Опис начальної дисципліни ___ВВ2.2.4

Шифр

Українська культура в європейському вимірі

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань (шифр, назва) 0203 гуманітарні науки

Кількість кредитів -3

Методи навчання

Лекції з застосуванням наочності, графічних матеріалів, схем і плакатів, семінарські заняття, творчі завдання, презентації, дискусії, самостійна домашня робота

Спеціальність (код, назва) 6.020302 Історія

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень (бакалавр/магістр)

бакалавр

Лекції:

14

 

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни (Нормативна/вибіркова)

вибіркова

14

 

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, тести

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 4 (2018)

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр VІІІ

   

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

$1-       аудиторне:4

$1-       самостійна робота: 8

60

 

Форма підсумкового контролю

Залік

(усний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання - українська

1/2

 

Передумови навчання: історія України, історія української культури

Мета і завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з основними тенденціями, проблемами і перспективами розвитку української культури у ХХ-ХХІ ст. в контексті європейського культурно-цивілізаційного процесу, дати студентам базові уявлення про духовну та матеріальну культуру українського народу в контексті європейського культурно-цивілізаційного процесу, сприяти формуванню у студентів уявлення про розвиток української культури у ХХ – ХХІ ст. та її інтегрування в європейську культуру, збагаченню й розширенню гуманітарної і спеціальної підготовки студентів.

Програма навчальної дисципліни: Українська культура на зламі століть (ХХ – ХХІ ст.): проблеми і перспективи розвитку. Матеріальна культура українського народу у контексті європейського розвитку. Духовна культура українців як складова європейської цивілізації. Суспільно-політичні процеси в Україні у контексті європейської інтеграції. Внесок української діаспори у інтегрування культури українського народу в європейський культурно-цивілізаційний процес.

Бібліографія: 1.Історія української культури: у 5 т. - Т.4: Українська культура ХХ - початку ХХІ ст., Кн.1 – 2. – К., 2011; 2.Історія української літератури ХХ ст. У 2-х кн. – Кн. 2. – К., 1995; 3.Муха А. Композитори України та української діаспори. – К., 2004; 4.Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. У 2-х кн. – Кн. 2. - К., 2006; 5.Українська культура в європейському контексті: науч. издание /Ю.П.Богуцький, В.П.Андрущенко, Ж.О.Безвершук. – К.: Знання, 2007.

Методичне забезпечення: студентам роздаються конспекти лекцій для самостійної роботи, демонструються слайди, відео та аудіо матеріали, використовуються структурно-логічні схеми.

Реєстрація на навчальну дисципліну(для дисциплін за вибором)

Зауваження: потрібні знання історії української культури.

Лектор: Чернега Петро Макарович, професор, доктор історичних наук.

Факультет: історичної освіти.

Адреса: м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 239-30-91, факс