Положення

про органи студентського самоврядування

в Національному педагогічному університеті

 імені М. П. Драгоманова

Київ – 2018

 1. Загальні положення

1.1 У Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (далі – Університет) діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Університетом.

1.2 Орган студентського самоврядування університету створений на засадах добровільності, колегіальності, відкритості, виборності та звітності органів студентського самоврядування, рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні, незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

1.3 Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів університету незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, соціального положення, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

1.4 У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, Законом України «Про вищу освіту», наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки, Статутом Університету та цим Положенням.

1.5 Органи студентського самоврядування мають право співпрацювати з державними органами влади, фондами, комерційними структурами, донорськими структурами, органами студентського самоврядування інших навчальних закладів, молодіжними та іншими організаціями.

1.6 Органи студентського самоврядування отримують всебічну підтримку від керівництва університету яке сприяє створенню належних умов для своєї діяльності (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів, тощо) про що укладається відповідна угода.

1.7 Студентське самоврядування здійснюється на рівні: студентської групи, факультету, гуртожитку, університету.

1.8 Орган студентського самоврядування має форму Студентського Парламенту.

 1. Мета і завдання органів студентського самоврядування

2.1 Органи студентського самоврядування НПУ імені. М.П.Драгоманова функціонують з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їхніх прав і сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню в нього навичок майбутнього організатора, керівника. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на вдосконалення освітнього процесу, забезпечення якості вищої освіти; формування у студентів високих морально-духовних якостей; формування творчої особистості, свідомого громадянина;  спрямована на зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу; набуття соціального досвіду, дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій Університету. Діяльність органів студентського самоврядування університету спирається на визнання фундаментальної ролі студентських організацій у розвитку загальноєвропейського простору вищої освіти, розвитку демократичних засад керування та організації роботи в Університеті.

2.2 Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • забезпечення та захист прав та інтересів студентів;
 • сприяння виконанню студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, творчій діяльності студентів, залучення їх до науково-дослідницької роботи, підвищення якості навчання;
 • проведення організаційних, просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих заходів;
 • співпраця з первинною профспілковою організацією студентів і аспірантів НПУ імені М.П. Драгоманова та іншими університетськими організаціями;
 • сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
 • внесення пропозицій щодо змісту навчальних планів і програм; розвитку матеріальної бази НПУ імені М.П.Драгоманова, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
 • організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і молодіжними організаціями, у тому числі зарубіжними і міжнародними;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • створення різноманітних студентських гуртків, наукових товариств, творчих об'єднань, центрів, клубів за інтересами;
 • інформування студентів про важливі рішення адміністрації Університету та факультетів, Вченої ради, які стосуються життєдіяльності студентів НПУ імені М.П.Драгоманова;
 • залучення студентів до реалізації державної молодіжної політики;
 • забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
 • участь у роботі стипендіальної комісії Університету;
 • проведення роботи, спрямованої на підтримання та підвищення іміджу Університету, факультету, групи;
 • координація роботи студентів з викладачами і кафедрами, деканатами факультетів та керівництвом  Університету;
 • проведення заходів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління, тощо;

 1. Права, обов'язки та повноваження органів студентського самоврядування

3.1 Органи студентського самоврядування мають право:

 • вносити пропозиції щодо удосконалення освітнього процесу Університету;
 • брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, якщо вони виникають між студентами та представниками керівництва Університету або викладачами;
 • вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
 • брати участь у вирішенні питань пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, які порушили правила внутрішнього розпорядку Університету (гуртожитку);
 • брати участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках;
 • делегувати своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів Університету;
 • брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність Університету з усіх питань, пов'язаних із студентським життям;
 • приймати акти, що регламентують організацію та діяльність органів студентського самоврядування;
 • оголошувати акції протесту;
 • застосовувати заохочення Студентського парламенту Університету за вагомий особистий внесок у розвиток студентського самоврядування, зразкове виконання своїх обов’язків;
 • брати участь у створенні різноманітних студентських гуртків, товариств, клубів, об’єднань за інтересами;
 • розпоряджатися коштами та іншим майном, що знаходяться на балансі органу студентського самоврядування;
 • виконувати інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету, Положенням про студентське самоврядування Університету.

3.2 Органи студентського самоврядування зобов’язані:

 • дотримуватися Конституції України, чинного законодавства, Статуту Університету, цього Положення;
 • інформувати студентів з усіх питань життя Університету, що їх стосуються;
 • звітувати перед студентами Університету про виконану роботу;
 • проводити роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу Університету;
 • проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо організації освітнього процесу, соціально-побутових проблем та інших питань діяльності Університету і звертатися до керівництва Університету з пропозиціями щодо їх вирішення.

