Опис

навчальної дисципліни ВВ 2.1.11.

Етнонаціональний розвиток країн регіону

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Кількість кредитів - 3

Методи навчання –

пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного викладання;   частково-пошуковий, або евристичний метод; дискусія; дослідницький метод

Спеціальність 291

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр

Лекції

14

-

Статус дисципліни Вибіркова

Семінарські (практичні заняття)

16

-

Рік вивчання дисципліни за навчальним планом (2019)

Лабораторні

Форми

поточного контролю –

модульні контрольні роботи, тестові завдання, захист мультимедійних презентацій

Семестр 6

Індивідуальні

Тижневе навантаження (год.)

$1-        аудиторне – 2 год.

$1-        самостійна робота - 3

Форми підсумкового контролю –

залік

Мова навчання - українська

Самостійна робота

Передумови навчання -

Зовнішня політика країн Європи та Америки, Регіонал істика.

60

-

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

1/ 2

-

           

Мета і завдання навчальної дисципліни – дати базові знання щодо етнонаціональної політики та розвитку країн, створення цілісного уявлення проетнокультурні риси різних регіонів, особливості територіальної локалізації етнічних меншин і забезпечення їх прав країнами регіону.

Програма навчальної дисципліни: після вивчення курсу студенти повинні знати:базові поняття етнонаціональної політики, зокрема, мовної, характерних етнокультурних рис різних регіонів, особливостей територіальної локалізації етнічних меншин і забезпечення їх прав країнами регіону.

Бібліографія:Основи етнодержавознавства. Підручник / За ред. Ю.І.Римаренка. – К.: Либідь, 1997. – 656 с.; Країнознавство. Країни пострадянського простору, Європи і Північної Америки: Навч. посіб. / М.С.Дорошко, Р.А.Кривонос, В.П.Крижанівський, Н.Ф.Сербіна. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 335 с. ; Дорошко М.С. Країнознавство. Країни СНД і Балтії: Навч. посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 308 с.; Дербишайр Д., Дербишайр Я. Политические системы мира: В 2 т. - Т.1 / Пер. с англ. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 512 с.

Методичне забезпечення: під час лекцій та семінарських занять студенти отримують методичні матеріали, їм демонструються структурно-логічні схеми, мультимедійні презентації.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: необхідні загальні знання з вітчизняної та всесвітньої історії, культури, філософії.

Лектор:к.і.н. Богатирчук Катерина Олександрівна.

Факультет: історичної освіти.

Адреса: Київ, вул.. Освіти, 6, тел.. 249-62-12.