-494; т. ССХІХ, отд. I, ст. 75—134) За повним підписом.
    * Историческія ПЪсни малорусскаго народа. Съ объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова. Т. I. Кiевъ. 1874. 8, ст. I-XXIV+1-336. Т. II. 1875. Рецензія: Ensaios criticos. VI. Рог Z. Consiglieri Pedroso. Porto, 1881. 8, ст 1-5.
    * В статях фольклорних, початих Іст. піснями, M. П-ч держиться широкого порівнявчого методу з цілю дібратися до жерел певноі історіі і прослідити єі дороги й національні відміни.
    * М. Максимовичъ его лит. и общественное значеніе (В. Европы, 1874, місяць?) Подав Ом. Огоновский в Іст. л. р.
    * Народныя нарЪчія и мЪстный элементъ въ образованіи (ВЪстникъ Европы, 1874, Августъ).
    * Наши славянскія благотворительныя учрежденiя. Представители славянскихъ благотворителъныхъ комитетовъ во время археологическ. съЪзда въ КіевЪ. Спб. ВЪд. 1874 г. Резюме у Правді 1874, 15 п. з. Российска критика российского доброчинкованя славянам і Члени слав. благотв. комитетів и Галичане в часі арх. з. у К.
    * Отголосокъ рыцарской поэзіи въ pусскихъ народныхъ пЪсняхъ. (Записки Югозап. Отд. И. Р. Геогр. Общества. Т. II. Кiевъ, 1874)
    * Очерки новЪйшей литературы малорусскаго нарЪчія М. То—чова (ВЪстникъ Европы, 1874, Сентябрь, ст. 73—114. Було напечатано з поміткою „Продолженіе будетъ", та після того, як була набрана і подана до цензури друга частина статі, цензор не тілько перечеркнув усю другу частину, але й велів вирізати частину першу, котра так і не побачила світа.
      Др. Іван Франко. — Чи се не та сама статя, котру далі подає М. П-ч п. з. Десять лЪтъ украинской беллетристики, при чому додає, що ідеі єі проведені після того на инчому матеріалі, в статі єго: Новокельское и пров. движеніе во Франціи?
    * Палатинскій холмъ въ РимЪ по pаскопкамъ (1847—1872) (Посв. К. О. Полевичу) (Журналъ Министерства Народнаго ПросвЪщенія, 1874, Часть CLXVIX, отд. 2). 8, ст. 221—259. 3 рисунками.
    * Т. Г. Шевченко. (НедЪля, 1874, 8; так твердить сам М. П-ч, у рукописних списках своіх творів, — я-ж бачив між паперами его, 1895 р., статю під повищим заг. у 37 нрі H. с того ж року. Не бачивши 8 нра Н., не можу сказати, хто з нас помилявся. Статя у 37 нрі без підпису.

1875.

    * Андpіяшіада. Текст до комічноі опери під сим заг., про кієвскі відносини, по рос. Коло половини 70-х рр. Непечатаний.
    * Библіографическія извястія и замЪтки о литературЪ и наукЪ у чеховъ, поляковъ, сеpбовъ, хорватовъ и болгаръ (К. Тел. 1875.) Бібліографію с К. Тел. подаю по списку М. П-ча.
    * Выдумки „Кiевлянина" и польскихъ газетъ о малорусскомъ сепаратизмЪ (Перепечатка із К. Тел 1875) Киів 1875.
    * Галицкія отношения Кіевск. отд. Славянскаго благотворит комитета (К. Тел. 1875, 62;. Витяг у Правді 1875, 13.
    * Десять лЪтъ украинской литературы (ВЪстникъ Европы, 1875, Сентябрь, Октябрь) Статя вирізана цензурою.
    * Евреи и поляки въ югозападномъ кpаЪ (ВЪстникъ Европы, 1875, Іюль).
    * 3 поводу банкету міністра гр. Толстого, в Кієві. (В. Европы, 1875, 12)
    * 3 поводу герцеговинського повстаня (Кіевск. Тел. 1875).
    * Исторія Возсоединенія Руси Куліша. Увага в Кіевск. Тел. 1875.
    * Къ вопросу о слЪдахъ великорусскаго богатырскаго эпоса въ Малороссіи
    * (Письмо къ Ор. Ф. Миллеру). Древняя и Новая Россія", 1875, N. 9. ст. 91-96)
    * Малорусское литературное движенiе в 1874 г. (К. Тел. 1875, нр ?)
    * Надежды и разочарованія въ западномъ славянствЪ (по поводу жалобъ газеты "Застава" на русскую политику). К. Тел. 1875, 69.
    * Наpодныя нарЪчія и мЪстный элементъ въ обученіи (статя Др-ва і его жінки Людмiли Михайловни, В. Евр. 1875, Августъ).
    * Неисправимые (украинскіе хлопоманы) К. Тел. 1875, 90.
    * Новокельтское и провансальское движеніе во Франціи (В.Европы, 1875, Августъ, Сентябрь). Про долю кельтійских мов див. в єго Чудацких Думках, 1892.
    * Новый унивеpситетъ на нашей границЪ (въ БуковинЪ) и недостойное поведеніе австро-русскихъ депутатовъ. (К. Тел. 1875, нр.?)
    * Письмо въ редакцію „Друга" (Другъ письмо для белетристики и науки, издаваемое обществомъ „Академическій Кружокъ", за годъ 1875. Львів, вел. 8', ст. 265—270. Підпис: Украинецъ. Лист перекладений із рос. на рутенске.
    * Польскій вопросъ въ Познани и у насъ (Кіевскій Телеграфъ 1875, 18, 19, 72.)
    * Польскому большинству галицкаго сойма (К. Тел. 1875, 52).
    * Поминки Шевченка въ ВЪнЪ и ЛьвовЪ (К. Тел. 1875, нр.?)
    * Професор М. Драгоманов. Правда, 1875, 23. Про Обставини відставки—очевидно, дані від самого М. П-ча.
    * Русскія студентскія общества въ ВЪнЪ (НедЪля, 1875, 12)
    * Славянское и русское значеніе Шевченка (К. Тел. 1875, 65)
    * Узость стремленій польскихъ политиковъ въ ГаличинЪ (К. Тел 1875, 74)
    * Церковь и государство въ началЪ сpеднихъ вЪковъ („Знаніе", 1875).

1876.