3.3 За погодженням з органами студентського самоврядування в Університеті приймаються рішення про:

 • відрахування осіб, які навчаються в Університеті, та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються в Університеті за контрактом за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на навчання за державним замовленням;
 • переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;
 • призначення заступника декана факультету, проректора , заступника ректора Університету;
 • поселення осіб, які навчаються в Університеті, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;
 • ухвалення рішень про діяльність гуртожитків, де проживають особи, які навчаються в університеті;
 • затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується осіб, які навчаються.

 1. Структура органів студентського самоврядування Університету

4.1. Структура студентського самоврядування в Університеті передбачає існування та функціонування таких органів:

– студентський парламент Університету;

– студентський парламент факультету;

– студентський парламент гуртожитку;

– студентський актив академічної групи.

4.2. Конференція студентів університету.

4.2.1. Вищим органом студентського самоврядування Університету є Конференція студентів університету.

4.2.2.  Конференція студентів Університету:

 • заслуховує звіт голови Студентського парламенту Університету;
 • ухвалює Положення про студентське самоврядування Університету, вносить зміни та доповнення до нього;
 • визначає чергові завдання, стратегію і напрями діяльності студентського самоврядування Університету та вносить корективи в існуючі завдання та напрями діяльності;
 • заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;
 • затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

- розглядає питання щодо життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування;

- скасовує рішення виконавчих органів студентського самоврядування Університету, факультетів у разі їх невідповідності чинному законодавству, Статуту Університету або Положенню про студентське самоврядування Університету;

 • затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносить зміни та доповнення до нього, заслуховує звіт про його виконання;
 • обирає контрольно-ревізійну комісію, у складі 3 осіб, з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування, комісія керується окремим Положенням.
 • висуває представників до Вченої ради університету (не менше 10%) та Конференції трудового колективу (не менше 15%).

4.2.3. На Конференцію студентів університету делегуються по п'ять представників від кожного факультету, які обираються прямими таємними виборами на факультетах, а також члени Студентського парламенту Університету.

4.2.4. Конференцію студентів університету скликає Студентський парламент Університету за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10% від кількості студентів Університету.

4.2.6. Конференцію студентів університету проводять не рідше одного разу на навчальний рік.

4.2.7. Про час, місце та порядок денний проведення Конференції оголошується не пізніше, ніж за 5 робочих днів до її проведення.

4.2.8 Засідання Конференції є правомірним за наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів.

4.2.9. Рішення Конференції приймаються шляхом прямого голосування більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

4.2.10. Конференція студентів Університету обирає головуючого, президію та робочі органи Конференції;

4.2.11. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.

4.2.12. Рішення Конференції студентів Університету є обов’язковими для виконання органами студентського самоврядування.

4.3.  Студентський парламент Університету.

4.3.1.Вищим виконавчим і представницьким органом студентського

самоврядування університету є Студентський парламент Університету, який обирається терміном на один рік.

4.3.2. Студентський парламент Університету:

 • організовує діяльність студентського самоврядування Університету;
 • здійснює організаційне керівництво діяльністю студентського самоврядування в Університеті;
 • визначає позицію студентського самоврядування в Університеті з актуальних питань студентського життя;
 • представляє студентське самоврядування Університету в органах управління Університетом, органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях;
 • приймає рішення в межах своїх повноважень;
 • скликає Конференцію студентів Університету;
 • обирає Голову студентського парламенту Університету, секретаря Студентського парламенту Університету, першого заступника голови Студентської парламенту Університету, заступників голови Студентської парламенту Університету;
 • обирає керівників секторів Студентського парламенту Університету за поданням голови Студентського парламенту Університету;
 • вирішує питання про входження до місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських об’єднань, спілок та союзів та укладає з ними відповідні угоди;
 • кожного семестру заслуховує звіт керівників Секторів Студентського парламенту Університету;
 • заслуховує щорічні звіти керівників органів студентського самоврядування Університету, факультету;
 • звітує про свою роботу на Конференції студентів Університету;
 • співпрацює з профспілковою організацією студентів та аспірантів Університету, з студентським науковим товариством ім. Г. Волинки та ін. студентськими організаціями та об’єднаннями.

