Опис навчальної дисципліни

Історична урбаністика

Загальні характеристики

дисципліни

Навчальне навантаження

з дисципліни

Методи навчання та контролю

Галузь знань 01– Освіта

Кількість кредитів - 3

Монологічний (розповідь, опис, пояснення, характеристика, міркування), діалогічний (бесіда), проблемно-пошуковий, наочності, практичний, текстуальний, спостереження, експеременту.

Спеціальність 014 Середня освіта(історія)

Загальна кількість годин – 34

Денна

Заочна

Освітній рівень

(бакалавр)

Лекції

18

 

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна)

16

 

Модульний контроль

(тестування)

Лабораторні заняття:

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом – 2018

-

-

Семестр – 7

Індивідуальна робота:

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

$1-          аудиторне – 2 год.

$1-          самостійна робота – 4 год.

54

 

Форми підсумкового контролю –   екзамен

Співвідношення аудиторних

годин і годин СРС:

Мова навчання

українська

1/2

 

Передумови навчання

загальна середня освіта

         

Мета і завдання навчальної дисципліни: Визначення теоретико-методологічних засад та завдань історичної урбаністики,аналіз урбанізаційних процесів в Україні та Європі на різних етапах історичного розвитку, створення цілісного уявлення проблем урбаністики як окремої історичної дисципліни, вивчення історії, сучасного стану,топографічних та регіональних особливостей та перспектив розвитку міст,як осередків урбанізації в Україні та світі.

Програма навчальної дисципліни: Після вивчення курсу студенти повинні знати: предмет і об’єкт історичної урбаністики, завдання історичної урбаністики, як наукової дисципліни, історичні регіони,як складова урбаністики, об'єктно-предметна сфера історичного містознавства, історична та соціальна топографія міст, виникнення та рання історія західноєвропейських та давньоруських міст,урбанізаційні процеси в сучасній Україні та Європі.

Бібліографія:Верменич Я.В. Теоретико-методологічні проблеми історичної урбаністики. // УІЖ. — 2004. Конвенции и рекомендации ЮНЕСКО по вопросам охраны культурного наследия. Сб. документов. – М., 1990. Пляшко Л.А. Подорож до міста XVIII ст. — К.: Наук.думка, 1980.Пляшко Л.А. Стародавнятериторіяміста, як історичнапам’ятка. //УІЖ. — 1967. — №12 (8). — С. 117-121.Дзюба О. Українці в європейських містах: адаптація до життя в нових соціумах (XVIII ст.) // Соціум. альманах соціальної історії. — К., 2003. — Вип. 3.Тронько П.Т. До питання про статус історичногоміста // ІсторіяУкраїни. Маловідоміімена, події, факти (Збірник статей). - К., 1996.

Методичнезабезпечення:Програма варіативної навчальної дисципліни. Освітньо-кваліфікаційний рівень:6.020302 - бакалавр; підручники та навчальні посібники; інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять; індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів. Матеріали поточного та підсумкового контролю (контрольнізавдання до семінарських, практичних і лабораторних занять; контрольніроботи для перевіркирівнязасвоєння студентами навчальногоматеріалу (модульні тестові завдання));методичніматеріали: для самостійногоопрацювання студентами фаховоїлітератури, написаннякурсових, дипломнихробіт/проектів.

Реєстрація на навчальнудисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження:необхіднізагальнізнання з вітчизняної та всесвітньоїісторії, культури, філософії.

Факультет:історичноїосвіти.

Адреса:Київ, вул. Освіти, 6, тел.249-62-12.