Опис

навчальної дисципліни ВВ 2.2.01.

Історико-політична географія країн світу

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Кількість кредитів - 3

Методи навчання –

пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного викладення;   частково-пошуковий, або евристичний метод; дискусія; дослідницький метод

Спеціальність 291

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр

Лекції

16

-

Статус дисципліни Вибіркова

Семінарські (практичні заняття)

14

-

Рік вивчання дисципліни за навчальним планом (2020)

Лабораторні

Форми

поточного контролю –

модульні контрольні роботи, тестові завдання, захист мультимедійних презентацій

Семестр 6

Індивідуальні

Тижневе навантаження (год.)

$1-        аудиторне – 2 год.

$1-        самостійна робота -

Форми підсумкового контролю –

залік

Мова навчання - українська

Самостійна робота

Передумови навчання -

Історія України, історія стародавнього світу, історія середніх віків,Нова та новітня історія, історія культури, географія.

60

-

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

1/ 2

-

           

Мета і завдання навчальної дисципліни –створення цілісного уявлення про політичну карту світу,етапи її формування. Форми адміністративно-територіального устрою держав та форми державного правління. Політичні системи країн. Суспільно-географічне районування світу.

Програма навчальної дисципліни: Після вивчення курсу студенти повинні знати:поняття політичної карти світу. Етапи формування політичної карти світу. Особливості формування сучасної карти світу. Форми адміністративно-територіального устрою як спосіб територіальної організації.. Особливості організаційних форм державного правління. Характеристика політичних систем країн світу. Різні підходи до визначення історико-географічних регіонів світу.

Бібліографія: Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2000. — 198 с. 4. Геополітика: Підручник / А. І. Кудряченко, Ф. М. Рудич, В. О. Храмов. — К.: МАУП, 2004. — 296 с. 5. Гольцов А. Г. Політична географія: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2007. — 256 с. Блій де Г., Муллер П., Шаблій О. Географія: світи, регіони, концепти: Пер. з англ. — К.: Либідь, 2004. — 740 с. Дорошко М. С. Країнознавство. Країни СНД: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2007. — 286 с. 36. Зіллер Ж. Політико -адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз. — К.: Основи, 1996. — 420 с. Політична система України: особливості становлення, тенденції розвитку: Навч. посіб. / І. Ф. Курас, Ф. М. Рудич, Р. В. Балабанов та ін. — К.: Парламент. вид-во, 2002. — 328 с. Шаповал В. М. Державний лад країн світу. — К.: УЦПС, 1999. — 320 с. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. — Львів: ЛНУ, 2001. — 744 с.

Методичне забезпечення: під час лекцій та семінарських занять студенти отримують методичні матеріали, їм демонструються структурно-логічні схеми, мультимедійні презентації.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: необхідні загальні знання з вітчизняної та всесвітньої історії, географії, регіональної історії.

Лектор: Теремецька Тетяна Вікторівна.

Факультет: історичної освіти.

Адреса: Київ, вул.. Освіти, 6, тел.. 249-62-12.