4.3.3. Студентський парламент Університету формується з голів студентських парламентів факультетів за посадою, голів студентських парламентів гуртожитків за посадою, які обираються прямими таємними виборами із числа кандидатур, які не мають академічної та фінансової заборгованості. У виборах голови студентського парламенту факультету може взяти будь-який студент денної форми навчання. Кандидати на посаду голови студентського парламенту висуваються Студентським парламентом факультету або через механізм самовисування. Кандидат зобов'язаний подати у встановлений термін, не пізніше 3 днів до дати виборів до Студентської виборчої комісії заяву, студентський квиток та виборчу програму.

4.3.4. До складу Студентського парламенту Університету входять голова Студентського парламенту Університету, секретар Студентського парламенту Університету, перший заступник голови Студентського парламенту Університету, два заступники голови Студентського парламенту Університету які відповідають за роботу секторів Студентського парламенту Університету, керівники секторів з правом дорадчого голосу. У разі відсутності голови Студентського парламенту факультету його обов’язки виконує перший заступник чи заступники.

4.3.5. Засідання Студентського парламенту Університету відбуваються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентського парламенту Університету за власним рішенням або на вимогу більше ніж 50% членів Студентського парламенту Університету.

4.3.6. Засідання Студентського парламенту Університету є правомірним за наявності не менше 50% членів Студентського парламенту Університету.

4.3.7. Рішення Студентського парламенту Університету приймають шляхом прямого голосування більшістю голосів присутніх членів Студентського парламенту Університету.

4.3.8. Рішення Студентського парламенту Університету заноситься до протоколу, який підписує голова Студентського парламенту Університету та секретар Студентського парламенту.

4.3.9. Рішення Студентського парламенту Університету є обов’язковим для виконання органами студентського самоврядування Університету в межах своїх повноважень, згідно чинного законодавства.

4.3.10 . Голова Студентського парламенту Університету:

 • дотримується чинного законодавства та цього Положення;
 • виконує рішення Конференції студентів Університету;
 • виконує рішення Студентського парламенту Університету;
 • бере участь у засіданнях Вченої ради Університету;
 • щорічно звітує про результати діяльності Студентського парламенту Університету перед Конференцією студентів Університету;
 • здійснює організаційне керівництво органами студентського самоврядування;
 • головує на засіданнях Студентського парламенту Університету;
 • здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентського парламенту всі види угод та інші документи..

4.3.11. Голова Студентського парламенту Університету обирається Студентським парламентом Університету з числа членів Студентського парламенту Університету, терміном на один рік на першому засіданні Студентського парламенту Університету.

4.3.12. Секретар Студентського парламенту Університету:

 • веде протокол засідань Студентського парламенту Університету;
 • разом із головою Студентського парламенту Університету підписує від імені Студентського парламенту Університету усі види угод та інші документи;

4.3.13. Секретаря Студентського парламенту Університету обирає Студентський парламент Університету з числа членів Студентського парламенту Університету терміном на один рік.

4.3.14. Секретар є офіційно обраним, якщо за нього проголосувала більшість складу Студентського парламенту Університету.

4.3.15. Перший заступник голови Студентського парламенту Університету:

 • здійснює повноваження голови Студентського парламенту Університету за відсутності голови Студентського парламенту Університету;
 • здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентського парламенту Університету;
 • допомагає голові Студентського парламенту Університету у його повсякденній роботі.

4.3.16. Першого заступника голови Студентського парламенту Університету обирає Студентський парламент Університету з числа членів Студентського парламенту и Університету терміном на 1 рік і він може перебувати на посаді не більше ніж 2 строки.

4.29 Перший заступник є офіційно обраним, якщо за нього проголосувала більшість складу Студентського парламенту Університету.

4.30 Заступник голови Студентського парламенту Університету:

 • здійснює відповідно до розподілу обов’язків керівництво роботою напрямів діяльності Студентського парламенту Університету;
 • здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентського парламенту Університету;
 • допомагає голові Студентського парламенту Університету у його поточній роботі.

4.31 Заступника голови Студентського парламенту Університету обирає Студентський парламент Університету з числа членів Студентського парламенту Університету терміном на один рік і він може перебувати на посаді не більше ніж 2 строки; заступник є офіційно обраним, якщо за нього проголосувала більшість складу Студентського парламенту Університету.

4.32 Сектор Студентської ради Університету – це об’єднання студентів Університету за напрямком діяльності. До складу Студентської ради Університету входить 6 секторів:

 • захисту академічних прав студентів;
 • культурно-масовий;
 • спортивний;
 • інформаційний;
 • соціальний;
 • зовнішніх зв’язків.

4.33 З метою вдосконалення організації роботи секторів Студентського парламенту Університету Студентським  парламентом Університету призначається керівник сектору Студентського парламенту Університету.

