І. На­у­ко­во-­пе­да­го­гі­ч­ні ка­д­ри

за­га­ль­на кі­ль­кість шта­т­них ви­кла­да­чів – 7

ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка за вче­ни­ми сту­пе­ня­ми і зван­ня­ми:

Бо­ри­се­н­ко В.Й. – д.і.н., проф., ака­де­мік УА­ІН,  Плющ М.Р. – д.і.н., проф.,  Двірна К.П. – к.і.н., доц., Глизь І.­І. – к.і.н., доц., Іва­но­ва Л.Г. – к.і.н., доц., Бу­ль­він­сь­кий А.Г. – к.і.н., доц., Ві­зер С.О. – к.і.н., доцент, Невінчана І.О. – к.і.н., асистент, Сегеда Р.А. – к.і.н., асистент.

 Ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка на­вча­ль­но-­до­по­мі­ж­но­го пе­р­со­на­лу

Згі­д­но шта­т­но­го роз­кла­ду на ка­фе­д­рі пра­цю­ють ста­р­ший ла­бо­рант Новак Н.С., ла­бо­рант Кінаш К.М. Їх ро­бо­та є за­до­ві­ль­но­ю.

 ІІ. На­вча­ль­но-­ме­то­ди­ч­на ро­бо­та ка­фе­д­ри

Ос­но­в­ною на­вча­ль­ною ди­с­ци­п­лі­ною ка­фе­д­ри є іс­то­рія Укра­ї­ни. За­га­ль­не на­ва­н­та­жен­ня по ка­фе­д­рі ста­но­ви­ло 4728 го­дин. Фа­к­ти­ч­но ви­ко­на­но 4787 го­дин. Про­тя­гом зві­т­но­го пе­рі­оду за­нят­тя ве­ли­ся в Інституті історичної освіти.

Проф. В.Й.Бо­ри­се­н­ко чи­тав но­р­ма­ти­в­ні ку­р­си ле­к­цій "Іс­то­рія Укра­ї­ни ХVІІ ст." на ІІ ку­р­сі ста­ці­о­на­р­но­го від­ді­лен­ня. Проводив семінарські заняття та керував перевіркою самостійної роботи студентів. Виконував інші види педагогічного навантаження. При пла­ні 432 го­ди­н, ви­ко­на­но 436 го­ди­н.

Проф. М.Р Плющ читав лекційний курс „Історія України ХІХ ст.” та проводив семінарські заняття на ІІІ курсі, керував перевіркою самостійної роботи студентів стаціонарного відділення, спецкурс "Соціально-економічний розвиток України після Другої світової війни" для студентів V курсу. Виконував інші види педагогічного навантаження. За­пла­но­ва­но 172 го­ди­н, ви­ко­на­но 172 го­ди­н.

Доц. І.­І­.­Г­лизь чи­тав но­р­ма­ти­в­ні ку­р­си ле­к­цій на І ку­р­сі ста­ці­о­на­р­но­го від­ді­лен­ня "Іс­то­рія Укра­ї­ни з най­да­в­ні­ших ча­сів до 1240 р.", а та­кож огля­до­ві ле­к­ції для ви­пу­с­к­но­го ку­р­су, вів се­мі­нар­сь­кі за­нят­тя та керував перевіркою самостійної роботи студентів на І – ІІІ ку­р­сах ста­ці­о­на­ру. Працював чле­ном дер­жа­в­ної ек­за­ме­на­цій­ної ко­мі­сії Інституту історичної освіти (за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр). Виконував інші види педагогічного навантаження. За­пла­но­ва­но 751 го­ди­н, ви­ко­на­но 751 го­ди­н.

Доц. Л.Г.І­ва­но­ва чи­та­ла но­р­ма­ти­в­ний курс ле­к­цій на ІІІ ку­р­сі ста­ці­о­на­р­но­го від­ді­лен­ня "Іс­то­рія Укра­ї­ни ХVІ­ІІ ст.", спец­курс "Між Росією і Польщею: шлях до самоусвідомлення (проблема українського національного руху в ХІХ ст.)" для студентів V курсу стаціонарного відділення, ве­ла се­мі­нар­сь­кі за­нят­тя та керувала перевіркою самостійної роботи студентів на ІІ – ІІІ ку­р­сах. Виконувала інші види педагогічного навантаження. За­пла­но­ва­но 749 го­ди­ни, ви­ко­на­но 757 го­ди­ни.