    * Антракт з истоpиі Украінофильства (1863-1872) „Правда" 1876 чч. 12-16, Помітка 1872 р.
      Липець. Редакція „Правда" держала статю в портфелі чотири роки !
    * Второе письмо въ редакцію „Друга". Украинщина или Рутенщина? (Другъ, Письмо літературне. Рочникъ III. 1876, 4, Ч. 5, ст. 77—80. Підпис: Украинецъ (М. Драгомановъ).
    * Третье письмо Украинца въ редакцію „Друга" тамже, ч. 13, ст 201-203, ч. 14—15, ст. 222—228.
    * Галицько - руське письменство. Михайла Драгомлнова. Львів, 1876. З друк. ім. Шевченка. Вел. 8, ст. 1—38. Се є перепечатка переднього слова до Повістей Федьковича, з перемінами й додатками автора.
    * Изъ русской общественной жизни. (Вступ до „Отрапленнаго дьякона" Г. Иванова) Другъ, 1876, чч. 14 и 15, ст. 116.
    * Изученiе народной словесности въ Великой и Малой Руси (Карпатъ 1876 18, 19, 21).
    * Къ вопpосу объ „оскудЪніи" литературы и о столичной печати и провинцiи. („Молва", 1876, 36 2 картці печаті) за повним підписом.
    * Lex Jusephovicia и галицки адвокаты єи. (Другъ, 1876, ст. 253-255). Без підпису.
    * Малорусскія народныя преданія и pазсказы. Сводъ М. Драгоманова. Кiевъ, 1876, 8°, ст. I—XV+1-434.
    * Повісті Осипа Федьковича. З переднім словом про галицько - pуське письменство Мих. Дpагоманова. Ціна 1 руб сер. Кiевъ Типогр. М.П.Фрица. 1876, 8 , ст. I—LXV+1—95. Цензурна помiтка: К 30-го апрЪля 1875 г.
    * По вопросу о малорусской литературЪ (Панславизмь, Панруссизмъ и Панмалоруссизмъ) ВЪна 1876.
    * Про багатство та бідность. Розмова перва. Ціна l крайцарів. 1876. Вел. 32°, ст. 1-30 Печ. у Женеві. Праця С. Подолінського, Др-ов тілько виправив єі для печаті і видав.
    * Про украінських Козаків, Татар та Турків. Зложив М Драгоманов Киів Тискарня В. Й. Давиденко Року Божого 1876. 16, ст. 1—69. В паперах небіжчика є переробка сеі брошури п. з. Про вольних козаків украінських та неволю турецьку. Первісний текст полишений зовсім, тілько вставлено чимало. Се зроблено М. П-чем зараз після появи брошури в К.
    * Редакція „Слова" — скопци (Другъ, 1876, ст. 244. Без підпису. Др-ов напасав був: Р. Слова і скопці.
    * Russische Nivellirungspolitik („Neue freie Presse", 1876, 19 Juli Nr. 4273 Про указ 1876 p. Без підпису. Вступ і друга статя тут же не Др-ва).
    * Турки внутренніе и внЪшніе. Письмо къ издателю „Новаго Времени" M. Драгоманова. Женева, 1876. 8, ст. 1—30. Переклад сербский.
    * Чистое дЪло требуетъ чистыхъ средствъ („Молва. Газета политическая, общественная и литературная". Годъ I, 1876, Nro 41, 10 Октября. Статя напечатана як передова, за повним підписом і займає цілий лист (увесь нр. у 2 1/2 листа). Переклад болгарский, сербский.

1877.

    * ДЪтоубійство совершаемое русскимъ правительствомъ. Женщины процесса московскихъ соціалистовъ. Изданіе редакцій Украинскаго сборника „Громада" (Община) Ж, 1877. 8", ст 1—16.
    * Вольності Війська 3aпорожського. Статя з „Громади", друкована, та не пущена у світ, Єі є 2 листи печ. (ст. 30-56) Мала ити у II. т ,,Громади".
    * Внутреннее рабство и война за освобожденіе. M Драгоманова. Geneve — Bale — Lyon. H. Georg, Libr-Ed. 1877. Мала 8", ст 1—34. Переклади: польский у крак. Czasie і осібною брошурою, сербский, нім. витяг у „Die Wage", Wochenschrift von Dr. Guido Weise, Berlin, 1877, 40.
    * Зъ заграничныхъ журналовъ про послЪдни выданя украински (Другъ, 1877, ч. 5, ст. 78—79. Без підпису. Очевидно, редакція вставила кілька слів похвали виданям Др-ва.
    * Les paysans russo-ukrainiens sous les liberaux hongrois ( "Le Travailleur", Женева, 1877, l, 4).
    * Матерьялы для малоруской истоpіи въ итальянскихъ архивахъ. (Другъ, 1877, ч. 1, ст. 14— 16). Підпис: М.
    * Народні школи на Украjіні середжитьтьа j письменства в Pocciji. З виданьньа „Громада" Ргіх: 3 francs. Geneve-Bale Lyon. H. Georg, Libraire-Edit-1877, 8', ст. 1—152.
    * Опознаймося (Листъ въ редакцію „Правды") Другъ, 1877, ч 1, ст. 12—14; ч. 2, ст. 28—31. Підпис: Украинецъ.
    * Переднье слово (до І вип. пСяавьанськоjі Громади) i статя про Сербів з. з. Де Серби живуть тепер і де жили попереду. Обоє печатані, та не пущені у світ 8°, ст. 1—16 дрібного письма. Слав. „Громада" не вигоріла. В загалі, не все оповіщене на сорочках „Громади", що вийде, вийшло.
    * Помылка хорватского професора, не поправлена рускимъ (Другъ, 1877, чч. З і 4. ст. 49).
    * Пропашчиj час. Украінці під московським царством (1654—1876). Ся статя була почалася друкувати у II. т. „Громади" (було надруковано 3 1/2 листа) та М. П-ч чомусь остановив єi.
    * Про те, як наша земля стала не наша. Женева, 1877.
    * Про хліборобство Розмова третя. Як де земля поділена і як би треба йійі держати. Липській, 1877 М. 8°, ст. 1-176. Се праця С. Подолінського, Др-ов тілько виправив єі для печаті і видав. Печатана в Женеві. „Липській" докладено для відводу очей австр. поліціі.
    * Ученая экспедиція въ югозападный край. Труды этнографическо - статистической экспедицiи въ западно-русскій край, снаряженной Имп. Р. Геогр. Обществомъ. Югозап. ОтдЪлъ. Матерьялы и изслЪдованія, собранныя Д. Чл. П. П. Чубннскимъ, въ семи томахъ (В. Европы, 1877, мартъ, ст. 85—109) Підпис. М. Т-овъ.

1878.

    * До чего довоевались? М. Драгоманова Ж. 1878, 32", ст. 1—26. Помітка: 7 сент. 1878. Перепечатана в тайній петерб. друкарні п. з. Результаты послЪдней войны, тогож року.
    * Громада. Украінська збірка, впорьадкована Михаjлом Драгомановим. Переднье Слово. (М. Драгоманова) Женева. Печатньа „Громади". 1878. 8°, ст. 1-101.
    * В І томі — програма: показ старих змагань украінців до волі політичноі, соціальноі і духовоі. Відносини між соціалістичним і соціальним рухом на Украіні, Конечні цілі обох, але вартість і перехідних, половинних (палліатівних) змін у теперішньому стані. Потреба осілоі спеціальноі праці украінських соціалістів серед народу (а не самого лишень „хожденія въ народъ"). Украінський соціалізм не партія, а громада, — то б то що украінські соціалісти, міцні спеціальною наукою, мусять помагати народові в усіх єго потребах і в тойже час вести єго до соціалістичного ідеалу.
    * Громада. Украjінська збірка, впорьадкована Михаjлом Драгомановим. Nr. 2. Звістки про Украjіну 1876 -1877. Женева. Печатньа „Громади" 1878. 8", ст. 1-583. Заголовки: Од впорьадчика, Вісті з Украjiни. Житьтьа по селам. І. Здирство. Багатирі і бідні. 1. Поділ землі. 2. У наймах 3. Мошенства панів та підпанків. II. Начальство 1. Крестьанське начальство. 2. Царське начальство. 3. Земство. III. Темнота. Народні школи. Украjіна і центри (замісць фельетона і бібліографіі) І-III. Одповіді Впоpьадчика.
    * В статі ,,Украjіна і центри" показано, як по всім краям Россіі падав політичний дух в міру того як росла централізація і як тепер неможливий поступ Россіі без пробуджена духа краевоі автономіі.
    * La litterature oukrainienne proscrite par le gouvernement russe. Rapport presente au Congres litteraire de Paris (1878) par Michel Dragomanov. Geneve, 1878. 8", ст. 1-42. Пом. 1-er juin 1878. Переклади : украінський (у „Правді" 1878, 1823 і осібно брошурою в „Дрібній Бібліотеці" Iв. Франка); сербский, італьянский, испанский. Перероблена і доповнена в La let. di unа naz. plebea, див. р. 1880.
    * Листок Громади. Kr. l (Більше не вийшло) Женева 1878, впорьадчик М. Драгоманов, 8', 1-24. Містить : Статю М. Др-ва „Коли битись, то не миритись"; Новинки.

1879.