4.34 Керівник сектору Студентського парламенту Університету – член студентської ради Університету, що скеровує роботу відповідного сектору і обирається Студентським парламентом Університету. Голова Студентського парламенту факультету може поєднувати посаду з посадою керівника сектору Студентського парламенту Університету.

4.35 Особовий склад сектору Студентського парламенту Університету затверджується Студентським парламентом Університету за поданням Керівника відповідного сектору. До складу сектору Студентського парламенту Університету входить керівник відповідного сектору та члени сектору.

4.36 План роботи сектору Студентського парламенту Університету на навчальний рік – це впорядкований перелік заходів з детальним описом та обґрунтуванням необхідності їх проведення, запланований членами відповідного сектору Студентського парламенту Університету.

4.37 План роботи сектору Студентського парламенту Університету подається керівником сектору Студентського парламенту Університету – секретарю Студентського парламенту, протягом двох тижнів, після обрання нового складу Студентського парламенту,  для формування загального плану роботи Студентського парламенту Університету на навчальний рік.

4.38 Керівник сектору Студентського парламенту Університету  може бути усунутий з посади :

 • за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків;
 • за невиконання плану роботи сектору Студентського парламенту Університету;
 • по закінченню каденції керівника сектору Студентського парламенту Університету;
 • на підставі особистої заяви керівника сектору Студентського парламенту Університету;
 • у разі відсутності більш ніж на третині засідань Студентського парламенту Університету за семестр;
 • через розформування відповідного сектору Студентського парламенту Університету;

4.39. Рішення про звільнення керівника відповідного сектору приймає Студентського парламенту Університету більшістю голосів присутніх членів.

4.40. Сектори  Студентського парламенту Університету :

 • Сектор захисту академічних прав студентів.

Завдання сектору: інформування студентів Університету про їх права та обов’язки, внесення пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу, участь та організація заходів щодо забезпечення якості освітнього процесу, робота із студентським загалом Університету за для дотримання та захисту його академічних прав. Сектор тісно співпрацює з НМЦ Університету.

 • Культурно-масовий сектор.

Завдання сектору: підготовка та проведення культурно-розважальних заходів з нагоди свят, допомога членам студентського самоврядування у проведенні факультетських заходів, організація діяльності гуртків, студій художнього напряму, вечорів відпочинку. Сектор тісно співпрацює зі студентськими клубами та профкомом студентів та аспірантів Університету.

 • Спортивний сектор.

Завдання сектору: сприяння в організації діяльності спортивних гуртків, секцій, пропаганда спортивного та здорового способу життя серед студентів, організація спортивних змагань, залучення студентів до участі в загально університетській спартакіаді, контроль якості спортивного знаряддя та інвентарю, поліпшення умов для спортивних змагань, члени Сектору можуть брати участь у змаганнях як судді, рефері тощо. Тісно співпрацює з Центром студентського спорту Університету.

 • Соціальний сектор.

Обов’язки сектору: порушує питання про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим студентам, пропонує на розгляд Студентського парламенту Університету оголошення соціальних акцій (збору коштів,  речей тощо), організовує заходи щодо поліпшення стану території Університету (озеленення, прибирання тощо), сприяє покращенню умов для навчання і відпочинку. Тісно співпрацює з відповідними службами Університету та профкомом студентів та аспірантів Університету  .

 • Інформаційний сектор.

Завдання сектору: інформує студентство Університету про роботу (заплановані та проведені заходи тощо) Студентського парламенту Університету, проводить соціальні опитування, анкетування тощо, висвітлює результати роботи Студентського парламенту Університету, проводить агітаційну роботу щодо активної участі студентів в самоврядуванні.

 • Сектор зовнішніх зв’язків.

Завдання сектору: співпраця з Громадськими Організаціями, іншими закладами освіти України та закордону, інформує студентів Університету про можливості співпраці з іншими закладами освіти щодо навчання за спільними та погодженими  академічними програмами, лобіює академічну мобільність студентів Університету.

 1. Структура органів студентського самоврядування факультету

5.1. Вищим органом студентського самоврядування факультету є Конференція студентів факультету. Конференція студентів факультету складається з представників студентських активістів, академічних груп (староста, заступник, профорг)  і є правомочною, якщо на її засіданні присутні більше 50 % делегатів.

5.1.1. Конференція студентів факультету:

 • заслуховує звіт голови Студентського парламенту факультету;
 • визначає чергові завдання, стратегію і напрями діяльності студентського самоврядування факультету.

5.1.2. Конференцію студентів факультету скликає Студентський парламент  факультету за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10% від кількості студентів факультету.

