Опис навчальної дисципліни ВВ 2.2.1

Шифр

Інформаційні технології у професійній діяльності

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 01 Освіта

(шифр, назва) 03 Гуманітарні науки

Кількість кредитів - 3

Методи навчання

Лекції із застосуванням структурно-логічних схем, картографічних матеріалів, навчальних стендів, мультимедійних засобів.

Семінарські заняття, творчі завдання, дискусії, самостійна робота.

Спеціальність 014 – Середня освіта (Історія)

Всі спеціалізації 032 – Історія та археологія

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр

(бакалавр/магістр)

Лекції:

12

8

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни Вибіркова (Нормативна/вибіркова)

12

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, тестові завдання, захист мультимедійних презентацій.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 (2017)

   

Індивідуальна робота:

Семестр ІІІ

   

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

$1-  аудиторне: 3 год.

$1-  самостійна робота: 9 год.

66

78

Форма підсумкового контролю

Екзамен (письмовий)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання - українська

1/3

 

Передумови навчання ТМНСПД, педагогіка, суспільні дисципліни

Мета і завдання навчальної дисципліни: є використання педагогічних наукових здобутків; новітніх технологій навчання, постійне підвищенні наукового і виховного рівня викладання; гуманістична спрямованість, орієнтованість на пріоритет загальнолюдських цінностей;. ознайомити магістрантів і з змістом вищої суспільствознавчої освіти в Україні та науковими основами стандартизації освіти, розкрити принципи створення освітніх кваліфікаційних характеристик і програм, навчальних планів і робочих програм, методичного забезпечення навчальних дисциплін; формувати вміння майбутніх викладачів суспільних дисциплін планувати навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах, створювати навчально-методичне забезпечення окремих курсів історичних дисциплін; конкретизувати положення типових і робочих програм з існуючих навчальних предметів; формувати вміння магістрантів організовувати та проводити лекційні і практичні заняття.

Програма навчальної дисципліни: Інформаційні технології у професійній діяльності Професійні компетентності викладача вищої школи. Зміст поняття Інформаційні технології у професійній діяльності. Класифікація інформаційних технологій. Види інформаційних технологій навчання. Засоби навчання у професійній підготовці студентів у вищій школі. Педагогічні умови використання інформаційних технологій навчання. Діагностика та оцінювання навчальних досягнень студентів. Критерії оцінювання та самооцінювання.

Бібліографія: Алексєк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К., 1999. Методичний посібник. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К., 2002. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник / Фіцула М.М.- Київ, 2006.Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — К.: Вища шк., 1997. — 349 с., Побірченко Н., Коберник Г. Інтерактивне навчання в системі освітніх технологій / Н. Побірченко, Г. Коберник // Початкова школа. – 2004. – №10. – С. 8-10., Січкарук О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі: навчально-методичний посіб. / О. Січкарук. – К.: Таксон, 2006. – 87 с., Петрук В.А., Андрущенко Н.О., Прозор О.П. Ретроспективний аналіз інноваційних методів навчання / В.А. Петрук, Н.О. Андрущенко, О.П. Прозор // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – №4. – С. 127-131.

Методичне забезпечення: Навчально-методична карта дисципліни. Програми, підручники, посібники, технічні засоби навчання, конспект лекцій, методичні рекомендації, плани семінарських занять, питання для самостійної роботи, підбірка навчальної літератури.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження:Необхідні загальні знання з теорії та методики навчання суспільно-політичних дисциплін, педагогіки, політології, права, соціології, економіки, історії..

Лектор:Ладиченко Тетяна В’ячеславівна, к.і.н., професор кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти.

Факультет:Факультет історичної освіти.

Адреса:м. Київ, вул. Освіти, 6, тел. 520-12-07