Опис

навчальної дисципліни

Історичне джерелознавство

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 01– Освіта

Кількість кредитів - 3

Методи навчання –

Лекції, семінари, колоквіуми в групах, навчальні екскурсії до музеїв, самостійна робота на основі підручників, посібників, конспектів, електронних ресурсів мережі Internet.

Спеціальність 014 Історія та середня освіта

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр

Лекції

14

 

Статус дисципліни

Семінарські (практичні заняття)

14

 

Рік вивчання дисципліни за навчальним планом (2017)

Лабораторні

Форми

поточного контролю –

модульні контрольні роботи, тестові завдання;

Семестр - 8

Індивідуальні

Тижневе навантаження (год.)

$1-          аудиторне – 2 год.

$1-          самостійна робота –4 год.

Форми підсумкового контролю – екзамен

Мова навчання - українська

Самостійна робота

Передумови навчання -

Здатність оцінювати результати джерелознавчого дослідження та робити обґрунтовані висновки щодо їхньої автентичності, вірогідності та наукової значимості.

62

 

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

1/2

 
           

Мета і завдання навчальної дисципліни –Здатність продемонструвати знання предмету та методологічних основ історичного джерелознавства, його завдань та функцій,основних етапів його розвитку,джерелознавчої термінології.

Здатність продемонструвати знання структури джерелознавства, розуміння його місця в системі історичної науки; знання основних компонентів історичного джерелознавства, а також місця і ролі спеціальних історичних дисциплін в його структурі.

Здатність продемонструвати знання і розуміння поняття історичне джерело, етапів його існування, об’єктивно-суб’єктивної природи джерела; розуміння понять джерельна інформація та джерельна база історичних досліджень.

Здатність продемонструвати знання поняття класифікації джерел, розуміння класифікаційних ознак і критеріїв класифікації джерел; знання основних схем і моделей класифікації джерел, особливостей класифікації писемних джерел загалом та з історії України зокрема.

Здатність продемонструвати знання основних етапів роботи з історичними джерелами, методики пошуку та виявлення джерел, їх дослідження.

Програма навчальної дисципліни: Програма розроблена згідно сучасних вимог

вищої історичної освіти у та з опором на теоретичні й прикладні розробки вітчизняних і зарубіжних істориків-джерелознавців, фахівців у галузі теорії і методології історичного джерелознавства та джерелознавства історії України.Програмні компоненти:Навчальна. Рівень індивідуальної навчально-пізнавальної діяльності, що відповідає системі принципів, цінностей та методів пізнання

Когнітивна. Формування цілісного уявлення про   джерелознавство як спеціальну галузь історичної науки, його еволюцію та перспективи розвитку в Україні та світі.

Мисленнєва. Формування логічного та гнучкого мислення із застосуванням джерелознавчих знань і компетентностей у широкому фаховому діапазоні та у повсякденному житті.

Комунікативна. Здатність до ефективного комунікування в процесі вивчення історичного джерелознавства та до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та спеціальну джерелознавчу термінологію.

Бібліографія: Антонович В.Б. Курс лекцій з джерелознавства 1880-1881 // Історія України в університетських лекціях. – К., 1995. – Вип. 1.

Архівознавство. Підручник. – К., 1998.

Багалій Д.І. Нарис української історіографії. Т. 1. – Вип. 2. Джерелознавство. – Харків, 1925.

Методичне забезпечення:під час лекцій та семінарських занять студенти отримують методичні матеріали, їм демонструються структурно-логічні схеми, мультимедійні презентації.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: необхідні загальні знання з вітчизняної та всесвітньої історії, культури.

Факультет: історичної освіти.

Адреса: Київ, вул.. Освіти, 6, тел.. 249-62-12.