5.1.3. Конференцію студентів факультету проводять не рідше одного разу на навчальний рік.

5.1.4. Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дати проведення Конференції.

5.1.5. Рішення Конференції приймають шляхом прямого голосування більшістю голосів присутніх делегатів.

5.2. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування факультету є Студентський парламент факультету яки обираються прямими таємними виборами із числа кандидатур, які не мають академічної та фінансової заборгованості. У виборах голови студентського парламенту факультету може взяти будь-який студент денної форми навчання. Кандидати на посаду голови студентського парламенту висуваються Студентським парламентом факультету або через механізм самовисування. Кандидат зобов'язаний подати у встановлений термін, не пізніше 3 днів до дати виборів до Студентської виборчої комісії заяву, студентський квиток та виборчу програму.

До складу Студентського парламенту факультету входять:

 • старости академічних груп за посадою;
 • голова Студентського парламенту факультету;
 • секретар Студентського парламенту факультету,
 • перший заступник голови Студентського парламенту факультету,
 • два заступники голови Студентського парламенту факультету, які відповідають за роботу секторів Студентського парламенту факультету,
 • керівники секторів, які можуть бути обраними з складу старост або із складу студентів-активістів за поданням голови Студентського парламенту та з правом дорадчого голосу. За поданням керівників секторів Студентський парламент факультету затверджує їх персональний склад.

У разі відсутності голови Студентського парламенту факультету його обов’язки виконує перший заступник чи заступники.

5.2.1. Голова Студентського парламенту факультету:

 • дотримується чинного законодавства та цього Положення;
 • виконує рішення Конференції студентів університету та факультету;
 • виконує рішення Студентського парламенту факультету;
 • щорічно звітує про результати діяльності Студентського парламенту факультету перед Конференцією студентів факультету;
 • здійснює організаційне керівництво органами студентського самоврядування;
 • головує на засіданнях Студентського парламенту факультету;
 • здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентського парламенту факультету всі види угод та інші документи.

5.2.2. До структури Студентського парламенту факультету входить 5 секторів:

 • захисту академічних прав студентів;
 • культурно-масовий;
 • спортивний;
 • інформаційний;
 • соціальний.

5.3. Студентський парламент факультету обирається на один рік і проводить свої засідання не рідше, ніж один раз на місяць під час навчального року.

5.4. У своїй діяльності Студентський парламент факультету підзвітний Студентському парламенту Університету.

5.4.1. Самоврядування на рівні студентської академічної групи відбувається шляхом обрання старости, заступника старости та профорга.

5.14. Староста академічної групи (далі – Староста) – є представником органів студентського самоврядування факультету для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі, управління студентським колективом при залученні групи до всіх  організаційних заходів, які здійснюються керівництвом університету, деканатом та органами студентського самоврядування або за їх дорученням.

5.4.2.  Старосту кадемічної групи обирають на загальних зборах групи більшістю голосів терміном на 1 рік. Староста академічної групи затверджується розпорядженням декана факультету.

5.4.3. Староста зобов’язаний:

 • представляти, відстоювати та захищати інтереси студентів групи;
 • інформувати студентів своєї групи про заходи та зміни в Університеті;
 • своєчасно повідомляти про проблеми студентів групи голові Студентського парламенту Університету, голові Студентського парламенту факультету, декану, заступнику декана своєчасно інформувати студентів про розпорядження керівництва університету, деканату, викладачів, органів студентського самоврядування стосовно організації освітнього процесу, проведення офіційних заходів тощо;
 • брати участь у плануванні, організації та проведенні заходів, пов’язаних з навчально-виховним процесом студентів;
 • проводити індивідуальну роботу зі студентами групи стосовно виконання вимог навчального плану, Статуту Університету, правил внутрішнього розпорядку;
 • оперативно інформувати органи студентського самоврядування та керівництво факультету про порушення прав студентів, можливі конфлікти з викладачами, інші проблеми, що є важливими для студентів;
 • брати участь у роботі Старостату факультету (загальні збори старост на факультеті, де обговорюються нагальні питання);
 • після закінчення заліків та іспитів отримувати підсумкову інформацію про результати залікової та екзаменаційної сесії, приймати участь в формуванні рейтингів студентів групи і доводити її до відома студентів;
 • вести оформлення журналу академічної групи, інших документів (в межах своїх повноважень);

 1. Структура органів студентського самоврядування гуртожитку

6.1. Вищим органом студентського самоврядування гуртожитку є Конференція студентів гуртожитку, яка проводиться не рідше одного разу на рік. Конференція студентів гуртожитку складається з представників студентського активу (староста поверхів (блоків) та 2 його заступника), Голова парламенту гуртожитку, керівників секторів.

