Теорія держави і права

В умовах зміцнення гарантій законності, прав і свобод людини і громадянина важливим є піднесення на належний рівень правосвідомості і правової культури студентів-міжнародників. Без глибоких знань теорії держави і права, прав і законних інтересів людини і громадянина, чинного законодавства стає неможливим входження України в Європейську і світову спільноту. Тому основною метою вивчення навчальної дисципліни є набуття студентами-міжнародниками вмінь і навичок щодо питань, які пов'язані із закономірностями виникнення, розвитку, функціонування державно-правових явищ у суспільстві, отримання відповідних форм і методів роботи в нормотворчій діяльності при здійсненні аналізу, систематизації, порівняння чинного вітчизняного та міжнародного законодавства, у процесі правореалізаційної діяльності в державних установах, в узагальненні міжнародної юридичної практики та інших практичних діях.

Навчальна дисципліна складається із двох модулів, де студенти отримують загальні знання про державу і право, оволодівають юридичною термінологією, а також формують високий рівень правосвідомості та правової культури.

По закінченню вивчення навчальної дисципліни студенти-міжнародники вміють: вільно володіти основними категоріями теорії держави та права, правильно застосувати їх при оцінюванні конкретних ситуацій; характеризувати державу, як політико-правове явище; типологізувати держави за конституційно-правовою базою, історичним типом; орієнтуватися в джерелах права, вміти вільно їх тлумачити; відрізняти правові відносини від інших видів суспільних відносин; аналізувати норми права, застосовуючи методи пізнання державно-правових явищ; вірно застосовувати норми права в різних життєвих ситуаціях; здійснювати на практиці вимоги законності та правопорядку; критично дивитися на явища правової системи, використовувати понятійно-категоріальний апарат юридичної науки для вирішення міжнародних та вітчизняних правових проблем; застосувати теоретичні знання політико-правових концепцій для високопрофесійного виконання службових обов’язків у сфері міжнародних відносин.