Наукова робота

   Відповідно до плану науково-дослідної роботи на 2006-2007 н.р. викладачі кафедри проводили дослідження в межах наукового напряму – “Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів” і проблеми – “Актуальні питання джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін”, працюючи над індивідуальними ініціативними темами.
   Зокрема проф. Потильчак О.В. розробляв ініціативну тематику – “Джерелознавчі аспекти дослідження радянського військового полону (1939-1956 рр.”. У цьому контексті вивчав архівні документи Державного архіву Міністерства внутрішніх справ України, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України і Центрального державного архіву громадських об’єднань України, що стосуються історії перебування іноземних військовополонених у радянських таборах на території УРСР у 1939-1954 рр. Протягом звітного періоду автором опубліковано 3 наукові статті (дві з них у закордонних виданнях). Наразі об’єктом наукового аналізу стали питання перебування японських військовополонених на території України у повоєнний період, а також організаційні аспекти функціонування таборів ГУШОСДОРу НКВС (МВС) СРСР на території України підготував і подав до руку дві наукові статті відповідної тематики (у фаховий збірник Інституту історії України НАН України “Сторінки воєнної історії” та у “Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова (Серія 6. Історичні науки)”. 
   Доц. Вєтров І.Г у 2006-2007 н.р. працював над ініціативною тематикою “Джерелознавчі аспекти дослідження історії окупаційного режиму в Україні (1939-1944 рр.)”. На основі аналізу маловідомих архівних джерел ним було продовжено дослідження економіки України в роки нацистської окупації (опубліковано 2 наукові статті). Паралельно розпочав роботу над докторською дисертацією (спеціальність 07.00.01 – історія України). Її тема – “Соціально-економічні проблеми функціонування промисловості Радянської України (1943-1950 рр.)” – затверджена на засіданні Вченої ради Інституту історії України НАН України.
   Доц. Руденко Н.В. у 2006-2007 н.р. продовжила дослідження в контексті індивідуальної теми – “Джерелознавчі аспекти епістолярної спадщини видатних українських науковців кінця ХІХ – початку ХХ ст.”. На основі опрацювання епістолярної спадщини П.Я. Литвинової досліджені особливості українського народного календаря регіону Полісся (стаття). Зроблено джерелознавчий аналіз і наукову атрибуцію листування В. Гнатюка з М. Грушевським. В результаті ці епістолярні матеріали введено до наукового обігу.
   Доц. Шевченко О.Т. працював над індивідуальною ініціативною тематикою – “Джерелознавчі аспекти розвитку націонал-соціалістичної ідеології. На основі аналізу широкого кола опублікованих джерел та історіографії, виділені та обґрунтовані критерії еволюції ідеології німецького націонал-соціалізму у 20-30-х рр. ХХ ст. (стаття).Автором підготовлено та здано до друку дві наукові статті (Особливості розвитку суспільства в ідейних поглядах М.П. Драгоманова // Михайло Драгоманов у контексті європейського просвітницького руху: Матеріали першої міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих науковців, Київ, 27 лютого 2007 р./ Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007.; Формування та аспекти розвитку націонал-соціалізму в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст.// Університет – 2007. – №6.).
   Ст. викл. Лебедєва Л.В. , протягом звітного терміну роботи, працювала над індивідуальною ініціативною темою: “Вплив антропогенного навантаження на географію новітньої України під впливом глобалізації”. До змісту лекцій з історичної географії включено тематику антропогенного глобального впливу на довкілля України. Вивчені джерела, історіографія, сучасні методи викладання цієї частини курсу „Історична географія України” (підготовлено до друку статтю). Брала участь у міжнародній науково-теоретичній конференції ХХІ століття. Третя світова теорія. (7-8 червня 2007 р., м. Київ), де виступила з проблемною доповіддю на тему: “Що ми залишаємо нащадкам?”.

      Протягом 2006-2007 н.р. вийшли друком такі наукові праці викладачів кафедри:
1. Потыльчак А.В. Система советских лагерей для военнопленных на территории Украины в 1939-1954 гг. // Установление дипломатических отношений между СССР и ФРГ. Немецкие военнопленные в СССР: Материалы международного научного семинара (Вологда 17-18 октября 2005 г.). – Вологда: АНО «Инженерный центр «Арт-Эко», 2006. – С.82-87. (0,5 ум. др. арк.).