Доц. К.П.Двірна чи­та­ла но­р­ма­ти­в­ний курс ле­к­цій "Іс­то­рія Укра­ї­ни ХХ ст." на ІV ку­р­сі ста­ці­о­нарно­го та заочного від­ді­лен­ь, спец­курс "Опозиційний рух в Україні. Десиденство (50-і – 90-х рр.)" на V ку­р­сі стаціонарного відділення. Про­во­ди­ла семінарські за­нят­тя та керувала перевіркою самостійної роботи студентів на ІІІ та ІV курсах. Працювала чле­ном дер­жа­в­ної ек­за­ме­на­цій­ної ко­мі­сії стаціонарного від­ді­лен­ня Інституту історичної освіти (за освітньо-кваліфікаційними рівнями – магістр, спеціаліст). Виконувала інші види педагогічного навантаження. За­пла­но­ва­но 703 го­дин, ви­ко­на­но 713 го­дин.

Доц. А.Г.Бульвінський проводив семінарські заняття на ІІІ курсі стаціонарного відділення, керував перевіркою самостійної роботи студентів. Виконував інші види педагогічного навантаження. За­пла­но­ва­но 190 го­ди­н, ви­ко­на­но 190 го­ди­н.

Доц. С.О­.­Ві­зер чи­та­ла но­р­ма­ти­в­ний курс ле­к­цій „Історія України 1240 р. – ХVІ ст.” на ІІ курсі стаціонарного відділення, “І­с­то­рія Укра­ї­ни від найдавніших часів – ХVІ ст.”, ”Історія України ХVІ – ХVІІ ст. ” для студентів І та ІІ курсів за­оч­но­го від­ді­лен­ня. Проводила семінарські заняття та керувала перевіркою самостійної роботи студентів на І-ІІ курсі стаціонарного відділення. Виконувала інші види педагогічного навантаження. За­пла­но­ва­но 722 го­дин, ви­ко­на­но 742 го­дин.

Асист. І.О.Невінчана чи­тала но­р­ма­ти­в­ні ку­р­си ле­к­цій на І ку­р­сі ста­ці­о­на­р­но­го від­ді­лен­ня "Іс­то­рія Укра­ї­ни з най­да­в­ні­ших ча­сів до 1240 р.", а також "Іс­то­рія Укра­ї­ни ХVІІІ ст." та „Історія України ХІХ ст.” для студентів ІІ – ІІІ курсу заочного відділення, проводила семінарські заняття на І – ІV курсах стаціонарної форми навчання студентів, а також на ІІІ курсі заочного відділення. Керувала перевіркою самостійної роботи студентів на І – ІV курсах стаціонарного відділення. Виконувала інші види педагогічного навантаження. Заплановано 606 годин, виконано 612 годин.

Асист. Р.А.Сегеда читав нормативний курс лекцій для студентів ІІ курсу „Історія України XVIIІ ст.” та на ІV курсі „Історія України ХІХ ст.” заочного відділення, спецкурс „Історичний розвиток Києва в складі Речі Посполитої” для студентів ІІ курсу, проводив семінарські заняття на І – ІV курсах стаціонарної форми навчання студентів. Виконував інші види педагогічного навантаження. За­пла­но­ва­но 403 го­дин, ви­ко­на­но 414 го­дин.

