Опис

навчальної дисципліни

Історична краєзнавство

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 01– Освіта

Кількість кредитів - 3

Методи навчання – лекції, практичні, самостійна робота

Спеціальність 014 Історія та середня

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр

Лекції

14

 

Статус дисципліни

Семінарські (практичні заняття)

14

 

Рік вивчання дисципліни за навчальним планом (2017)

Лабораторні

Форми

поточного контролю –

модульні контрольні роботи, тестові завдання;

Семестр - 8

Індивідуальні

Тижневе навантаження (год.)

$1-          аудиторне – 2 год.

$1-          самостійна робота – 4 год.

Форми підсумкового контролю – екзамен

Мова навчання - українська

Самостійна робота

Передумови навчання -

62

 

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

1/2

 
           

Мета і завдання навчальної дисципліни – сформувати у студентів цілісне уявлення про історичне краєзнавство як інструмент формування історичної свідомості, розкрити потенціал дисципліни для виявлення, збереження і широкого використання історико-культурної спадщини. Особлива увага приділяється формуванню у студентів навичок вести дослідницьку і пошукову роботу з історичного краєзнавства..

Програма навчальної дисципліни: Після вивчення курсу студенти повинні знати: актуальні напрямки історико-краєзнавчої проблематики, понятійний апарат і методику дослідження, історію розвитку краєзнавства Київщини та краєзнавців-дослідників і організаторів краєзнавчого руху, еталонні археологічні пам'ятки Київщини, узагальнюючі публікації та джерела з історії краю, особливості архітектури, етнічну історію та її відображення в пам'ятках матеріальної та духовної культури.

Бібліографія: 1) Акуленко В. Охорона памяток культури в України: 1917-1990 рр. - Київ, 1991 2) Ашурков В., Коцюба Д., Матюшин Г. Историческоекраеведение. - М., 1980 3) Богданова В. Забезпечення історичного краєзнавства бібліотечно-інформаійними ресурсами — К., 1994 4) Історія України в особах. Давньоруська держава. – К., 1996. 5) Данилюк Ю. Український комітет краєзнавства та його діяльність – К., 1989. 6) Куделко С., Посохов С. Історичне краєзнавство в контексті сучасних тенденцій розвитку науки та суспільства//Краєзнавство,1995 № 1. 7) Очеретянко В. Здобутки і втрати українського краєзнавства в 20-30-х рр. ХХ ст. – К., 1998. 7) Сарбей В. Перваяпопыткаорганизациисистемныхисторико-краеведческихисследований в Украине – К., 1991. 8) Теодорович А. Діяльність українського комітету краєзнавства (УКК в добу українізації) – К., 1999.10) Тит Геврик Втрачені архітектурні памятки Києва – К., 1991. 11) Тронько П. Краєзнавство у відродженні історичної памяті багатовікових традицій українського народу – К., 1995. 12) Шмидт С. “Золотоедесятилетие” советскогокраеведения. - М., 1990

Методичне забезпечення: під час лекцій та семінарських занять студенти отримують методичні матеріали, їм демонструються, мультимедійні презентації.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: необхідні загальні знання з вітчизняної та всесвітньої історії, спеціальних історичних дисциплін, культури, філософії.

Факультет: історичної освіти.

Адреса: Київ, вул.. Освіти, 6, тел.. 249-62-12.