Опис начальної дисципліни ___ВВ2.2.6

Шифр

Етногенез та етнічна історія українців

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань (шифр, назва) 0203 гуманітарні науки

Кількість кредитів -3

Методи навчання

Лекції з застосуванням наочності, картографічних матеріалів, схем і плакатів, семінарські заняття, творчі завдання, дискусії, самостійна домашня робота

Спеціальність (код, назва) 6.020302 Історія

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень (бакалавр/магістр)

бакалавр

Лекції:

14

 

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни (Нормативна/вибіркова)

вибіркова

14

 

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, тести

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 4 (2018)

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр VІІІ

   

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

$1-       аудиторне:4

$1-       самостійна робота: 8

60

 

Форма підсумкового контролю

Залік

(усний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання - українська

1/2

 

Передумови навчання: історія України, етнологія народів світу, українська етнографія та фольклористика, етногеографія та етносоціологія України

Мета і завдання навчальної дисципліни: сформувати у студентів цілісне бачення етнічної історії України через призму досягнень сучасної етнологічної науки, наукових концепцій та найбільш авторитетних наукових гіпотез щодо особливостей протікання природно-кліматичних, етно-генетичних, господарсько-культурних, соціальних та мовних процесів, дати базові уявлення про формування мисливських суспільств в добу палеоліту та мезоліту, перші етнічні спільноти (праетнічні спільноти), етнічне і етнокультурне розмаїття в етнічній історії України, вплив природно-кліматичних процесів на етно-генетичні, господарсько-культурні, соціальні й мовні процеси на території України, з позицій новітніх досягнень етнологічної науки, соціальної та культурної антропології.

Програма навчальної дисципліни: Етногенетичні процеси на сучасній території України в період верхнього (пізнього) палеоліту до ХV ст. Первинне заселення території України. Становлення, устрій та соціальна структура мисливських суспільств прильодовикової Європи. Мезолітичні праетнічні спільноти на сучасній території України. Суспільства лісових мисливців мезоліту. Неоліт України і його природно-кліматичні, господарсько-культурні та соціальні передумови з позицій сучасної етнологічної науки. Індоєвропейці в стародавній історії України та розселення індоєвропейських народів. Етно-генетичні, господарсько-культурні та мовні процеси на українській території в добу заліза. Слов’яногенез, його компоненти і передумови та місце в етнічній історії України.

Бібліографія: 1.Авдеев В.Б. Метафизическая антропология. – М., 2002; 2.Балушок В. Українська етнічна спільнота: етногенез, історія, етнонімія. – Біла Церква, 2008.; 3.Залізняк Л. Стародавня історія України. – К., 2012; 4.Чернега П.М., Лущай В.І., Телегуз А.В. Концепція етногенезу українців: новітній етнологічний погляд на проблему//Україна в етнокультурному вимірі століть. Збірник наукових праць. Вип. 2 / Ред. Чернега П.М. – К., 2012.

Методичне забезпечення: програма дисципліни, картографічні матеріали, схеми, плакати.

Реєстрація на навчальну дисципліну(для дисциплін за вибором)

Зауваження: необхідне знання історії України, етнології народів світу, української етнографії.

Лектор:Лущай Володимир Іванович, доцент, кандидат історичних наук.

Факультет: історичної освіти.

Адреса: м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 239-30-91, факс.