    * Громада. Украjінська збірка, впоpьадкована Миxajлoм Драгомановим, Nr. 4 Женева. Печатньа „Работника" j „Громади" 1879. 8; ст. 1 - 382. Добавка од впорьадчика (До Бірж. мошенства"): Хиби poccijcькoji j украjiнcькoji печаті про мужицьке житьтьа. Уваги впорьадчика (до статі С. - а про Шевч.) Шевченко, yкpajнофіли j соціалізм. М. Драгоманова. Грунт, книжка та „пpепятствія" М. Драгомаиова. Спомин помершого товapища, 3убку - Кодpеану. М. Д. Вільниj земськиj рух в Черниговшчині. М. Д. Гepojська самооборона соціалістів в Киjіві М. Д. Книгарські звістки: Федералізм і соціалізм в Окцітанiji. Польськиj демократ про yкpajiнство j соціалізм. Украjінське письменство в „Исторіи славянскихъ литературъ" Пыпина и Спасовича М. Д. Отповіді j замітки: Украінська „Громада" j
    * "націонализированіе социализма" по V т. „Впереда". Дещо про львівських народовців і соціалізм в Галичині (з поводу брехні „Руского Сіона" j „Газети школьноji". З університетського житьтьа в Kиjiвi, (Помилка брошури „Мартовское движеніе студентовъ кіевскаго университета въ 1878 p" Брехнъа генерала Антоновича). Ми j „Набатъ" (Чому j jaк ми говоримо про „Набатъ". Д. Молчановъ - Другъ въ редакціjі „органа русских революцiонеровъ". Примiр набатськоji нiсенiттниці. Доброльубов і Пирогов. Остатньа рада „Набату М. Драгоманова. На увагу товapишчaм і земльакам укрajінськоjі j польскоji мови. Впорьадчика „Громади".
    * В статі „Шевченко, украjнофіли j соціалізм" окрім проби історичного — а не догматичного — погляду на Шевченка, показано ріжницю Шевченкового украінолюбства від сучасного европейського соціалізму і в той же час ріжницю сего соціалізму від „народничества" московського (Бакунізму, Лаврізму і т. п.) і украінського. Подібно европейським соціал-демократам автор вказує на корінь соціалізму в городських классах, але не дивиться з погордою на селян і показує можливість і конечну потребу притягти іх до городського і фабричного соціального руху.
    * За что старика обидЪли и кто его обижаетъ? (Размышленія по дЪлу Трепова.) (Изъ „Общины", NN-rо, 3 и 4), 8', ст. 1 — 8. Женева, 1879. Impr. de „Rabotnik".
    * Ми й „Набатъ" (із „Громади" т. IV.) 8, ст. 373—381. Ж. 1879. Найбільше про Молчанова).
    * Украинская „Громада" въ рецензіи г. Стефановича. (,,Община. Соціально-революціонное обозрЪніе" 1878, Ноябрь и Декабрь, 8 и 9. Статя помічена: 2) Февраля 1879). Тут же й рецензія Стефановича).

1880.

    * A l'opinion publique des peuples civilises ! (Летучий листок у 8", ст. 1-4 по поводу перших атентатів на царя Александра II, підписаний 13-ма емігрантами між ними й Др-вим, та написаний ним) Женева, Imp Pfeffer 1879 або 1880.
    * Было бы болото, а черти будутъ! (Изъ "Общаго ДЪла", Nr. 35) Женева, 1880. 8°, ст. 1—16.
    * Вниманію соцiалистовъ изъ Россіи. Женева, 1880. Листок у 8°, ст. 1—4
    * Галицко-русское общественное движеніе (Петерб. ДЪло, 1880).
    * Der kleinrussiсhe Internationalismus (Jahrbuch für Sozial Wissenschaft u. Sozialpolitik. Von Bernstein, Zürich, 1880.
    * I contadini russo-ukraniani sotto i liberal i ungheresi (Rivista Internazionale del Sozialismo. Milano 1880, 1).
    * La litteratura di una nazione plebea (Rivista Internazionale del Socialismo. Milano, 1880, 4) Се є переробка з Lit. oukr. див. 1878.
    * La Russie d' Eurоре (Nouvelle Geographie Universelle. La terre et les hommes Par Elisee Reclus Paris, Hachette, 1880, Вел. 8°, ст 277—918.) Др-ву належить майже вся статистична, етнографічна і політична частина, Признанє Реклю див. тамже ст. 919
    * Les nations de l' Europe Orientale et le socialisme internationale (Revue Socialiste, 1880).
    * От группы cоціалистов - евреев. Женева 1880. Листок у в. 8°, ст. 1 — 8. Тут зовсім Др-ска тілько рекомендація проекту "Вольной Еврейской Типографіи", ст. 6—7.
    * Письмо В Г. БЪлинскаго къ Н. В.Гоголю. Съ предисловіемь M. Драгоманова. Изданіе редакціи украинскаго сборника „Громада". Женева типографія „Работника" и „Громады". 1880, 8, ст. І-ХХ+1- 10.
    * Політичні думки в нових yкpajінських пісньах (у „Славянськім Альманаху" в Відні, 1880. Статя сконфіскована),
    * Русскимъ писателямъ въ день открытія памятника А. С. Пушкину 26 мая 1880 г. Листок у 8°, по другім боці котрого переклад того самого по фр. Женева.
    * Соловья баснями не кормятъ. Письмо къ генералу Лорису-Меликову М. Драгоманова. 8, ст. 1 - 8. Помітка : Женева, 4 марта, 1880 г.
    * Терроризмъ и свобода, муравьи и корова. ОтвЪть на отвЪтъ „Голоса" М. Драгоманова, 8°, ст. 1-16. Помітка: Жен. 3 іюня 1880 г.

1881.

    * Громада. Украjінська часописъ, впорьадкована М. Драгомановим, М. Павликом і С. Подолінським, Рік V. Число 1. Женева 1881: Программа (найбільше Подого), Звістки з Украjіни: І. Украjiна Россijська: Мужицькі бунти j письменні бунтарі в 1880 р.; Публичні сбори Русинів у Львові; Робітницький рух за границеjу: нові соціалістичні часописі j зjізди в Гавpіj jіх уваги; справи виборів у фpанцузських робітників.
    * Число 2. Наука з попередніх оповідань (Анни й Параски Павлик); Польакам гpомадівцьам в Россiji. (Більше тоі Громади не вийшло).
    * Естественныя области и пропаганда соціализма на плебейскихъ языкахъ Восточной Европы. (Вільна Спілка — Вольный Союзъ. Безстроковиj додаток до „Громади". N. 1, 1881, 8°, ст. 1—8. В. Сп. вийшов усего тілько сей один нр ).
    * Le tyrannicidе en Russie et l'action de l' Europe Оссidеntale. Par M. Dragomanov. Geneve, 1881, Impr. de „Rabotnik" et „Hromada". 8°. ст, 1—16. Докладно обговорено A. De Губернатісом у статі п з. Rasegna delle letterature straniere, в Rivista Europea 1881, а також у l нрі з.1882 газети Der Baltische Föderalist, Женева.
    * Лист до літературного конгреса у Відні 188l p, протів заборони укр. літератури по указу 1876 p виданий по фр., підписаний М. Драгомановим і М. Павликом писаний Др-вим. У „Вольномъ СловЪ" 1881, нр, 9, за 22 сент. (4 окт.) поміщено переклад рос.
    * Литературно - политическія партіи въ Галиціи (Петерб. „ДЪло", 1881, ноябрь).
    * Микола Іванович Костомаров. Очерк житєписний. (Сьвіт, Ілюстрована літературно-політично-наукова часопись. Львів, 1881, 4 ч. 1. ст. 15—17, ч. 2, ст. 29—31. Підпис: М. Д.
    * Нові укpajінські пісні про громадські справи (1764—1880). М. Драгоманова. Женева. Печатньа „Работника" j „Громади", 1881 8°, ст. 1—132. Рецензія Леже в „Revue Critique d' histoire et de litterature, 1881, 47.
    * Откpытое письмо М. П. Драгоманова
      въ редакцію „Московскихъ ВЪдомостей"(В. Слово, 1881, 9. Без заголовка, (заголовки дані пiсля того, осібно.)
    * Письмо въ редакцію "Вольнаго Слова" польской типографiи и отвЪтъ на него г. Драгоманова (В. Слово, 1881, 18) Без заголовка.
    * Про багацтво да бьедносцъ. Пьераклад з yкpajiнcкагo, Жаньева. Друкарньа „Работника" j "Громади". 1881. 16, ст. 1-32. На окладинці в слівці ,,Од видавцов кніжкі", м. і. таке : „Толькі тагда багацтво і бьедносць шчезнье і замьеніцца ровносцьу між льудзьмі, калі бьедниjе льудзі всьуди пазнаjуць аткуль ідзье цьепьepaшньaja ньеровносць. А дльа того треба, штоб наука пра багацтво да бьедносць прапавьедивалась разом на всьех мовах бьедних льудзьеj." (Слова Др-ва),
    * Херсонская Земская Управа и Галицкій Земскій Комитетъ (Увага, В. Слово, 1881, 20; підпис: М. Д.
    * Что такое украинофильство? („Русское Богатство", 1881, Ноябрь, ст. 98-126) Підпис : М. Петрикъ.