6.2. Конференція студентів гуртожитку:

 • визначає структуру та кількісний склад Студентського парламенту гуртожитку залежно від кількості мешканців, з урахуванням об'єму роботи та інших факторів;
 • заслуховує звіт Голови Студентського парламенту гуртожитку;
 • рішення Конференції приймаються шляхом прямого голосування більшістю голосів;

6.3. Про час та місце проведення Конференції мешканців гуртожитку повідомляють не пізніше, ніж за 5 робочих днів.

6.4. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування гуртожитку є Студентський парламент гуртожитку, який є органом самоврядування студентів, які мешкають в гуртожитку, і виконує функції забезпечення захисту прав та конторою за виконанням обов’язків мешканців гуртожитку, визначених нормативними документами, залучає студентів до заходів, спрямованих на виховну, культурно-масову, спортивну роботу, охорону громадського порядку, поліпшення соціально-побутових умов проживання.

6.5. Студентський парламент гуртожитку включає в себе: Голову Студентського парламенту гуртожитку, старост поверхів (блоків), які обирають зі свого складу заступників голови Студентського парламенту гуртожитку, секретаря та керівників секторів.

6.6. Голова Студентського парламенту гуртожитку обирається прямими таємними виборами. Вибори Голови Студентського парламенту гуртожитку організовує і проводить Студентська виборча комісія гуртожитку  разом з Студентським парламенту гуртожитку.

6.7. Поточна діяльність здійснюється через засідання Студентського парламенту гуртожитку, які проводяться не рідше одного разу на місяць і є відкритим для всіх мешканців гуртожитку. Позачергові засідання скликає голова Студентського парламенту гуртожитку за власним рішенням, а також на вимогу 1/3 членів Студентського парламенту гуртожитку або на вимогу коменданта гуртожитку не пізніше 5 днів від моменту подання вимоги.

6.8. На засідання Студентського парламенту гуртожитку можуть бути запрошені інші представники керівництва університету з дорадчим голосом.

6.9. Завдання Студентського парламенту  гуртожитку:

 • спільно з профспілковим комітетом Університету контролює та проводить поселення і виселення студентів з гуртожитку;
 • спільно з керівництвом Університету, гуртожитку проводить роботу по виявленню та попередженню мешканців гуртожитку, які мають заборгованість по оплаті за проживання в гуртожитку;
 • перевіряє дотримання студентами та керівництвом Університету, гуртожитку санітарних норм, використання приміщень за призначенням, правил безпеки при користуванні електричними, газовими та іншими приладами, користування меблями та іншим інвентарем жилих приміщень згідно з типовими нормами;
 • спонукає мешканців бережливо ставитись до майна гуртожитку, організовує роботу з озеленення та благоустрою території, яка закріплена за гуртожитком, ремонту приміщень та інвентарю гуртожитку, розвитку інших форм самообслуговування;
 • контролює додержання мешканцями правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку та організовує студентів на їх неухильне дотримання, проводить роз'яснювальну роботу з метою попередження правопорушень та порушень правил внутрішнього розпорядку;
 • бере участь у підготовці свого гуртожитку до нового навчального року та його ремонті;
 • організує відпочинок мешканців гуртожитку, пропагує здоровий спосіб життя;
 • виконує рішення Студентського парламенту Університету;
 • тісно співпрацює з комендантами, профспілковою організацією Університету, Студентським парламентом Університету.

6.12. Засідання Студентського парламенту гуртожитку проводиться не рідше одного

разу на місяць.

6.13. Засідання Студентського парламенту гуртожитку є правомочним, якщо на ньому присутні більше ніж 50% її членів.

6.14. Рішення Студентського парламенту гуртожитку приймається шляхом прямого голосування більшістю голосів присутніх членів Студентського парламенту гуртожитку.

6.15. Студентський парламент гуртожитку організовує у гуртожитку роботу серед студентів, пов'язану з санітарними та житлово-побутовими умовами,  виховною, культурно-масовою, фізкультурно-оздоровчою роботою та пропускним режимом. Кожним напрямком роботи у гуртожитку займається відповідний сектор Студентського парламенту гуртожитку.

6.16. Голова студентського парламенту гуртожитку звітує про свою роботу перед мешканцями гуртожитку на Конференції студентів гуртожитку.

