Опис начальної дисципліни ВВ2.2.5

Етнологія та етнопсихологія

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 0203 – гуманітарні науки

(шифр, назва) .

Кількість кредитів - 3

Методи навчання

Лекції із застосуванням схем, картографічних матеріалів і плакатів

Семінарські заняття, творчі завдання, дискусії, самостійна домашня робота

Спеціальність історія

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр

(бакалавр/магістр)

Лекції:

14

 

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни Вибіркова (Нормативна/вибіркова)

14

 

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, колоквіум

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 4

   

Індивідуальна робота:

Семестр VІІІ

   

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

$1-  аудиторне: 4 год.

$1-  самостійна робота 9 год.

62

 

Форма підсумкового контролю

Екзамен (письмовий)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання - українська

1/3

 

Передумови навчання українська етнографія та фольклористика, всесвітня історія

Мета і завдання навчальної дисципліни – ознайомити студентів з основними поняттями, розділами і проблемами етнопсихології, підготувати їх до професійної діяльності в умовах інтенсифікації міжетнічної взаємодії і зростання міжетнічної напруженості. Студент повинен отримати базові уявлення про основні поняття етнопсихології, історію формування і логіку розвитку даної науки, познайомитися з її теоретичними підходами і практичними методами роботи, що дозволяють діагностувати, прогнозувати і піддавати корекції міжетнічні відносини.

Програма навчальної дисципліни: Предмет і завдання етнопсихології. Психологічна характеристика етнічних спільнот. Структура і особливості етнопсихологічних феноменів. Психологічна специфіка етнічних конфліктів.

Бібліографія: 1. Тиводар М.П. Етнологія. – Ужгород, 1998. – 624 с. 2. Льовочкіна А. М. Етнопсихологія: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. 3. Хрящевська Л.М. Загальна та українська етнологія. – Миколаїв, 2012. – 119 с.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з актуальної тематики, демонструються схеми, картографічні матеріали і плакати.

Реєстрація на навчальну дисципліну(для дисциплін за вибором)

Зауваження: Необхідні загальні знання історії, історії української культури.

Лектор:Телегуз Андрій Володимирович, доцент, кандидат історичних наук

Факультет: Історичної освіти.

Адреса: м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 239-30-91, факс.