1882.

    * „Балтійскій федеpалистъ" Полит, безц. либер. мЪс. изд." (В Слово, 1882, 44)
    * „Батьківщина" объ арестахъ въ Галиціи (В. Слово, 1882, 28) Підпис: М. Д.
    * Безцеремонность г. Каткова и его лжесвидЪтелей (В. Слово, 1882, 42).
    * Библіогpафія, Гете и Шекспиръ въ переводЪ на украинскiй языкъ. (В. Слово, 1882, 31) Без підпису.
    * Война съ памятью о ШевченкЪ. (В. Слово, 1882, 40) Переклад укр. у „Сьвіті", 1882, Львів, 20, 21.
    * Всеобщій переполохъ въ Галиціи. (В. Слово, 1882 26).
    * Г. Галаганъ - для духу, (В. Слово, 1882, 24. Підпис : М. Д.)
    * Германство на ВостокЪ и Московщина на ЗападЪ. (В. Слово, 1882. 30, 81).
    * Громада. Украjінська збірка, впорьадкована М. Драгомановим. № 5 Женева. Печатньа „Громади", 1882, 8*, ст. 1 - 271: Од впорьадчика ; Звістки з Укpajiни : Од впоpьадчика. Житьтьа по селах: І. Здирство (Добавка до II т. Гр.) II. Темнота: А) Навчителі : 1) Школи. 2) Церква, 3) Суди. Б) Темні льуде: III. Усьако лихо вкупі. IV. Марні надijі: А) Виселки Б) Mpiji. V. Проби повстаньньa j товариських порьадків; Козацькі спомини j громадські потреби в Кубаншчині; Украjінські громадівці перед польським соціалізмом і польським патріотізмом; Украjінські сельане в неспокіjні роки (1880—1882); Спомин помершого товapища, Володимиpа Навpоцького.
    * Діонизій III Санкт-Петербургскій и Платонъ II Московскій (царь Алекс III. і Иван С. Аксаков) Сравнительно-историческая игра природы. (В. Слово 1882, 27 і осібно Жен, 1882, 16", ст. 1-47.
    * Евpейскій вопросъ на УкраинЪ. (В. Слово, 1882, 41, 45).
    * Изъ вопросовъ текущей жизни. I. Круговой побЪгъ украинцевъ отъ вЪры отцевъ. II. Евpейскій вопpосъ въ славянскомъ кpужкЪ въ ЛондонЪ. III. По поводу изгнанія П. Л. Лавpова изъ Фpанціи. (В. Слово, 1882, 28).
    * Изъ централизованной страны (Франціі) В. Слово, 1882, 38. Підпис: М. Д.
    * Историческая Польша и великорусская демократія (Вольное Слово, еженедЪльное изданіе Женева, 1881, нри 3 -20, і осібно Женева, 1882 маленька 8*, ст. 1-511+1+І—VШ (оглавленія). Виданє переглянено і доповнено автором.
    * Какъ позволяютъ обращаться съ собою Русины (В. Слово, 1882, 47) Без підпису.
    * Къ біографіи А. И. Желябова. (В. Слово, 1882, 39-40) і осібно Ж. 1882, тамже, ст. 1-48.
    * Литеpатуpно - политическія замЪтки. I. Новыя pусскія статьи по польскому вопросу. (В Слово 1882, 21 і 22) II. Абсолютизмъ и капитализмъ (у Poccii) тамже, нр. 24) III. Языки, конфискованные СвятЪйшимъ Синодомъ (тамже 26). IV. Шевченковскій день въ Австрій и Pоссіи (тамже, 32).
    * Литературно - политическiе отрывки. Lе Revolte. Объ иллюзіяхъ конспиpаторовъ и революціонеровъ (В. Слово, 1882, 49) II. БЪдненькіе самодеpжцы! III. Эпическiй хapактеpъ крестьянскихъ мечтаній. IV. Козацкія традиціи на УкpаинЪ
    * V. Страхи украинск аго сепаратизма.. тамже, 50).
    * Литературно-общественное движеніе въ Галиціи (Петерб., ДЪло", 1882, окт.) Підпис : Туристъ.
    * М. А. Бакунинъ о правдЪ и нpавственности въ революціи (В. Слово, 1882, 26) Підпис: M. Д.
    * Marija Matу Isusowa. Wirszy Tarasa Szewczenka z uwahamy M. Drahomanowa. Zenewa, 1882. 16°, ст. I-VII+l-66. (Уваги 41-66)
    * „Народная Воля" о центpализаціи революцiонной борьбы въ Pоссіи (В.Слово, 1882, 37, 38) і осібно Ж. 1882, мала 8°, ст. 1-32,
    * Нравственность и мужество въ обвиненiяхъ въ шпiонствЪ (Вольное Слово, 1882, 22).
    * НЪчто о чистотЪ средствъ. По поводу новаго заявленія Исполнительнаго Комитета. (Вольное Слово, 1882, 21).
    * Обаятельность энергій (В. Слово, 1882, 34), Передова, без заголовка.
    * ОтвЪтъ г. Дpагоманова на письмо г. Лимановскаго въ „Общемъ ДЪлЪ" (В. Слово, 1882, 23).
    * Новости изъ Австpійской Украины (В. Слово, 1882, 32).
    * Новый уpокъ судьбы галицкимъ укpаинофиламъ (В. Слово 1882, 47).
    * Польская цензура и москвофильское безстыдство (В. Слово, 1882, 41), Без підпису.
    * Пpоэктъ солидарной демонстраціи Русиновъ и Поляковъ (В. Слово, 1882, 33) Підпис: М. Д.
    * Пpоцессъ, постыдный во всЪхъ отношеніяхь (В. Слово, 1882, 43). Про москф. процес у Львові
    * Пьянство, искусство и свобода. (В. Слово, 1882, 33). Підпис: М. Д. Пер. укр. „Сьвіт" 1882, Львів, 18 і 19.
    * Pусскій кулакъ и болгарская свобода (В. Слово 1882, 42).
    * Среди галицкой сумятицы, I. „Сzas" и „Діло". II. Кого слушать. III. Caeterum censeo. IV. Прямая и косвенная ложь (про р. соц проц. в Гал.) В. Слово, 1882, 30, підпис: М. Д.
    * Студенческій манифестъ (В. Слово, 1882, 33, Увага написана Др-вим. Без підпису.
    * Учащаяся молодежь и политическая агитація (В. Слово, 1883, 60). Передова, без заголовка. І брошуркою, з повним заг.
    * Учащаяся молодежь и политическая агитація (ОтдЪльный оттискъ изъ „Вольн. Слова" Nr. 50). Женева, Impr. de La Parole libre. 8°, ст. 1—8, 1882.
    * Эмигранты и pеволюціонныя дЪйствiя въ Россіи (Вольное Слово, 1882, 23, Підпис: М. Д.