6.17. Голова студентського парламенту гуртожитку має право:

 • порушувати питання перед керівництвом Університету та профспілковим комітетом про поліпшення у гуртожитку житлово-побутових умов та санітарно-гігієнічних норм;
 • вносити пропозиції щодо використання житлового фонду та розподіл інвентарю серед мешканців гуртожитку;
 • клопотати перед комісією з поселення про не поселення на наступний навчальний рік, або виселення порушників правил внутрішнього розпорядку;
 • клопотати перед керівництвом Університету, факультету про притягнення до дисциплінарної відповідальності порушників правил внутрішнього розпорядку;
 • звертатись до керівництва Університету для отримання необхідної інформації з питань функціонування гуртожитків;
 • застосовувати до порушників правил внутрішнього розпорядку заходи громадського впливу (зауваження, попередження, догана тощо);
 • у разі необхідності запрошувати до проведення необхідних заходів представників керівництва Університету та кваліфікованих спеціалістів, членів Студентського парламенту Університету та студентських парламентів факультетів.

6.19. Студентський парламент гуртожитку зобов'язаний:

 • сформувати сектори, які забезпечують роботу Студентського парламенту гуртожитку за основними напрямами роботи: санітарний сектор, сектор по контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, сектор по спортивній роботі та дозвіллю;
 • при необхідності, за рішенням конференції гуртожитку, можуть створюватися інші сектори Студентського парламенту гуртожитку;
 • оперативно вирішувати поточні питання пов'язані з роботою секторів у гуртожитку та на території, закріпленої за ним;
 • контролювати виконання списку чергування у блоках та кімнатах;
 • оформлювати наглядну агітацію в гуртожитку;
 • забезпечити взаємозв'язок секторів Студентського парламенту гуртожитку з відповідними головами секторів профспілкового комітету та підрозділами керівництва Університету, Студентського парламенту Університету для вирішення питань планування та організації роботи в гуртожитку.

6.20. Керівник сектору з санітарного стану:

 • керує роботою санітарного сектору гуртожитку;
 • готує питання на засідання Студентського парламенту гуртожитку, що стосуються роботи відповідного сектору;
 • здійснює контроль за дотриманням санітарного стану при поселенні;
 • здійснює контроль за проведенням «санітарних днів» в гуртожитку та дотриманням належного санітарного стану в кімнатах та блоках, під час перевірок;
 • виявляє порушників санітарного стану в кімнатах та гуртожитку, проводить з ними роз'яснювальну роботу;
 • на засіданнях Студентського парламенту гуртожитку подає кандидатури мешканців гуртожитку, які постійно порушували санітарний стан у кімнатах та блоках, для внесення у списки на виселення та  не поселення  на наступний навчальний рік.

6.21. Керівник сектору з контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку:

 • керує роботою сектору Студентського парламенту гуртожитку із контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку;
 • готує питання на засідання Студентського парламенту гуртожитку, що стосуються роботи відповідного сектору;
 • здійснює контроль за дотриманням мешканцями гуртожитку правил внутрішнього розпорядку;
 • на засіданнях Студентського парламенту гуртожитку, подає кандидатури мешканців гуртожитку, які постійно порушували правила внутрішнього порядку, для внесення у списки на виселення та на не поселення  на наступний навчальний рік.
  • Керівник сектору зі спортивної роботи та дозвілля:
 • керує роботою сектору Студентського парламенту гуртожитку зі спортивної роботи та дозвілля;
 • готує та подає на засідання Студентського парламенту гуртожитку питання, що стосуються роботи відповідного сектору;
 • організовує дозвілля та відпочинок студентів, проводить вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи, тощо;
 • здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентського парламенту гуртожитку.

6.23. Староста поверху гуртожитку:

 • відповідає за дотримання мешканцями поверху правил внутрішнього розпорядку, правил пожежної безпеки (у випадку виникнення пожежі негайно доповідає черговому гуртожитку, вживає всіх заходів для ліквідації пожежі, евакуації людей і майна), організовує підтримку чистоти і порядок на поверсі;
 • слідкує за економним використанням електроенергії та води;
 • своєчасно доводить до відома мешканців поверху вказівки та розпорядження відповідних посадових осіб та керівництва Університету;
 • проводить перевірку санітарного стану кімнат загального користування поверху, блоків (кухні, санвузлів);
 • зустрічає і супроводжує посадових осіб Університету, осіб, що прибули для перевірки гуртожитку;
 • не допускає виносу майна гуртожитку з поверху без дозволу.

6.24. Розпорядження старости поверху гуртожитку, в межах своїх повноважень, є обов'язковими для виконання усіма особами, які проживають на даному поверсі у гуртожитку.

6.25. Староста поверху гуртожитку обирається в тижневий термін після поселення  до гуртожитку на зборах мешканців цього поверху більшістю голосів мешканців, які присутні на зборах.

