Опис начальної дисципліни ___

Етика науковця

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

Згідно з навч.планом

(шифр, назва)          

Кількість кредитів

3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням презентацій, аудіо- , відеосупроводу, технічних засобів навчання

 

Семінарські, практичні та лабораторні заняття

Спеціальність

Згідно з навч.планом

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:

16

6

Семінарські заняття:

Статус дисципліни

(нормативна/вибіркова)

Згідно з навч.планом

18

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, опитування, тестування, індивідуальні творчі завдання

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

Згідно з навч.планом

   

Індивідуальна робота:

Семестр

Згідно з навч.планом

   

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:

- самостійна робота:

56

80

Форма підсумкового контролю

залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання українська

1/2

1/8

Передумови навчання

філософія, етика, освітня політика, основи наукових досліджень, інтелектуальна власність

Мета і завдання навчальної дисципліни – є ознайомлення зі змістом та принципами професійної етики вченого, вимогами до його діяльності у системі українського та світового наукового співтовариства. Завдання – методологічне забезпечення самостійної креативно-дослідницької діяльності на етико-філософських засадах; студент має свідомо будувати свою фахову діяльність за принципами наукової об’єктивності та моральності.

Програма навчальної дисципліни: Етика вченого як галузь гуманітарно-філософського знання. Моральний вибір і відповідальність вченого. Етико-правове регулювання наукових досліджень. Етичні проблеми професіоналізму у науці. Етична кодифікація професійної діяльності вченого.

Бібліографія:

  1. Етичний кодекс ученого України. Сайт Академії наук України. – [Електронний ресурс].
  2. Малахов В. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник – К.: Либідь, 2006. – 384 с.
  3. Мовчан В. С. Етика: Навч. посібник / В. С. Мовчан. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 483 с.

Методичне забезпечення: Програми навчальної дисципліни, презентації до тем, авторські лекції, навчальні посібники та підручники, електронна бібліотека кафедри.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: Необхідні загальні знання з філософії, психології, етики, інтелектуальної власності, освітньої політики.

Лектор: Магеря Олег Петрович, кандидат філософських наук, доцент кафедри етики та естетики, доцент. Грицаєнко Петро Михайлович, кандидат філософських наук, доцент кафедри етики та естетики.