1883.

    * Динамитно - анархическая эпидемія и самоуправление. І. II. Передові В. Слова, 1883, 58, 69.
    * Изъ бумагъ редакціи „Колокола" (В. Слово, 1883, 54—56, 59-62 Листи Бакуніна, Громеки і т. п до Герцена з увагами Др-ва).
    * Календарь "Народной Воли" на 1883 годъ (Рецензія В. Слово, 1883, 61—62) Вез підпису.
    * Конституція и народъ. Передова В Слова 1883, 53. Без підпису
    * Мирный и умЪренный элементъ въ русскомъ соціально — pеволюціонномъ движеніи. Передова В. Слова 1883, 61 — 62. Без підпису.
    * Московскіе славянофилы и самодержавіє. Передова В. Слова, 1883, 60. Вез підпису.
    * Отъ новаго редактора. В. Слово, 1883, 52. (Др-ов став ред В. Слова з 1883 і видав нри 52—62 газети, котра нумерувалася без переміни з 1881 р., так що єi вийшло всего на всего 62 нри).
    * Політичні пісні украдjінського народу XVIII—XIX ст. З увагами М. Драгоманова. Частина перша. Розділ перший. (Конець козацтва) Женева 1883, 8*, ст. I-LX+1-137.
    * Толцыте и отверзется І, II. Передові В. Слова 1883, 56, 57. Без підпису.
    * Университетская автономія и чиновническiй произволъ. Передова В. Слона 1883 55. Без підпису.

1884.

    * Вольный Союзъ — Вільна Спілка. Опытъ украинской политико - соціальной программы. Сводъ и объясненiя М. Драгоманова. Изданіе русское. Женева, типографiя "Громады". 1884, 8°, ст. 1-111. Ніяке инче виданє не вийшло.
    * Письмо въ ИзвЪстiяхъ Слав Благотворительнаго Общества коло 1884.

1885.

    * До суду земльаків (Листок у вел 8*, ст. 1-4, виданий у Женеві по поводу листа Тургенева до Др-ва, напечатаного в „Зорі" 1885, 21. Листок напечатаний в самім кінці 1885, або в самім початку 1886)
    * Листъ И. С. Тургенева про галицко-руски справы. (Зоря 1885, 21).
    * Марія. Поэма Т. Гр. Шевченка. Съ переднимъ словомъ и замЪчанiями М. Драгоманова. Переводъ съ украинскаго. Женева. Типографiя „Громады". 1885. Мала 8*, ст I-VIII+1-47 (На обложці річ про популярізацію регіл. критики для народу).
    * Письмо Н. И. Костомарова къ издателю ,,Колокола", Съ предисловiемъ М. Драгоманова. Изданіе „Громады". Женева, 1885. 8*, ст. І-ІХ+1-14.
    * Політичні пісні украjінського народу XVIII-XIX ст. З увагами М. Драгоманова. Частина перша. Розділ другий. Женева, 1885. 8° І-ХIІ+1-226.

1886.

    * 25-litni rokowyny smerty Szewczenka a halycki narodowci ( Praca", 1886,3-4 і осібна відбитка коштом автора. 8° ст. 1-4. Докладніще про справу див. статю П. K. Taras Szewczenko a Rus galicyjska (Nauk. dod. do варш. Przegladu Tygodniowego, kwiecien).
    * Галицко-русское общественное движеніе (Пет. ДЪло, 1886).
    * Z powodu „Mariji", poematu Szewczenki, (List do Redakcji) („Przeglad Spoleczny", Львів, 1887, 8°, ст. 144-150. Помітка-: 10 lipca 1886
    * НаканунЪ новыхъ смутъ. Женева, 1886, 8*, ст. 1-54. Резюме і критика В. W. Z. у Przegladzie Spolecznym 1887, II, ст. 150-155.

1887.

    * Изъ истоpiЪ вЪpши на УкраинЪ. Критичный врывокъ М. Драгоманова. (Ватра. Літературный зборникъ. Выдавъ Василь Лукичь. Коштомъ „Р. Касина въ Стрыю" — а заходомъ выдавця. Въ Стрыю, 1887. Вел. 8*, ст. 122 129.
    * Kosaken (Ersch-Gruber, A. Encykl. d. W. u. K. Zweite Section. XXXIX. 4*, ст. 126-137 1887.
    * Про віча. Зложили вкупі Д. В. i П. К. Видав Г. Р. Молодик. Коштує 5 кр. а. в. Львів, 1887. З друкарні Тов. ім. Шевченка, 16*, ст. 1—64. Др-ву належать тілько ст. 4—9, 22 -27 і план. Решту писав М. Павлик. Брошура сконфіскована. Вона була видана коштом гурту молодіжі гал. р.
    * W Redakciju „Przegladu Spolecznego" (Prz. Sp. Львів, 1887, Maj). Про перші укр. соц брошури.

1888.

    * Legendes pieuse des Bulgares, traduites par M-lie Lydia Dragomanova et annotees par M. Dragomanov („Melusine", 1888, NN. 9-10, 12), Перервано печатати.
    * Науковий метод в етнографii (Рецензія „Етнографiи Славянщины. Написавъ. О. Стодольскій. — Товариш. Письмо літературно наукове ч 1. Львів 1888. 8*. Ст. 15—30. Статя була написана для „Kwartalnika historycznego". Заголовок йiй дала редакція „Товарища".
    * Програма „Правди" 1888, вип. І. Львів. Вел. 8; ст. 1—13. Статю підписали: Видавництво „Правди". Не Др-ска тілько друга увага на ст. 4, про руских попів і езуітів.
    * Сміх і горє ! (Товариш, 1888, 1, Ст. 66-72).

1889.

    * Австро-рускі спомини (1867—1877) М. Драгоманова (Літ. наук. бібліот. Кн 2 Ч І. 1889,, 16* ст. 1-47, ч II, 1889, ст. 49-150; Ч Ш. І IV 1890, ст. 151-330); ч. V. 1892, ст. 331—456.
    * Въ справЪ водносинъ УкраинцЪвъ до російскои литературы (Зоря, 1889. від 8. Підпис: Чудак.
    * Высочайшая резолюція о проэктахъ о земскихъ началъникахъ гр. Дм. Толстого („Свободная Россія", 1889, АпрЪль, Nro. 2).
    * Земскій либерализмъ въ Россіи (1858-1883) („Свободная Россія", 1889, Февраль, Nro. l. Женева)
    * И. С. Тургеневъ и политическая агитація въ Poccii въ 1862 году (Письма И. С. Тургенева, къ А. И. Герцену съ замЪчанiями М. Драгоманова ("Свободная Россія", 1889, Maй, Nro. 3).
    * Къ вопросу о нацiональностяхъ в Россіи. По поводу замЪтки „Kurjera Lwowskiego") („Свободная Россия" 1889, АпрЪль, Nrо 2). Статейка без підпису.
    * La question de la liberte religieuse en Russie (Revue Internationale, Ряді, 1889, 25 янв)
    * Либерализмъ и земство въ Pоссіи. І. Земскій либерализмъ въ Россіи (1858—1883) 2 Самодержавіе, мЪстное самоуправленiе и независимый судъ. М. Драгоманова. (ОтдЪльный оттискъ изъ 1го Nrо. „Свободной Россіи"). Geneve. H Georg, Libraire-Editeur. 1889. 8*, ст. 1— 64. Польский переклад першоі статі вийшов заходом і накладом ів. Франка відбиткою із Kurjera Lwowskiego 1889 н. т. Z dziejow liberalizmu w Rosjі. Др-ов помістив тут „Dodatek do przekladu polskiego". (ст. 81—8 ) Переклад сербский, болгарский („Земски либерализмъ въ Россия (Съ предисловие на автора къмъ булгарски прЪводъ) (Въ „Мисъль", рік? кн 3—5).
    * Самодержавіе, мЪстное самоупpавленіе и независимый, судъ („Свободная Россія", 1889, Февраль, Nrо. 1).
    * Славянски сказания за пожеpтвутание собственно дЪте. Огъ. Мих. Драгомановъ. (ПрЪпечатано изъ кн. I отъ „Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина" издаванъ отъ Министерство на Народното ПросвЪщение) София, Държавна Печатница 1889 4*, ст. 1—32.
    * Ще на тему: „Хто виненъ" (Зоря, 1839, 4, ст. 65—68. Підпис: Чудак.

