Назва курсу: Історія Сучасної Європейської культури

Тип курсу: за вибором студентів

Курс – 4; семестр – 8

Кількість кредитів – 3;

Форми занять

Години/тиждень – 4

8 семестр

Лекції

2

Семінари

2

Лектор: Шевченко Олег Тарасович доцент, кандидат історичних наук.

Факультет: факультет історичної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Статус курсу у навчальній програмі:навчання у галузі «історія» за спеціальностями «історія та археологія», «історія середня освіта».

Мета: засвоєння студентами культурологічних питань духовної і матеріальної спадщини минулого в якій чітко простежується боротьба двох тенденцій релігійно-консервативної і культурно-прогресивної. Розкриття діалектики розвитку зарубіжної культури, історичної думки як єдиного процесу. В центрі уваги виносяться теоретичні аспекти духовної та матеріальної культури, концептуальні положення, які зумовлювали загальний рівень вивчення конкретно-історичних проблем окремих етапів світової культури.

Опис курсу: Характеристика матеріальної і духовної культури: етапи розвитку в період нової і новітньої історії.Культура Бароко, Класицизму, Рококо. Культура ХІХ ст. Модернізм. Розвиток європейської культури в ХХ – поч. ХХІ ст.

Передумова: Необхідна загальні та спеціальні знання з історії України та всесвітньої історії, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін у межах освітньої програми ОР «Бакалавр» спеціальності: 014.03 – «Середня освіта (Історія)»; 032 – «Історія та археологія».

Метод навчання: лекційні, семінарські заняття.

Методи оцінювання: письмовий екзамен (семестр 8)

Індивідуальна робота: підготовка реферативних повідомлень (8 семестр)

Реєстрація на курс: Немає.

Реєстрація на залік: з лектором персонально.

Бібліографія:

1. Українська і зарубіжна культура. Навчальний посібник / Під заг. ред. Заблоцької К.В. - Донецьк:, 2001; Драч Г.В., В.К. Королёв.

2.История мировой культуры (мировых цивилизаций) / Г. В. Драч, В. К. Королев. Ростов-на Дону, 2002.; Гаврюшенко О.А. Шейко В.М.

3. Історія світової культури / О.А. Гаврюшенко, В.М. Шейко. К., 2006.;

4. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти / В.А.Гречанко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К., 2002.