На­вча­ль­но-­ме­то­ди­ч­на ро­бо­та на ка­фе­д­рі про­во­ди­ла­ся у рі­з­них фо­р­мах. Велика увага приділялась переходу на кредитно-модульну систему навчання студентів, для чого були вироблені спеціальні методичні рекомендації по організації і веденню роботи студентів і викладачів. Відповідні матеріали складені, затверджені кафедрою і впроваджені в навчальний процес. Крім того, від­ві­ду­ва­лись відкриті ле­к­ції ви­кла­да­чів (проф. Плюща М.Р., доц. Двірної К.П., доц. І.­І­.­Г­ли­зя), се­мі­нар­сь­кі за­нят­тя (асист. Сегеди Р.А. та Невінчаної І.О.), які по­тім роз­би­ра­лись на за­сі­дан­нях ка­фе­д­ри з на­дан­ням від­по­ві­д­них ре­ко­ме­н­да­цій по їх удо­ско­на­лен­ню. По­стій­но­го вдо­с­ко­на­лен­ня та на­по­в­нен­ня но­ви­ми ма­те­рі­а­ла­ми за­зна­ють те­к­с­ти ле­к­цій ви­кла­да­чів ка­фе­д­ри. Продовжувалась робота по підготовці програм спецкурсів для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр і спеціаліст. Важливого значення надавалось науково-методичному забезпеченню кафедри по приєднанню до Болонського процесу.

Зна­ч­на ува­га приділялась під­ви­щен­ню рі­в­ня ро­бо­чих пла­нів, пла­нів се­мі­нар­сь­ких за­нять від­по­ві­д­но до остан­ніх до­ся­г­нень су­с­пі­ль­них на­ук, розробці різних форм контролю за самостійною роботою студентів. Прак­ти­ку­ва­лось за­слу­хо­ву­ван­ня зві­тів ви­кла­да­чів про окре­мі ви­ди ро­бо­ти, в томі числі  аси­с­те­н­тів І.О.Невінчаної та Р.А.Сегеди про ро­бо­ту сту­де­нт­сь­ких на­у­ко­вих гу­р­т­ків.

Всі ви­кла­да­чі ка­фе­д­ри ке­ру­ва­ли підготовкою ку­р­со­вих робіт студентів ІV курсу стаціонарного та заочного відділення, а також підготовкою ди­п­ло­м­ни­х та ма­гі­с­тер­сь­ки­х ро­біт, які успішно захищені перед Державною комісією. Уточнена те­ма­ти­ка ди­п­ло­м­них і ку­р­со­вих ро­біт, складені методичні рекомендації до них. Сту­де­н­там по­стій­но на­да­ва­лась ме­то­ди­ч­на до­по­мо­га при під­го­то­в­ці кваліфікаційних робіт.

 ІІ­І. На­у­ко­ва ро­бо­та ви­кла­да­чів ка­фе­д­ри

Проф. В.Й.Бо­ри­се­н­ко, проф. М.Р.Плющ, доц. Л.Г.І­ва­но­ва, доц. І.­І­.­Г­лизь, доц. К.П.Двірна ке­ру­ва­ли під­го­то­в­кою ка­н­ди­дат­сь­ких і до­к­тор­сь­ких ди­се­р­та­цій. Зокрема, під керівництвами проф. Борисенка В.Й. була успішно захищена 3 кандидатські дисертації (Невінчана І.О., Сегеда Р.А., Майстренко О.) та доц. Двірна К.П. (Михайлюк М.). Ви­кла­да­чі ка­фе­д­ри про­во­ди­ли ре­це­н­зу­ван­ня ка­н­ди­дат­сь­ких ди­се­р­та­цій та ав­то­ре­фе­ра­тів, по­да­них на ка­фе­д­ру.

Проф. В.Й.Бо­ри­се­н­ко опу­б­лі­ку­вав:

Борисенко В.Й. Бульвінський А.Г., Візер С.О. Еволюція українсько-російських відносин у другій половині XVII ст.: Монографія. – К., 2006. – 256 с. (7,45 друк. арк.).

Борисенко В.Й. Погляди М. П. Драгоманова на характер зв’язків України і Московщини // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. - Випуск 4. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С. 13 - 18. (0, 25 друк. арк.).

Борисенко В.Й. Україна на межі політичного розриву з Московською державою в 1656 – першій половині 1657 рр. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Україна в євроінтеграційному процесі”. – К., 2006. (0,8 друк. арк.).

