Опис

навчальної дисципліни

Історична біографістика

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 01– Освіта

Кількість кредитів - 3

Методи навчання –

пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного викладення;   частково-пошуковий, або евристичний метод; дискусія; дослідницький метод

Спеціальність 014 Середня освіта(історія)

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр

Лекції

18

 

Статус дисципліни

Семінарські (практичні заняття)

16

 

Рік вивчання дисципліни за навчальним планом (2017)

Лабораторні

Форми

поточного контролю –

модульні контрольні роботи, тестові завдання, захист мультимедійних презентацій

Семестр - 7

Індивідуальні

Тижневе навантаження (год.)

$1-          аудиторне – 2 год.

$1-          самостійна робота – 4 год.

Форми підсумкового контролю – екзамен

Мова навчання - українська

Самостійна робота

Передумови навчання -

Історія України, історія стародавнього світу, історія середніх віків, історія культури, філософія.

54

 

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

1/2

 
           

Мета і завдання навчальної дисципліни – створення цілісного уявлення про теоретичні та методичні проблемам біографістики як окремої історичної дисципліни, вивчення історії, сучасного стану та перспектив розвитку біографічних досліджень в Україні та світі. Особливу увагу звернуто на ознайомлення студентів з проблемами світоглядних засади вітчизняної біографіки, висвітлення завдань розвитку електронних біографічних науково-інформаційних ресурсів, а також проблем просопографії.

Програма навчальної дисципліни: Після вивчення курсу студенти повинні знати:предмет і об'єкт історичної біографістики,теоретичні і методичні проблеми біографічних досліджень, біографічні розвідки, джерела біографічних досліджень, біографію як феномен культури, історію біографічної традиції та форми біографії, біографічний підхід в сучасному гуманітарному знанні, сутність біографічної прагматики та її застосування у прикладних дослідженнях та соціокультурних проектах.

Бібліографія: 1) Українська біографістика: зб. наук. праць / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т біографічних досліджень; редкол.: В.І.Попик (відпов. ред.) та інш. – К., 2008. – Вип. 4. – 554 с. 2) П. Толочко. Історичні портрети: з історії давньоруської і європейської політики X-XII ст. 3) М. Котляр. Полководці Давньої Русі. – К., 1994. 4) Історія України в особах. Давньоруська держава. – К., 1996. 5) М. Котляр, В. Смолій. Історія в життєписах – К., 1994. 6) В. Верстюк, Т. Остапко. Діячі Української Центральної Ради. – К., 1998. 7) Історія України в особах. XIX-XX ст. – К., 1995. 7) Генералітет українських визвольних змагань. – Л., 1995. 8) Полководці Війська Запорізького. Історичні портрети. – Кн. 1. — К., 1998. 9) Герої та знаменитості в українській культурі. – К., 1999. 10) Валевский А.Л. Основы биографики / Алексей Валевский. – К.:Наукова думка, 1993. – 111с.

Методичне забезпечення: під час лекцій та семінарських занять студенти отримують методичні матеріали, їм демонструються структурно-логічні схеми, мультимедійні презентації.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: необхідні загальні знання з вітчизняної та всесвітньої історії, культури, філософії.

Факультет: історичної освіти.

Адреса: Київ, вул.. Освіти, 6, тел.. 249-62-12.