2. Потыльчак А.В. Открытый судебный процесс над немецкими военнопленными в Николаеве (1946 г.) // История пенитенциарной системы России в ХХ веке: Сборник материалов международного научного семинара. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2007. – С. 161-170. (0,7 ум. др. арк.).
3. Потильчак О.В. Табори для військовополонених у системі радянського військового полону на території України (1939-1954 рр.) //Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2006. – Вип. 10. – Част. 2. – С. 202-214 (0,7 ум. др. арк).
4. Вєтров І.Г. Промисловість УРСР на початок нацистської окупації // (1ум. др. Арк.)
5. Вєтров І.Г. Політика “випаленої землі” під час відступу окупаційних військ з України // (1,5 ум. др. арк.)
6. Руденко Н.В. Особливості календарної обрядовості українців Полісся (ч.3) // Університет. – 2006. – № 6. – С. 17-33. (1 ум. др. арк.).
7. Листування Володимира Гнатюка з Михайлом Грушевським / Упорядник, автор вступу коментарів і покажчиків Н.В. Руденко // Старожитності Південної України.-Запоріжжя – 2006.- Випуск 16. – 92 с. (7 ум. др. арк.)
8. Лебедєва Л.В. Третя Світова Теорія розвитку суспільства. Що ми залишимо нащадкам? // Матеріали VІ міжнародної конференції “Альтернативні моделі розвитку суспільства” – К., 2007. (0,3 ум. др. арк.).

   Завідувач кафедрою проф. Потильчак О.В. у межах ініціативної тематики наукових досліджень і протягом звітного періоду, розробив концепцію та проект науково-дослідної програми – “Японські інтерновані Другої світової війни в Україні”. Проект надіслано для ознайомлення до Українсько-Японського Центру в Україні (м. Київ).
   Протягом 2006-2007 н.р. окремі викладачі кафедри проводили керівництво науковою роботою аспірантів. Так, проф. Потильчак О.В. здійснював наукове керівництво двома кандидатськими дисертаційними дослідженнями (Власова О.В., аспірантка другого року навчання, тема: „Інтерновані мобілізовані” з країн Центральної і Південної Європи у СРСР (1944-1955)”, спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія; Галич О.М., аспірантка першого року навчання, тема дисертації: “Ідеологічний вплив радянського режиму на формування суспільної свідомості в Україні у період визволення від нацистської окупації (1943-1944 рр.)”, спеціальність 07.00.01 – історія України).
   Доц. Вєтров І.Г. здійснював наукове керівництво кандидатською дисертацією аспіранта першого року навчання Терентьєва М.О. на тему: “Функціонування органів репатріації в Українській РСР 1944-1950 рр.” (спеціальність 07.00.02 –всесвітня історія).
   Протягом звітного періоду проф. Потильчак О.В. працював у складі Спеціалізованої вченої ради К 26.053.02 по захисту кандидатських дисертацій із спеціальності 07.00.01 – історія України у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. До персонального складу спецради введений наказом Голови ВАК України № 278 від 19 травня 2006 р. За цей час взяв участь у всіх без винятку засіданнях ради, де виступав під час обговорення дисертацій по-суті, працював у складі експертних комісій на предмет прийому дисертаційних робіт до захисту, виступав офіційним опонентом тощо.
