Опис навчальної дисципліни ВВ2.2.5

                                                             Шифр

Український правопис: нова редакція

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 

(шифр, назва)              

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, частково-пошуковий, проблемного викладання, проєктний.

Спеціальність 

(код, назва)           

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр, магістр

Лекції:

6

4

Практичні (семінарські) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

28

8

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю:

опитування, виконання завдань,диктанти, модульна контрольна робота, реферат

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 1(2019)

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр                  1

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    34 годин

- самостійна робота: 56 год.

56

78

Форма підсумкового контролю

залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання українська

1/2

1/6

Передумови навчання

 Сучасна українська літературна мова

Мета і завдання навчальної дисципліни - _підготовка кваліфікованих фахівців, які досконало володіють культурою писемного мовлення: оновленими (зміненими) правописними нормами української мови. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із новою редакцією українського правопису; забезпечення оволодіння зміненими правописними стандартами, практичним використанням їх орфографічних варіантів.

Програма навчальної дисципліни:1.Методологія та мотивація змін у новій редакції правопису української мови. 2 Нова правописна кодифікація мови..

Бібліографія: 1. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т української мови, Український мовно-інформаційний фонд. – К.: «Вид-во «Наук. думка» НАН України, 2019. – 391 с.

Методичне забезпечення: Навчально-дидактичні матеріали: конспект лекцій, практичні завдання, вправи, диктанти; використання презентацій.

Реєстрація на навчальну дисципліну(для дисциплін за вибором)   

Зауваження: Необхідні  знання  та правописні уміння з курсу «Сучасна українська літературна мова».

Лектор: Шевчук С. В.,професор, кандидат філологічних наук.

Факультет: української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Тургенєвська