Опис

 навчальної дисципліниВВ 2.3.8

Теорія та практика мовної комунікації 

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання форми контролю

Галузь знань

29 Міжнародні відносини

Кількість кредитів - 3

Методи навчання –

пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного викладення;  частково-пошуковий, або евристичний метод; дискусія;дослідницький метод

Спеціальність Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр

Лекції

10

Статус дисципліни Вибіркова

Семінарські (практичні заняття)

14

Рік вивчання дисципліни за навчальним планом 1

Лабораторні

Форми

 поточного контролю –

модульні контрольні роботи, тестові завдання, захист мультімедійних презентацій

Семестр 8

Індивідуальні

Тижневе навантаження (год.)

-          аудиторне – 3 год.

-          самостійна робота - 8

Форми підсумкового  контролю – 

залік

Мова навчання - українська

Самостійна робота

Передумови навчання  -

Історія України, історія міжнародних відносин, історія середніх віків, історія культури, філософія.

66

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

1/ 3

1/7

           

Мета і завдання навчальної дисципліни –Формування у студентів цілісного уявлення про сутність і специфіку конституєнтів комунікативного процесу, закономірності комунікативної діяльності людини; розвиток здатності до коректного вирішення ситуативних питань.

Програма навчальної дисципліни: Після вивчення курсу студенти повинні вміти: декодувати моделікомунікативноїситуації, окреслюватимовленнєві перешкоди та шляхи  їхнього усунення. Студенти повинні володіти: вихідним рівнем соціокультурної компетенції , що забезпечує адекватність налагодження зв’язків у соціальній та професійній сферах; послугуватися загальноприйнятими канонами інтеракції і партнерства. Студенти повинні володіти культурою наукового мислення, узагальненням, аналізом і синтезом фактів і теоретичних положень; детермінувати пріоритетні вектори комунікативних стратегій та засоби їхніх реалізацій в професійній сфері.

Бібліографія: Коробанов Ю.М. Теорія та практика комунікацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. : у 3 ч. / Ю. М. Коробанов, А. Ю. Коробанов. – Електрон. дан. (1093 кб). – Миколаїв : НУК, [2011]. – (Навчальний посібник);Косенко Ю.В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. / Ю.В. Косенко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 187 с. – С. : 11-27;

Методичне забезпечення: Забезпечення студентiв необхідними  структурними методичними розробками, мультимедійними презентаціями

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: необхідні загальні знання з вітчизняної та всесвітньої історії, культури, філософії.

Лектор:Олександрова Галина Мевлютівна

Історичний факультет

Адреса:  Київ, вул.. Освіти, 6, тел.. 249-62-12.