Борисенко В.Й. М.Драгоманов про „монархічний ідеал” в українському русі // Другі міжнародні Драгоманівські читання. – К., 2006. – Вип. 1. (0,2 друк. арк.).

За­га­ль­на кі­ль­кість пу­б­лі­ка­цій та їх об­сяг ста­но­вить 8,7  друк. арк.

 Ви­ко­ну­вав обо­в’я­з­ки заступника голови спеціалізованої ради К 26.053.02 при Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова по захисту кандидатських дисертацій з історії України.

 Доц. І.І.Глизь опублікував:

Глизь І.І. Провідник європейського українства // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. - Випуск 4. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С. 18 – 25. (0,33 друк. арк.).

За­га­ль­на кі­ль­кість пу­б­лі­ка­цій та їх об­сяг ста­но­вить 0,33 друк. арк.

 Доц. Л.Г.Іванова опублікувала статті:

Іванова Л.Г. М. Драгоманов про національне питання // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. - Випуск 4. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С. 3 – 13. (0,46 друк. арк.)

Іванова Л.Г. Просвітницькі ідеї в Україні в 20 – 60-х рр. ХІХ ст. // Проблеми державного будівництва в Україні. – К., 2006. – Вип. 11. (0,75 друк. арк.).

Іванова Л.Г. Українське просвітництво в контексті західноєвропейських теорії 30 – 70-х рр. ХІХ ст. // Історичний журнал. – К., 2006. – № 5. (0,8 друк.арк.).

За­га­ль­на кі­ль­кість пу­б­лі­ка­цій та їх об­сяг ста­но­вить 2,05 друк. арк.

 Доц. К.П.Двірна опублікувала:

Двірна К.П. Ліберальні погляди М. П. Драгоманова // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. - Випуск 4. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С. 25 - 32. (0,33 друк. арк.)

За­га­ль­на кі­ль­кість пу­б­лі­ка­цій та їх об­сяг ста­но­вить 0,33 друк. арк.

 Доц. А.Г.Бульвінський опу­б­лі­ку­вав :

Бульвінський А.Г., Борисенко В.Й., Візер С.О. Еволюція українсько-російських відносин у другій половині XVII ст.: Монографія. – К., 2006. – 256 с. (7,45 друк. арк.).

За­га­ль­на кі­ль­кість пу­б­лі­ка­цій та їх об­сяг ста­но­вить 7,45 друк арк.

 Доц. С.О­.­Ві­зер опу­б­лі­ку­ва­ла стат­ті:

Візер С.О., Борисенко В.Й., Бульвінський А.Г. Еволюція українсько-російських відносин у другій половині XVII ст.: Монографія. – К., 2006. – 256 с. (7,45 друк. арк.).

За­га­ль­на кі­ль­кість пу­б­лі­ка­цій та їх об­сяг ста­но­вить 7,45 друк арк.

 Асист. І.О.Невінчана опублікувала статті:

Невінчана І.О. Культурно-освітні ідеї М. Драгоманова в контексті формування української нації // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. - Випуск 4. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С. 32 - 36. (0.25 друк. арк.)

Невінчана І.О.Освітня діяльність української інтелігенції в контексті загальноєвропейських процесів націотворення у 1921 – 1934 рр.: Автореф. дис... канд... істор. наук. – К., 2006. (0,9 друк.арк.).

Невінчана І.О. Позашкільна освіта і формування національної ідентичності українців (20-ті роки ХХ ст.) // Проблеми державного будівництва в Україні. – К., 2006. – Вип. 11. С. 88 – 96. (0,4 друк. арк.).

За­га­ль­на кі­ль­кість пу­б­лі­ка­цій та їх об­сяг ста­но­вить 1,55 друк. арк.

 Асист. Р. А.Сегеда опублікував статті:

Сегеда Р. А. Спроба історичного аналізу соціалістичних поглядів Михайла Драгоманова у праці „Шевченко, українофіли і соціалізм” //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. - Випуск 4. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С. 36 - 40. (0,2 друк. арк.)

