Опис

навчальної дисципліни

Основи культури ґендерної рівності

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 01– Освіта

Кількість кредитів - 3

Методи навчання –

пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного викладення;   частково-пошуковий, або евристичний метод;дискусія;дослідницький метод

Спеціальність 014 Середня освіта(історія)

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр

Лекції

18

 

Статус дисципліни

Семінарські (практичні заняття)

16

 

Рік вивчання дисципліни за навчальним планом (2017)

Лабораторні

Форми

поточного контролю –

модульні контрольні роботи, тестові завдання, захист мультимедійних презентацій

Семестр - 7

Індивідуальні

Тижневе навантаження (год.)

$1-          аудиторне – 2 год.

$1-          самостійна робота –4 год.

Форми підсумкового контролю – екзамен

Мова навчання - українська

Самостійна робота

Передумови навчання -

Історія України, історія стародавнього світу, історія середніх віків, історія культури, філософія, психологія.

54

 

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

1/2

 
           

Мета і завдання навчальної дисципліни –розвінчати стереотипні уявлення про ролі жінок і чоловіків у родині та суспільстві, сформувати світогляд учнів, вільний від ґендерних упереджень і передсудів. Навчальну дисципліну зорієнтовано на використання сучасних педагогічних технологій, що передбачають взаємодію учнів як між собою, так і з учителями, батьками. Все це створює умови для подальшої демократизації навчально-виховного процесу, який базується на повазі до особистості кожної дитини.

Програма навчальної дисципліни: Після вивчення курсу студенти повинні знати:предмет і об'єкт основ культури гендерної рівності,чому ґендер називають «соціальною статтю» жінок і чоловіків на відміну від їх біологічної статі, різноманітні приклади з давньої історії, міфи та вірування, особливості спілкування багатьох первісних племен, що вже в ранні періоди історії соціальні відмінності між жінками і чоловіками, їх «соціальна цінність» залежали від розподілу праці у суспільстві, як можна застосовувати законодавство України та міжнародне законодавство щодо захисту рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Бібліографія: 1)Буроменський М.В. Міжнародне право. Гендерна експертиза. – К., 2001. 2) Ґендерна експертиза українського законодавства. Концептуальні засади/ Під ред. Т.М. Мельник. – К., 2001. 3) Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. – К., 2006; 4) Дацюк Г.І. Повертаючи себе: Усна жіноча історія. Повернен- ня / Історіографія сільських жінок в контексті суспільно-істо- ричних факторів радянського і перехідного періодів / Під ред. Г.І. Дацюк. – К.,2003.: 5)Семиколєнова О.І., Шиліна А.Г. Ґендерна освіта в середній школі: декларування чи впровадження?// Законотворчість: забезпечен- ня рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. – К., 2006. - С. 145-155

Методичне забезпечення:під час лекцій та семінарських занять студенти отримують методичні матеріали, їм демонструються структурно-логічні схеми, мультимедійні презентації.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: необхідні загальні знання з вітчизняної та всесвітньої історії, культури, філософії, психології.

Факультет: історичної освіти.

Адреса: Київ, вул.. Освіти, 6, тел.. 249-62-12.