Опис

навчальної дисципліниВВ 2.1

Усна історія

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчанн і форми контролю

Галузь знань 03 – гуманітарні науки

Кількість кредитів - 3

Методи навчання –

метод проблемного викладення; частково-пошуковий, або евристичний метод;дискусія;дослідницький метод

Спеціальність 032

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр

Лекції

18

_

Статус дисципліниВибіркова

Семінарські (практичні заняття)

16

 

Рік вивчання дисципліни за навчальним планом (2018)

Лабораторні

Форми

поточного контролю –

модульні контрольні роботи, тестові завдання, захист мультімедійних презентацій

Семестр 5

Індивідуальні

Тижневе навантаження (год.)

$1-          аудиторне – 2 год.

$1-          самостійна робота - 4

Форми підсумкового контролю –

залік

Мова навчання - українська

Самостійна робота

Передумови навчання -

Студенти мають освоїти основи джерелознавства, загальної психології, орієнтуватись у періодизації і хронології історичного процесу, розуміти «місця пам’яті» і «епохальні події століття», розумітися у методах панування офіційного дискурсу пам’яті.

56

-

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

1/ 2

 
           

Мета і завдання навчальної дисципліни –дати базові знання по історії, методології, історіографії, теорії усної історії.З практичних знань в курс входять аспекти інтерв'ювання: уміння складати запитальник і задавати питання, навички  опрацювання,  джерелознавчого аналізу, прийомів історичної і текстології критики документів усної історії, використання їх в наукових дослідженнях, публікаціях.

Програма навчальної дисципліни: За результатами вивчення курсу студенти мають вміти розробляти проблемну тематику і питання до інтерв’ю; - розрізняти види опитування;- знаходити відповідного респондента і правильно домовлятися з ним про співпрацю; - оволодіти практикою транскрибування, інтерпретації та презентації матеріалів; -створитивласнеуснеджерело; - підготуватинауковучинауково-методичнупублікацію та /абовключитиуснеджерело у тканину магістерськоїроботи.

Бібліографія: Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара: зб. докум. матер. / редкол. М. В. Поляков. – Дніпропетровськ: Ліра, 2013. – Т. 1. – 652 с.; Грінченко Г.Г. Методичні рекомендації з аналізу наративних інтерв’ю. Длястудентів і аспірантів.

– Х.: Харківськийнаціональнийуніверситетімені В.Н. Карабіна, 2008. – 32 с.;

Портелли А. Особенности устной истории // Хрестоматия по устной истории / Пер., сост., введение, общ.ред. М. В. Лоскутовой. СПб: изд-во ЕУСПб, 2003.

Методичне забезпечення:під час лекцій та семінарських занять студенти отримують методичні матеріали, їм демонструються структурно-логічні схеми, мультимедійні презентації.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: необхідні загальні знання з джерелознавства.

Лектор:Богатирчук Катерина Олександрівна,викладач.

Факультет: історичної освіти.

Адреса: Київ, вул.. Освіти, 6, тел.. 249-62-12.