Опис

навчальної дисципліни ВВ2.2.05

Основи міжкультурної комунікації

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Кількість кредитів - 3

Методи навчання –

пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного викладення;   частково-пошуковий, або евристичний метод; дискусія; дослідницький метод

Спеціальність 291

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр

Лекції

16

-

Статус дисципліни Вибіркова

Семінарські (практичні заняття)

18

 

Рік вивчання дисципліни за навчальним планом (2019)

Лабораторні-

Форми

поточного контролю –

модульні контрольні роботи, тестові завдання, захист мультимедійних презентацій

Семестр 5

Індивідуальні

Тижневе навантаження (год.)

$1-        аудиторне – 2 год.

$1-        самостійна робота - 6

Форми підсумкового контролю –  

залік

Мова навчання - українська

Самостійна робота

Передумови навчання -

історія міжнародних відносин, історія української та зарубіжної культури, філософія, іноземна мова.

60

-

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

1/ 2

-

           

Мета і завдання навчальної дисципліни –Формування у студентів цілісного уявлення про сутність і специфіку міжкультурної комунікації; розвиток культурної сприйнятливості, здатності до правильної інтерпретації різних видів комунікативної поведінки.

Програма навчальної дисципліни: Після вивчення курсу студенти повинні вміти: використовувати моделі міжкультурної комунікації в модельованих іншомовних ситуаціях; реалізувати форми і регулятиви етикету, прийняті в англомовних країнах. Володіти навичками використання в професійній діяльності базових знань в області міжкультурної комунікації; нормами взаємодії і співпраці; толерантністю і соціальною мобільністю, розуміти значення гуманістичних цінностей для збереження і розвитку сучасної цивілізації, вдосконалення і розвитку суспільства на принципах гуманізму, свободи і демократії; володіти культурою наукового мислення, узагальненням, аналізом і синтезом фактів і теоретичних положень; використовувати знання іноземної мови и професійній сфері та в професійній комунікації.

Бібліографія: Ф. С Бацевич. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. — К. : ВЦ «Академія», 2004. — 344 с. Ф. С Бацевич. Українсько-російський словник термінів міжкультурної комунікації / Ф. С. Бацевич, Г. Ю. Богданович. — Саки : Фенікс, 2011. — 284 с. Т. Г Грушевицкая. Основы межкультурной коммуникации : учеб. для вузов / Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. Д. Садохин ; под ред. А. П. Садохина. — М. : Юнити-Дана, 2002. — 352 с

Методичне забезпечення: Забезпеченнястудентiв необхідними структурними методичними розробками, мультимедійними презентаціями

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: необхідні загальні знання з філософії і іноземної мови.

Лектор: кандидат філ. наук доцент Олександрова Галина Михайлівна.

Факультет: історичної освіти.

Адреса: Київ, вул.. Освіти, 6, тел.. 249-62-12.