1890.

    * Австро-рускі Спомини. Див. 1889.
    * В спpаві взаємин між Русинами й Поляками (Лист до крак. „Ак. Громади", написаний по поводу святкованя 29-тих роковин Шевченка у Кракові. "Народ", 1890, нр. 11).
    * Живая Старина. Період, изд. і т. д. Вып. I. Спб. 1890. L XII, 130 34, 42, 24. (Рецензія) 4*, ст. 1—8. Із болг. Сб. як вище, София.
    * Листочки до вінка на могилу Шевченка, В XXIX роковини єго смерти. Львів 1890, наклад. Iв. Франка. Др-ва тут отсі статейки (ст. 3—23): І. До історіі аресту Шевченка в 1859 p II. Французький переклад „Катерини" III. Поезіі Шевченка в народнiх устах.
    * На увагу украінолюбцям у Россіі. (По поводу виступів „Правди" протів Великорусів)" („Народ", 1890, 10)
    * Наука теологічна в західній Евpoпі (Літ. наук, бібліотека, кн. 5. Накл. ів. Франка). Львів, 1890, 16 , ст. 1—38.
    * Неполітична політика (протів „новоі ери". "Народ" 1890 нр. 24 і 1891 нр. 1, 2, 3).
    * ОдповЪдь рецензентови „ДЪлa" на III и IV выпуски моихъ „Австpо - руських споминів" (Листы въ редакцію „ДЪла")- ДЪло" 1890. чч. 144, 146, 150. „ДЪло" не напечатало і половини сеі відповіді. Решта у мене
    * СлавянскитЪ сказания за рождението на Константина Великий. Отъ М. Дратоманова (ОтдЪленъ отпечатъкъ изъ кн. II отъ Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина, издаванъ отъ Министерството на Народното ПросвЪщение). София, Державна Печатница 1890. 4*, ст. 1—53+1—41. Помітка: 6 Априлъ 1890 София.

1891.

    * Бібліографія. (Handbuch der Staatswissenschaften von Conrad; Howell The conflicts of capital and labour. „Народ" 1891, 9) Adams — La Confederation Suisse. Rambert -- Les Alpes Suisses. (Народ, 1891, 10—12) Makc. Ковалевского: Tableau des origines et de l'evolution de la propriete. Modern customs and ancient laws of Russia („Народ , 1891, 13 i 14; Г. Парі — Manuel d'ancien francais (Нар. 1891, 15 i 16 .
    * Для починаючих фольклористів на Украйіні. („Народ" 1891 15 і 10)
    * Замітка для культурноі публіка "Пpaвди" („Народ" 1891. 15 і 16).
    * Живая Старина Період изданіе отдЪленія этнографіи имп. Русскаго Геогр. общества подъ ред. предсЪдателя въ отд. этн. В. П. Ламанскаго. Вып II. и III. (Рецензія) Помітка. София 5 Декембрий, 1891. Бол. Сб.
    * Інтереси польского панства і Правдянска наівність (стати з підписом „Редакція") „Народ" 1891, 8)
    * Костомаров і штунда на Украіні ("Народ" 1891 15 і 16.
    * Lеs origines boudhistes du Dit de l'Empereur Coustant (B I Congres international des folkloristes) у Лондоні 1891.
    * Малі замітки й запити про сучасні справи („Народ" 1891, нри 2, 8) з підписом „Редакція".
    * Над чорним морем. Повість Iв. Левіцкого. (Критика) „Народ" 1891, 22.
    * Народна Рада в Турці й справа союзу наших партій (статя подана як редакційна). „Народ" 1891, 17 і 18.
    * На увагу украінолюбцям у Росіі (статя в справі радикалів, с підписом: Редакція й головні сотрудники Народа). „Народ" 1891, 8.
    * Перли рутенства (без підпису „Народ" 1891, нр. 2).
    * Почесний вихід з вузькоі церковности („Народ" 1891, 19).
    * Про комерс з Бояном у Відні (Підпис: Украінець) „Народ" 1891, 17 і 18, (про гал. р. музику і противенство влр. мові.)
    * Russian pо1ісе, hоme et fоrеіgn („Free Russia", 1891, 1-8.)
    * СлавянскитЪ вариянти на една евангелска легенда. Отъ Мих. Драгомановъ. 4°, ст. 1—13. София, з болг. Сборника, як вище.
    * СлавянскитЪ, прЪправки на Eдиповата история. Отъ M Драгомановъ. 4, 1-115, Помітка: г. София, Ноемврий 1891 г. Із болг. Сборника, як вище.
    * Сліпі проводирі (про „Зорю" 1891 р.) „Народ" 1891, 20 і 21.
    * The гussian diplomatic note to Bu1garia ("Free Russia", 1891, 4).
    * Штундарі в Росіі й крокодильскі сльози в Галичині (статейка без підпису.) „Народ" 1891, 10 12
    * Уваги до Квестіонару для II. зйізду pуско-укpаінских pадикалів („Народ" 1891, 19)
    * Укpаінска штунда й мудpагелі нашоі хати („Народ" 1891, 2).
    * Украінцеви, що боронив угоду (статейка як редакційна) „Народ" 1891, 15 і 16.
    * Університетске свято в Лозанні (статя без підпису.) „Народ" 1891, 13 і 14
    * Чудацкі думки (Листи на увагу мудрим людям через редакцію „Народа") „Народ" 1811, нри 7—14, 17 і 18, 20-24.

1892.

    * Австро-рускі спомини (1875 рік і мій обйізд австрiйскоі Русі) „Народ" 1892, 2, 4, 5-12, 15—18. Див. 1889.
    * Віpa a гpомадскі справи. Написав M. Драгоманов. Ціна 2 кр. (Бібліотека „Хлібороба ч. 3) Коломия 1892. Мала 8 , ст. 1-14- Редакція „Хлібороба" пропустила, в самім початку стат, слова проте, що є й радикали безвірні. Статя була перше нап. у „Хліборобі".
    * Іван Віклiф, Доктор евангельский. Написав М. Драгоманов. Видала Редакція Народа, коштом автора. Львів, 1892, 16*, ст. 1—16. Помітка: (23 Марця, 1892). Брошура сконфіскована.
    * Московскому дописувателю Правди (Народ, 1892, 1).
    * Неправда — не просвіта (цро тснижочку В. Чайченка ,Гр. КвЪтка", видану „Просвітою") Народ 1892, 19—21. 24.
    * Новоерскі овочі з усеукраінского погляду. „Народ" 1892, 13 і 14.
    * Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева къ Ал. Ив. Герцену. Съ объяснительными примЪчаніями М. Драгоманова. Женева. Украинская Типографія. 1892. 8*, ст. І—ХII+1—227.
    * „Правда" за місяць червень 1892 „Народ" 1892, 15 і 16.
    * Препарація M.I. Костомарова в „Правді" (Народ, 1892, 13 і 14).
    * Pуска читанка для высшихъ клясъ школъ середныхъ. Ол. Барвінского. Критика. „Народ" 1892, 13 i 14.
    * Studi sul socialismo contemporaneo. Il socialismo catolico, di Fr. Niti. .Народ" 1892, 15—18.
    * „Словесность" замісць політики (про програму „Нар. Ради") Народ, 1892, 13 і 14.
    * Шістьсот рокiв Щвейцарскоі Спілки (1291—1891). Написав Михайло Драгоманов. Видала редакція „Народа". Львів, 1892. 16*, ст. 1—33.
    * Чудацкі думки про украінску національну справу. Написав Михайло Драгоманов. Друге видане. Накладом Івана Франка. Львів, 1892. Мала 8 , ст 1-294 тексту і 297-303 „Показчика змісту" зробленого Iв Франком.

