Опис

навчальної дисципліни ВВ 2.1.9

Політична історія сучасної Європи

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчанн і форми контролю

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Кількість кредитів - 3

Методи навчання –

пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного викладання;   частково-пошуковий, або евристичний метод; дискусія; дослідницький метод

Спеціальність 291

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр

Лекції

14

-

Статус дисципліни Вибіркова

Семінарські (практичні заняття)

16

-

Рік вивчання дисципліни за навчальним планом (2019)

Лабораторні

Форми

поточного контролю –

модульні контрольні роботи, тестові завдання, захист мультимедійних презентацій

Семестр 6

Індивідуальні

Тижневе навантаження (год.)

$1-        аудиторне – 2 год.

$1-        самостійна робота - 3

Форми підсумкового контролю –

залік

Мова навчання - українська

Самостійна робота

Передумови навчання -

всесвітня історія, політична та економічна історія країн світу, історія міжнародних відносин, історія дипломатії.

60

-

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

1/ 2

-

           

Мета і завдання навчальної дисципліни –створення цілісного уявлення про політичний розвиток країн Європи в другій половині ХХ ст. Особливості інтеграційних процесів у Європі, утворення Європейського Союзу як складного, багатоетапного процесу, під час якого країнам-учасницям довелося розв’язувати гострі економічні, соціальні, політико-правові проблеми, а також давати відповіді на виклики часу.

Програма навчальної дисципліни: після вивчення курсу студенти повинні знати:суть понять, термінів та категорій дисципліни. Значну увагу зосереджено на специфіці дослідження політичних, соціально-економічних, просторово-територіальних і природних, демографічних і культурних аспектах функціонування країн Європи. Геополітичні зміни в післявоєнному світі, модернізація державно-політичної системи європейських країн , світова система соціалізму, глобалізація та її вплив на соціально-політичний та етнодержавний розвиток. Сучасні тенденції політичного розвитку Європи.

Бібліографія:Новітня історія країн Східної Європи: 40-ві - 90-ті роки ХХ ст.: курс лекцій: навч. посіб. для студ. гуманит. спец. вищ. закл. освіти / В. І. Яровий. - К.: Либідь, 1997. - 269 с.;Новітня історія країн Європи та Америки (1918-2007): навч. посіб. для самост. роботи студ. / Л. М. Мицик, Ю. В. Кузьменко. - К.: Академвидав, 2008. - 543 с.; Об’єднана Європа: від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов; [2-ге вид., доп. і перероб.]. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська Академія”, 2011. – 395 с.; Суспільно-політична історія країн Європи в XX столітті / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії нов. та новіт. часу; [редкол.: О. І. Сич, А. В. Мінаєв]. - Чернівці: ЧНУ, 2011. - 271 с.; Яровий В. І.Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн XX ст. Підруч. для вищих навч. закл. — К.: Генеза, 2005. — 816 с.

Методичне забезпечення: під час лекцій та семінарських занять студенти отримують методичні матеріали, їм демонструються структурно-логічні схеми, мультимедійні презентації.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: необхідні загальні знання з вітчизняної та всесвітньої історії, історії держави і права.

Лектор:к.і.н., доцент Дзюбленко І.М.

Факультет: історичної освіти.

Адреса: Київ, вул.. Освіти, 6, тел.. 249-62-12.