Опис навчальної дисципліни __________

Україна між Польщею і Росією: історичний вибір

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань: 0203 – гуманітарні науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання:

$1-          Лекції із застосуванням картографічних матеріалів та відеоматеріалів.

$1-          Семінарські заняття.

Спеціальність: 6.020302 «Історія»

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень: бакалавр

Лекції:

14 год.

8 год.

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни: вибіркова, дисципліна ІІ циклу

14 год.

4 год.

Форми поточного контролю:

$1-          усна перевірка

$1-          контрольні роботи

$1-          тестування

Лабораторні заняття:

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом – 4

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр: VІІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

$1-      Аудиторне: 4 год.

$1-      Самостійна робота: 8 год.

62 год.

78 год.

Форма підсумкового контролю

Екзамен - письмовий

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання - українська

1/2

(28/62)

1/7

(12/78)

Передумови навчання – історія України від найдавніших часів – ХІХ ст.

         

Мета і завдання навчальної дисципліни є формування у студентів історичного мислення, яке передбачає конкретне розуміння історичного процесу в його різноманітності і суперечливості, здатності професійно застосовувати набуті навики у навчально-педагогічній діяльності, а також залучення до свідомої активної участі в суспільному житті української держави, усвідомлення її ролі та місця в Європі та світі.

Програма навчальної дисципліни: Польсько-українські взаємини 30 – 40 рр. ХІХ ст. Ідея української державності через концепцію федералізму в 40-х рр. (Кирило-Мефодіївське товариство). Мовна проблема як головний вимір політичної свідомості українства. Розвиток та вплив революційно-демократичної думки на суспільно-політичне життя в Україні в 30 – 60-х рр. ХІХ ст. Новий етап національного відродження в Україні та його особливості. Українсько-польські, україно-російські взаємовпливи та стосунки в 50-60 х рр. XIX ст. Питання політичної самобутності: централізм і федералізм у суспільній думці в Україні. Особливості громадівського руху. Діяльність громадівців в освітньо-культурній сфері. Політичні катехізиси Харківської і Полтавської громад. Суспільно-політичні погляди В. Антоновича та М. Драгоманова

Бібліографія:

$11.       Іванова Л. Україна між Сходом і Заходом: розвиток національно-визвольної ідеї в суспільно-політичній думці в європейському контексті 50-60 рр. XIX ст. – К., 2008.

$12.       Іванова Л., Іванченко Р. Громадівський рух 60-х рр. XIX ст. в Україні: проблеми,ідеологія.  – К., 1999.

$13.       Іванова Л. Національна ідентичність і державницька ідея в Україні (остання чверть XVIIІ –           60-і рр. ХІХ ст.). – К., 2017.

$14.       Іванова Л.Г. Національна ідентичність і державницька ідея в Україні остання чверть XVIII –                 60-і рр. ХІХ ст. К.: 2017.

Методичне забезпечення: Типова програма «Україна між Польщею та Росією: історичний вибір», робоча програма, комплект навчально-методичних матеріалів «Україна між Польщею та Росією: історичний вибір».

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисципліни за вибором):

Зауваження: (примітки-особливості курсу): Зосередження уваги студентів на опрацюванні наукових статей та монографій.

Лектор: кандидат історичних наук, професор Іванова Людмила Георгіївна

Факультет: факультет історичної освіти

Адреса: м. Київ, вул. Освіти 6, телефон:244-09-09