1893.

    * Беллетристика „Зоpі" (Народ", 1893, 21).
    * Два голоси в „Правді" і гріх „Просвіти" перед Украінцями, без підпису Народ, 1893, 19 і 20.
    * Де тонко тям pвеся (Народ 1898, 8, 9,) про відносини Украінців до цензури.
    * Для відомости д. Вартовому (без підпису. Народ, 1893, 18).
    * Довгі уха новіщоі ери. Замітка для російских Украінців. („Народ" 1893, 18).
    * Думка пpo pуский університет у Львові („Народ" 1893, 6). Статя без підпису.
    * Відозва до руских етнографів (Хлібороб, 1893, 19).
    * В Росіі і у нас („Хлібороб"; 1893, 19) Без підпису.
    * В справі розвитку украінськоі літератури (Відповідь д. Вартовому. „Буковина", 1893, 20-22, 24-25)
    * В справі церковній у Галичині. І. („Народ" 1893, 1)
    * Евангельська віра в старій Англіі. Написав М. Драгоманов. Женева, Украінска Друкарня 1893- 8*, ст. 1-16.
    * Галицко - русское литературно-общественное движеніе К. Арабажина (Рецензія) Народ 1893, 9 10
    * ЗабЪлЪжки вpъху СлавянскитЪ pелигиозно - етическя легенди. II. Дуалистическото миpотвоpение. Отъ М. Драгомановъ. (ОтдЪленъ отпечатъкъ отъ „Сборникъ за Нар. Умотворения", книга X.) София, Държавна печатница 1893. 4 , ст. 1-66. Додано 9 картин.
    * Записки Товариства ім. Шевченка. Т. I. ("Народ" 1893, 14, 17, 18) T. II. ( "Народ", 1893, 19 i 20.
    * 3 поводу рецензій на стат. д Арабажина (Народ, 1893, 23-24, ст. 324-5).
    * 3 поводу споминів д Невестюка (підпис: „Украінець". Народ, 1893, 18).
    * Інтерес галицко - рускоі літератури, за підписом: М. Гордієнченко. ("Народ" 1893, 10, 12 і 13, 14, 16). До сего й статейка „Просьби до д. Коцовского (Народ, 1893, 17).
    * Листи на Наддніпрянску Украіну (Народ, 1893, 15-22, 1894, 1 2).
    * Найгірший ворог наш (необразованність. Народ 1893, 17).
    * Наша полеміка, (без підпису. Народ, 1893, 18).
    * Наука від практики західних соціалістів (Народ, 1893, 15).
    * Нова укpаінска програма („Profession de foi молодих Украінців. Статейка без підпису. Народ, 1893, 10).
    * Нові брехні в „Правді" (без підпису. Народ 1893, 18).
    * Параллелі по обох боках Збруча (Народ, 1893, 19 і 20, 23 і 24).
    * Політика і економічні справи (без підпису. Народ, 1893, 21).
    * Початок „Укpаінско - pускоі Академіі Наук" (Народ, 1893, 11. Статейка без підпису.
    * Про Брацтво Хрестителів або Баптистів на Украіні. Написав Михайло Драгоманов, бувший учитель у Вищому Училищі в Кієві. Коломия, 1893. Заходом М. Павлика. Мала 8*, ст. 1—21. Статя була перше печ. у „Хліб" 1892, 21-22, 23-24 і 1893, 1.
    * Розумний примір. ( Народ" 1893, 5. Про вживане фр. соціалістами мужицких мов. Статейка з підписом Ред.)
    * Слівце з поводу „Profession de foi молодих Украінців („Народ" 1893, 23 і 24)
    * Слівце про цінізм у літературі (Народ, 1893, 17).
    * Совістність „Правди" („Народ", 1893, 17).
    * Соняшний Промінь. Повість Василя Чайченка (Рецензія) „Народ" 1893, 7, 8.
    * Соціальний рух і селяне („Народ" 1893, 18).
    * Сфінкс, що вважа себе Едіпом. („Народ" 1893, 12 і 13. З поводу некролога Карачевского-Вовка).
    * Твори Василя Чайченка. Критичний огляд. („Народ", 1893. 22, 23 і 24)
    * Украінство перед Польщею та Росією („Народ" 1с93, 3, 4).
    * Шевченко в чужій хаті єго імени („Кобзаръ Т. Шевченка", вид Тов. ім. Шевченка) "Народ" 1898, 10, 11, 15)
    * Французскі селяне і соціалізм (Народ, 1893, 22).
    * Церковне панство а світскі чоловіколюбці (Хлібороб, 1893, 4).

