Опис навчальної дисципліни

Історія античної і середньовічної культури

Загальні характеристики

дисципліни

Навчальне навантаження

з дисципліни

Методи навчання та контролю

Галузь знань (0203, гуманітарні науки)

Кількість кредитів - 4

Монологічний (розповідь, опис, пояснення, характеристика, міркування), діалогічний (бесіда), проблемно-пошуковий, наочності, практичний, текстуальний, спостереження, експеременту.

Спеціальність

(6.020302, історія)

Загальна кількість годин – 120

Денна

Заочна

Освітній рівень

(бакалавр)

Лекції

34

8

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна)

17

2

Модульний контроль

(тестування)

Лабораторні заняття:

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом – 1

-

-

Семестр – 1

Індивідуальна робота:

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (годин)

3 – аудиторне

4 – самостійна робота

69

110

Екзамен

(письмовий)

Співвідношення аудиторних

годин і годин СРС:

Мова навчання

українська

51/360

8/110

Передумови навчання

загальна середня освіта

         

Мета і завдання навчальної дисципліни засвоєння студентами культурологічних питань духовної і матеріальної спадщини минулого в якій чітко простежується боротьба двох тенденцій релігійно-консервативної і культурно-прогресивної. Розкриття діалектики розвитку зарубіжної культури, історичної думки як єдиного процесу. В центрі уваги виносяться теоретичні аспекти духовної та матеріальної культури, концептуальні положення, які зумовлювали загальний рівень вивчення конкретно-історичних проблем окремих етапів світової культури.

Програма навчальної дисципліни: Характеристика матеріальної і духовної культури: етапи розвитку в період стародавнього світу. Культура стародавніх східних цивілізацій. Культура стародавньої Греції. Культура стародавнього Риму. Розвиток європейської культури в період середньовіччя.

Бібліографія: Українська і зарубіжна культура. Навчальний посібник / Під заг. ред. Заблоцької К.В. - Донецьк:, 2001; Драч Г.В., В.К. Королёв. История мировой  культуры (мировых цивилизаций) / Г. В. Драч, В. К. Королев. Ростов-на Дону, 2002.; Гаврюшенко О.А. Шейко В.М. Історія світової культури / О.А. Гаврюшенко, В.М. Шейко. К., 2006.; Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти / В.А.Гречанко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К., 2002.

Методичне забезпечення: Державні стандарти освіти. Історія зарубіжної культури. Програма варіативної навчальної дисципліни. Освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.020302 – бакалавр.  Художні альбоми. Відеопрезентації. Індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних занять. Методичні матеріали: для самостійного опрацювання студентами фахової літератури, написання курсових, дипломних робіт. Комплекти модульних тестових завдань, екзаменаційні білети.

Лектор: Шевченко Олег Тарасович, кандидат історичних наук, доцент

Факультет: Інститут історичної освіти

Адреса: м.Ки'їв, вул Освіти, 6, телефон: 245-41-66, факс 245-41-67