Опис

навчальної дисципліни ВВ2.3.2

Закордонне українство

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Кількість кредитів - 3

Методи навчання –

пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного викладання;   частково-пошуковий, або евристичний метод; дискусія; дослідницький метод

Спеціальність 291

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр

Лекції

16

-

Статус дисципліни Вибіркова

Семінарські (практичні заняття)

18

-

Рік вивчання дисципліни за навчальним планом (2019)

Лабораторні

Форми

поточного контролю –

модульні контрольні роботи, тестові завдання, захист мультимедійних презентацій

Семестр 5

Індивідуальні

Тижневе навантаження (год.)

$1-        аудиторне – 2 год.

$1-        самостійна робота - 3

Форми підсумкового контролю –

залік

Мова навчання - українська

Самостійна робота

Передумови навчання -

Історія України, історія середніх віків, історія культури, філософія.

56

-

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

1/ 2

-

           

Мета і завдання навчальної дисципліни –створення цілісного уявлення про причини, що породжують еміграцію та основні аспекти існування закордонного українства. Сучасний стан та перспективи співпраці держави з діаспорою українців. Головні проблеми у середовищі закордонних українців.

Програма навчальної дисципліни: Після вивчення курсу студенти повинні знати:поняття закордонне українство; економічні та політичні емігранти.; причини еміграції та проблеми, що її спричиняють; етапи формування української діаспори; державну програму співпраці із закордонними українцями; організації закордонних українців; стан забезпечення мовних потреб українців, які проживають за межами України; типологію основних закордонних поселень українців; проблеми збереження етнічної ідентичності.

Бібліографія:Євтух В. Закордонне українство : [навчальний посібник] / В. Євтух, В. Трощинський, А. Попок. – К. : ВІК, 2005. – 308 с.; Мазука Л. Українська держава та світове українство: актуальні питання, потенціал та перспективи взаємодії : аналітична доповідь НІСД / Л. Мазука. – К. : НІСД, 2012. – 24 с.; Попок А. Закордонне українство як об’єкт державної політики : [монографія] / А. А. Попок. – К. : Альтерпрес, 2007. – 227 с.; Розумний М. Державна політика взаємодії з українською діаспорою та питання проведення IV Всесвітнього форуму українців : [монографія] / М. Розумний // Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2006 / [за ред. О. С. Власюка]. – К. : НІСД, 2006. – 576 с.

Методичне забезпечення: під час лекцій та семінарських занять студенти отримують методичні матеріали, їм демонструються структурно-логічні схеми, мультимедійні презентації.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: необхідні загальні знання з вітчизняної та всесвітньої історії, культури, філософії.

Лектор:к.і.н., доцент Верес О.В., к.і.н., Богатирчук К.О.

Факультет: історичної освіти.

Адреса: Київ, вул.. Освіти, 6, тел.. 249-62-12.