1894

    * Балаканина Барвінского (Народ, 1894, 20).
    * Біблія або Старий Заповіт (Передмова до перекладу статі M Верна) Народ, 1894, 11 і 12.
    * Виімки з народноі літератури украінсько-рускоі XIX віку. Для висших кляс середніх шкіл уложив Ол. Барвінський (Рецензія) Народ 1894, 9.
    * Впять неполітична політика! („Народ" 1894, 5) Тут же і его точки для помиреня Русинiв і увага про зйізд 19 марта т. р.
    * В справі згоди між pускими партіями (Народ, 1894, 7 і 8).
    * Два учителі (K. I. Полевич і О ів. Стронін). Спомини (Народ, 1894, 11—15).
    * Дотепи пpоф. Ом. Огоповского (Народ, 1894, 11 і 12).
    * 3 поводу статі д. Франка: „Шевченко героем польскоi революційноі легенди" (Жите і Слово, 1894, II, 159—160).
    * Konstantin Kawelins und Iwan Turgenjews social - politischer Briefwechsel mit Alexander Herzen. Mit Beilagen und Erläuterungen von Prof. Michail Dragomanow. Autorisirte Uebersetzung aus dem Russischen von Dr. B. Minzes. Stuttgart, 1894. Verlag der J. G Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger (Bibliothek Russischer Denkwürdigkeiten, herausg. von Theodor Schiemann, Vierter Band) B. 8*, ст. I-XVI+l-232.
    * Лист до ш. редакциі „3opi" (в справі Чубинського. „Зоря" 1894, 9, ст. 216.
    * Листи на Наддніпрянську Украіну Михайла Драгоманова. Виданє редакціі „Народа". Коломия 1894. 8*, ст. 1 — 199 (Тут є й передрук із „Буковини"). Ост. помітка: Софiя, 26 Дец. 1893.
    * Л. Н. Толстой. Царствіе Божіе внутри васъ (Рецензія) Народ, 1893, 17, 18 і осібною книжечкою Коломия, 1894, 8°. ст. 1—27. Видав М. Павлик. Помітка: Vauеresson (коло Парижа) 18 авг. 1894.
    * Матеріали для історіі віршів украінських. Зібрав і впорядкував М. Драгоманов. („Житє і Слово". Вістник літератури, історіі і фольклору. Редактор: Іван Франко. Львів, 1894, Бел. 8*. 1. ст 36—48, 436-453; I. Вірші про речі церковні. II, 61-68 205-216. II. Пісні про громадські справи.
    * Наукові методи пр. Сумцова (Жите і Слово, 1894, 1, 162-153).
    * Наші пекучі справи (Новорічна розмова з земляками) „Народ" 1894, 4.
    * Непорозуміня між проф.Ом. Огоновским і єго наукою (Жите і Слово, 1894, І, 478—481.
    * Нова играшка з именем Шевченка (Про проект "Общества им. поэта Шевченка" у Россіі) „Народ" 1894, 5.
    * Оповіданя про заздрих богів. Написав М. Драгоманов. Передрук із „Хлібороба". Коломия, 1894. Заходом М. Павлика. 16*, ст. 1 54. Помітка: 1 янв. 1894.
    * Петербурскі украінолюбці („Народ" 1894, 6).
    * Підновлена рутенщина (БесЪда Мончаловского за 1893) (Народ, 1894, 3).
    * Політіка прінціпіальна і політична (Народ, 1894, 1).
    * Протівпопівська сатира і сектанти на Украіні. (Жите і Слово, 1894 II, ст 153—155.
    * Prof. Dragomanow і "nihizm" rosyjski (Kurjer Lwowski, 1894, nr 280) Лист Др-ва с поводу книжки Заленского „Geneza i rozwoj nihilizmu w Rosji".
    * Рай і Поступ (Народ 1894, 6—12 і осібною книжкою, вид. ред. „Народа", Коломия. 1894. 16*, ст. 1-160, Тут є додаток: „Хронологічна таблиця, або часовий показ важніщих пригод у поступу людства".
    * Розбір Думи про бурю на Чорнім Морі (Сумцова — Житє і Слово, 1894, І, 302—303.
    * Росія перед пеpеміною уряду (Рецензія книжки A Westländera Russland vor einem Regime-Wechsel) Народ, 1894 22.
    * Словце фiлософу „Беседы" (Народ 1894, 13 і 14).
    * Старі потреби перед новим царем (Народ, 1894, 20) і осібно п. з.
    * Старі потреби перед новим царем. Написав М. Драгоманов. Виданє редакціі „Народа". Львів, 1894. 16*. ст. 1-8.
    * Стapi xapтii вiльгности. (Історичні начерки. "Жите і Слово" 1804, I ст. 102-115, 238-258 (I. Вступні замітки); П. 107-125 252 204, 45l- 473 (II. Середньовічні англійські хартіі). То само по болг. п. з. СтаритЪ харти за свободата („Българский ПрЪгледъ, Річник І. 1893, Дек. 56-71; 1894, Фебр. 59-78, Априлий 69-80, Юлий, Августъ 220-232, Дек. 42-52 (річник II). Конець статі не був написаний ані для Ж. і Сл, ані для Б. Пр.
    * Стілізацiя незгоди („Народ" 1894 6)
      Ще раз „БесЪда" О A. Mончаловского. (Н. 1894, 7 і 8).

1895.

    * Дpібніщі писаня М. П. Дpагоманова (найдені між его паперами: І. Наукова вартість „Исторіи Лит. рускои" проф. Ом. Огоновского II. Словарь рос. укр М. Уманця і А. Спілки (1893). IIІ. Дневник Шевченка - не в орігіналі. IV. Французсько-россiйске жениханє). „Народ", 1895, 17.
    * Відповідь Михайла Петровича Драгоманова (тим, хто згадав его в час спомину его 30-літноі літ. діяльн. „Народ", 1895, 3-4).
    * Відповідь М. П. Драгоманова на привіти европейских учених (Народ, 1895, 10.
    * В справі Угорскоі Руси (Народ, 1895, 11 і осібно п. з. В справі Угорскоі Руси Посмертний голос М. Драгоманова. Видав М. Павлик. Львів, 1895. 16 °. ст. 1-13.
    * Из листів М. П. Драгоманова до Л. М. Драгомановоі про Австро-Угорску Русь („Народ" 1895, 15-16).
    * Матеріали і замітки до історіі житя і слова на Украіні. (Жите і Слово, 1895 1). 1. Лист М. Ів. Костомарова до М. II. Драгоманова (336-339) 2. Дві шутки М. Iв. Костомарова (339-341). 3. Лист Украінки до Герцена (341-343). 4. Освіта на Украіні в ХVШ ст. (343) 5. До історіі украінськоі хлопоманiі (344-348). 6. Дві студентські пісеньки з Кііва 1863 р. (348- 350). 7. Народній театр на Украіні (350). 8. Непевний варіант думи (350 -351).
    * Michail Bakunins social-politisсher Briefweсhsel mit Alexander Iw. Herzen und Ogarjow. Mit einer biographischen Einleitung, Beilagen und Erläuterungen von Prof. Michail Dragomanov. Autorisirte Uebersetzung aus dem Russischen von Prof. Dr. B. Minzes. Stuttgart, 1895, Тамже. Вел. 8*. ст I-CVIII+1-420.
    * М. П. Драгоманов і украінска молодіж (Лист кружка, молодих украінців до М. Драгоманова i одповідь на него. „Народ", 1895, 15-16).
    * Нові варіанти кобзарських співів. Передав з замітками М. Драгоманов (Посвята Л. П К.) II. Записі Порфира Мартиновича Ж і Сл. 1895, II. ст.
    * Нові слова в „Правді". („Народ", 1895, 11).
    * Погляд М. П. Драгоманова на украінску історію (Єго статя по поводу переписки д Куліша с Крашевским і Павликом. „Народ", 1895, 17).
    * Порабощающійся Народъ" (резенція брош. „Порабощаемый Народъ") Народ , 1895 5.
    * Про волю віри. Написав М. Драгоманов. Переклала з великоруськоі рукописі H С. Ж. Видав М Павлик. Ц 15 кр. Львів, 1895. Друкарня ім. Шевченка. 8°, ст. 1—45.
    * „Старі хартіі Вільности". .Написав М. Драгоманов. Ціна 30 кр. Львів. Накладом Редакціі „Житя і Слова" 1895. З друк. Інститута Старопігійського. Вел. 8*, ст. 1—91 Сю політичну працю М. П-ча повинен мати в руках усякий Русин, що хоче політикувати.
    * Увага: У „Товариші" напечатаний тілько І уступ статі „Сміх і горе", — II і III у мене в рукописі, бо „Товариша" більше не вийшло.

      Загальні покази М. П-ча про его праці.
    * Athenаеum (Лондон) Рецензіі на праці по етнографіі Украіни.
    * Багато заміток, перекладів і рецензій в Melusine, Tradition, Archivio per lo studio delle tradizioni popolari.
    * Литературное движеніе въ ЛитвЪ.
    * Rivista Europea 1873—76. Рецензіі на праці по етнографи Украіни.
    * Париж. Фольклорний конгрес 1892: реферат про украінскі справи.
    * The last menestrel of Ukraina. (Лонд. Atnenaeum, про О. Вересая).
    * Фольклор. Чимало монографій по фольклору в ріжних слав. виданях під ріжними псевдонімами.
    * Чікаго. Фольклорний конгрес у 1893: реферат про украінскі справи (?)

      Виданя М. П-ча.
    * Лихі льуде. Повість. З видяньньа „Громада" Женева, 1877. 8°, ст 1 - 85. Се є III т. „Громади".
    * Пан народольубець. Повість. Виданьньа „Громади". Ж. 1879. 8; ст. 1—48. (Перепечатка із "Правди").
    * Поезіjі Т. Гр. Шевченка, заборонені в Росciji. Женева укpajiнськa Друкарньа 1890. Мала 8°, ст, 1—248. (Передне слівце М. Др-ва).
    * Хиба ревуть воли jaк jасла повні? Роман з народнього житьтьа П. Мирного таі. Бідика. Женева, 1880. 8*, ст. 1-418.