   Паралельно з роботою в спецраді проф.. Потильчак О.В., як офіційний опонент, приймав участь у науковій експертизі докторських і кандидатських дисертацій. Протягом вересня 2006 – червня 2007 р. виступив офіційним опонентом на захисті п’яти дисертаційних досліджень. Серед них:
   - докторська дисертація Шайкан В.О. “Колабораціонізм на території рейхскомісаріату “Україна” та військової зони в роки Другої світової війни”, спеціальність 07.00.01 – історія України (спецрада Д 11.051.02 Донецького національного університету, 28 вересня 2006 р.);
   - кандидатська дисертація Ісайкіної О.Д. “Побут і дозвілля міського населення України в повоєнний період (1945-1955 рр.)”, спеціальність 07.00.01 – історія України (спецрада К 26.053.02 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 22 вересня 2006 р.);
   - кандидатська дисертація Герасименко Л.С. “Народне ополчення та винищувальні батальйони в обороні Києва (1941 р.)”, спеціальність 07.00.01 – історія України (спецрада К 26.053.02 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 15 грудня 2006 р.);
   - кандидатська дисертація Лободи М.К. “Використання трудових ресурсів у відбудові важкої промисловості України (1943-1950 рр.)”, спеціальність 07.00.01 – історія України (спецрада Д 26.235.01 при Інституті історії України НАН України, 23 лютого 2007 р.);
   - кандидатська дисертація Голиш Л.Г. “Функціонування спеціальних дитячих установ УРСР у 1943-1950 рр”, спеціальність 07.00.01 – історія України (спецрада К 73.053.01 у Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького, 28 березня 2007 р.).
Одним із напрямків наукової роботи упродовж звітного року було рецензування авторефератів дисертацій. За цей час прорецензовано три дисертаційні праці (2 докторські та 1 кандидатська). Серед них:
   - докторська дисертація Андрухіва І.О. “Політика радянської влади у сфері релігії та конфесійне життя на Прикарпатті в 40-80-х рр. ХХ століття. Історико-правовий аналіз”, спеціальність 07.00.01 – історія України (спецрада Д 61.051.04 Ужгородського національного університету, 27 жовтня 2006 р.);
   - докторська дисертація Легуна Ю.В. “Джерела з генеалогії селян Подільської губернії: стан збереження, інформативне наповнення, класифікація (1793-1917 рр.)”, спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (спецрада Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Т. Шевченка, 22 січня 2007 р.);
   - кандидатська дисертація Терещенко Т.В. “Соціально-побутова сфера села Центральних областей України в період відбудови (1943-1950 рр.)”, спеціальність 07.00.01 – історія України.
   У звітний період проф. Потильчак О.В. продовжував працювати членом редакційної колегії серії видань “Більше не таємно!”, що здійснюється Державним комітетом архівів України.
   Вагому частину наукової роботи у році, що минув, складала праця з талановитою, творчою студентською молоддю. Зокрема, 27 лютого 2007 р. в конференц-залі Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова відбулася, організована кафедрою джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців “Михайло Драгоманов у контексті європейського просвітницького руху”. В підготовці і проведенні цього наукового форуму взяли активну участь усі без винятку члени кафедри та навчально-допоміжний персонал. 
   За результатами роботи конференції підготовлене видання: Михайло Драгоманов у контексті європейського просвітницького руху: Матеріали першої міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих науковців, Київ, 27 лютого 2007 р./ Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 173 с. (обсяг видання – 7 ум. др. арк.). У статтях студентів, аспірантів, молодих викладачів і науковців висвітлюються як достатньо вивчені так і малодосліджені актуальні проблеми багатогранного наукового доробку видатного українського вченого-енциклопедиста, педагога, публіциста, громадського діяча і видавця – Михайла Петровича Драгоманова (1841-1895). Матеріали збірника мають на меті показати вплив ідей і поглядів М.П. Драгоманова на розвиток українського національного руху другої половини ХІХ – початку ХХ ст., відбивають плюралізм думок і концепцій в оцінці наукових і політичних поглядів вченого. Відповідальний редактор збірника – проф. Потильчак О.В., член редакційної колегії – доц. Вєтров І.Г. У виданні вміщено також статті проф. Потильчак О.В. і доц. Шевченка О.Т. Збірник рекомендовано до руку на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова (протокол № 11 від 31 травня 2007 р.).
   Чільним напрямком наукової роботи кафедри за звітній період була співпраця з Київським обласним відділенням Малої академії наук України. В ході цієї роботи здійснювалось наукове консультування юних дослідників і рецензування їхніх робіт (проф. Потильчак О.В.). Зокрема, наукова робота учениці 10-Б класу гімназії № 1 м. Білої Церкви Ташматової А.К. на тему: „Аскольдове хрещення Русі: міф чи забутий історичний факт?”, під час IV (Всеукраїнського) туру конкурсу-захисту робіт учнів-членів МАН України, посіла високе третє місце.