Сегеда Р. А. Київ в державній системі Речі Посполитої 1569 – 1648 рр.: Автореф. дис... канд... істор. наук. – К., 2006 (0.9 друк. арк.)

За­га­ль­на кі­ль­кість пу­б­лі­ка­цій та їх об­сяг ста­но­вить 1,1 друк. арк.

 ІV. Ви­хо­в­на ро­бо­та

Ви­хо­в­на ро­бо­та з сту­де­н­та­ми ве­лась пе­ре­ва­ж­но під час на­вча­ль­но­го про­це­су і спря­мо­ву­ва­лась на фо­р­му­ван­ня у них за­га­ль­но­люд­сь­ких цін­но­с­тей та про­фе­сій­них яко­с­тей вчи­те­ля, ви­кла­да­ча, гро­мад­сь­ко­го й по­лі­тич­но­го ді­я­ча. Ве­ли­ко­го зна­чен­ня на­да­ва­ло­ся фо­р­му­ван­ню у сту­де­н­тів по­чут­тя па­т­рі­о­ти­з­му, на­ці­о­на­ль­ної сві­до­мо­с­ті та від­да­но­с­ті ін­те­ре­сам не­за­ле­ж­ної Укра­ї­н­сь­кої дер­жа­ви. Ве­лись та­кож окре­мі бе­сі­ди з сту­де­н­та­ми на рі­з­ні те­ми.

Ви­кла­да­чі ка­фе­д­ри (К.П.Двірна, С.О. Візер, І.О. Невінчана, Р.А.Сегеда) яв­ля­ють­ся ку­ра­то­ра­ми груп і про­во­дять ви­хо­в­ну ро­бо­ту від­по­ві­д­но до пла­нів ро­бо­ти ку­ра­то­рів.

V. Зв'я­з­ки зі шко­ла­ми та  ву­за­ми

Зв’я­з­ки з шко­ла­ми ве­лись че­рез на­дан­ня їм ме­то­ди­ч­ної до­по­мо­ги у хо­ді кон­су­ль­та­цій та під­го­то­в­ки на­вча­ль­но-­ме­то­ди­ч­них ма­те­рі­а­лів, а та­кож під час про­хо­джен­ня пе­да­го­гі­ч­ної прак­ти­ки сту­де­н­та­ми Інституту історичної освіти у ЗОШ м. Ки­є­ва № 211, 57.

Проф. В.Й.Бо­ри­се­н­ко є чле­ном фа­хо­вої ра­ди з на­пря­м­ку пе­да­го­гі­ч­на осві­та Мі­ні­с­тер­с­т­ва осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни по лі­це­н­зу­ван­ню ву­зів Укра­ї­ни. Брав участь у ліцензуванні та акредитації ряду вузів України, співпрацює з Переяславським державним педагогічним університетом та кількома філіями нашого університету.

Ка­фе­д­ра підготувала від­гу­ки на 9 ав­то­ре­фе­ра­тів ди­се­р­та­цій. Проф. В.Й. Бо­ри­се­н­ко ви­сту­пив опо­не­н­том по 4 ди­се­р­та­ці­ях, проф. М.Р. Плющ по 1.

Проф. М.Р.Плющ чи­тав ле­к­ції та про­во­див прак­ти­ч­ні за­нят­тя у Київському міському педагогічному університеті ім. Б.Грінченка.

В ас­пі­ра­н­ту­рі ка­фе­д­ри на­вча­ють­ся пред­ста­в­ни­ки Пе­ре­яс­лав-­Хме­ль­ни­ць­ко­го, Кі­ро­во­град­сь­ко­го, Сумського, Ні­жин­сь­ко­го пе­да­го­гі­ч­них університетів, Кримського гуманітарного інституту, а та­кож ін­ших ву­зів Укра­ї­ни.

 

         За­ві­ду­вач

ка­фе­д­ри іс­то­рії Укра­ї­ни

доктор історичних наук, професор                                                 В.Й.Бо­ри­се­н­ко