7.Вибори до органів студентського самоврядування

7.1. Студентська виборча комісія (далі – Виборча комісія) – це тимчасовий орган студентського самоврядування, покликаний забезпечувати проведення виборів членів до органів студентського самоврядування (далі - ОСС)  (представників Студентського парламенту  Університету, представників Студентського парламенту факультету, представників Студентського парламенту гуртожитку).

7.2. До складу Виборчої комісії входять по одному представнику від кожного факультету. На першому засіданні зі свого складу Виборча комісія обирає Голову, заступника і секретаря;

7.3. Виборча комісія:

 • приймає та реєструє заяви кандидатів на посаду представників ОСС;
 • готує та затверджує всі необхідні для виборчого процесу документи (виборчі бюлетені, заяви, подання, та інші);
 • безпосередньо проводить вибори;
 • друкує бюлетені;
 • призначає відповідального за реєстрацію кандидатів;
 • призначає відповідального за виготовлення виборчих скриньок та їх розміщення;
 • призначає відповідальних за видачу в день голосування студентам бюлетенів відповідального за збір скарг про порушення виборчого процесу;
 • призначає відповідального за підрахунок голосів;
 • визначає послідовність голосування факультетів;
 • визначає форму реєстраційних бланків, форму зразків заяв,виборчих заяв та їх захист;
 • має право зняти кандидата з передвиборчих перегонів внаслідок невиконання ним своїх зобов’язань, якщо за це проголосувало 2/3 складу виборчої комісії;
 • веде підрахунок голосів;
 • оголошує результати виборів.

7.4. Перше засідання Виборча комісія проводить за 3-5 днів до початку реєстрації кандидатів, на якому обирають голову, який буде керувати на засіданнях.

7.5. Виборчий процес включає такі етапи:

 • утворення Виборчої комісії;
 • утворення виборчої дільниці;
 • висування та реєстрація кандидатів;
 • проведення передвиборчої агітації;
 • голосування;
 • підрахунок голосів та встановлення результатів голосування і результатів виборів;
 • виборчий процес закінчується офіційним оприлюдненням Виборчою комісією результатів та публікацією їх на офіційному сайті Університету у тижневий термін після проведення виборів.

7.6. Вибори складу ОСС проходять на основі загального, рівного, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування.

7.7. Право голосу на виборах представників ОСС денної форм навчання університету.

7.8. Під час голосування обов’язково потрібно мати студентський квиток,  або довідку деканату, що надає право отримати виборчий бюлетень. У разі відсутності студентського квитка, можливе отримання бюлетеня за наявності залікової книжки.

7.9. Студенти університету беруть участь у виборах представників ОСС на рівних засадах.

7.10. Кожен студент Університету на виборах представників ОСС має один голос.

7.11. Усі кандидати мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі.

7.12. Реєстрація кандидатів:

- право висування кандидатів на посаду представників ОСС належить студентам, це право реалізується ними через студентські ради факультетів, або шляхом самовисування.

7.13. Участь студентів Університету у виборах представників ОСС є добровільними (ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах).

7.14. Вибори представників ОСС є вільними, не допускається застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному волевиявленню.

7.15. Голосування на виборах представників ОСС є таємними, контроль за волевиявленням виборців не допускається.

7.16. Представників ОСС обирають таємним голосуванням простою більшістю голосів виборців, що прийшли та проголосували на виборчій дільниці.

 1. Умови діяльності органів студентського самоврядування

8.1. Студентський парламент Університету є вищим органом студентського самоврядування для реалізації самостійної громадської діяльності студентів Університету.

8.2. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування здійснюється за рахунок коштів, визначених Вченою радою Університету в розмірі не менше 0,5% коштів спеціального фонду Університету.

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторису.

Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторису не рідше одного разу на рік.

8.3. Керівництво Університету, факультетів та гуртожитків всебічно сприяє роботі органам студентського самоврядування Університету на всіх рівнях.

8.4. Керівництво Університету забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо)про що укладається відповідна угода.

8.5. Керівництво Університету не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

9.Додаткові положення

9.1. Зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування в Університеті вносяться рішенням Конференції студентів Університету, якщо за них проголосувало не менше 2/3 членів Конференції.

9.2. У ході роботи, з метою оперативного покращення процесу організації самоврядування в Університеті, органи студентського самоврядування можуть приймати окремі документи, що не виходять за рамки цього Положення.

9.3. Це положення та будь-які зміни і доповнення до нього набувають чинності після їх ухвалення на Конференції студентів Університету та затвердження Вченою радою Університету відповідно до Статуту Університету.