Опис

навчальної дисципліни ВВ 2.2.3

Міжнародні конфлікти

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчанн і форми контролю

Галузь знань 0203 – гуманітарні науки

Кількість кредитів - 3

Методи навчання –

пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного викладення; частково-пошуковий, або евристичний метод; дискусія; дослідницький метод

Спеціальність 6.020302

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр

Лекції

16

8

Статус дисципліни Вибіркова

Семінарські (практичні заняття)

14

4

Рік вивчання дисципліни за навчальним планом (2017)

Лабораторні

Форми

поточного контролю –

модульні контрольні роботи, тестові завдання, захист мультімедійних презентацій

Семестр 5

Індивідуальні

Тижневе навантаження (год.)

$1-          аудиторне – 2 год.

$1-          самостійна робота - 6

Форми підсумкового контролю –

залік

Мова навчання - українська

Самостійна робота

Передумови навчання -

Історія України, історія стародавнього світу, історія середніх віків, історія культури, філософія.

60

78

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

1/ 2

1/7

           

Мета і завдання навчальної дисципліни –створення цілісного уявлення про поняття, причини, засоби та методи врегулювання міжнародних конфліктів, суб’єкти міжнародних конфліктів, розуміння природи міжнародних конфліктів. Тероризм. Громадянська війна і революція. Війна.

Програма навчальної дисципліни: Після вивчення курсу студенти повинні знати:поняття міжнаціонального конфлікту.Причини конфліктів.Типологія конфліктів. Структура та фази конфлікту. Можливості та проблеми врегулювання конфліктів: засоби впливу третього сторони на конфлікт, силовий метод врегулювання конфлікту, переговорний процес при конфлікті. Функції переговорів. Кіпрський конфлікт.Конфлікти на Балканах.Міжнаціональні конфлікти в країнах «третього світу»: міжнаціональні конфлікти в Африці,конфлікт у Шрі-Ланці,положення в Україні і Криму.

Бібліографія: І. Л. Валевська, Г. М. Перепелиця. Конфлікт міжнародний // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. /Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К: Знання України, 2004 — Т.1 — 760с. ; В. Котигоренко. Конфлікт // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.360; Г. Перепелиця . Військово-політичний конфлікт // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — 808 с.

Методичне забезпечення: під час лекцій та семінарських занять студенти отримують методичні матеріали, їм демонструються структурно-логічні схеми, мультимедійні презентації.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: необхідні загальні знання з вітчизняної та всесвітньої історії, філософії.

Лектор: Дзюбленко Ірина Михайлівна

Факультет: історичної освіти.

Адреса: Київ, вул.. Освіти, 6, тел.. 249-62-12.