Опис навчальної дисципліни __________

Сучасна історія України

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань: 0203 – гуманітарні науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання:

$1-          Лекції із застосуванням картографічних матеріалів та відеоматеріалів.

$1-          Семінарські заняття.

Спеціальність: 6.020302 «Історія»

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень: бакалавр

Лекції:

14 год.

8 год.

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни: вибіркова, дисципліна ІІ циклу

14 год.

4 год.

Форми поточного контролю:

$1-          усна перевірка

$1-          контрольні роботи

$1-          тестування

Лабораторні заняття:

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом – 4

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр: VІІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

$1-      Аудиторне: 4 год.

$1-      Самостійна робота: 8 год.

62 год.

78 год.

Форма підсумкового контролю

Екзамен - письмовий

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання - українська

1/2

(28/62)

1/7

(12/78)

Передумови навчання – історія України ХХ – початку ХХІ ст.

         

Мета і завдання навчальної дисципліниє забезпечення цілісного системного аналізу суспільно-політичних процесів та нових тенденцій політичного розвитку України у новітній період.

Програма навчальної дисципліни:Україна на шляху до незалежності (1985 – 1991 рр.) Політичний досвід самостійного розвитку України (1991 – 2009 рр.). Суспільна динаміка та опозиційність. Особливості зовнішньополітичного вектору України (2010 – 2018 рр.).

Бібліографія:

$11.    Гайдуцький П.І Незабутні реформи в Україні 1991 – 2017. – К., 2017. – 852 с.

$12.    Гай-Нижник П.П. Росія проти України (1990 – 2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення. – К. 2017. – 331 с.          

$13.    Історія України та її державності. Курс лекції. – Львів, 2009 . – 476 с.

$14.    Кондратюк К., Сухий О. Сучасна національна історіографія новітньої історії України 1914 – 2009 рік. Навчальний посібник. – Львів, 2010.

$15.    Снайдер Т. Українська історія, російська політика, європейське майбутнє. – К., 2014 . – 225 с.

$16.    Україна: Політична історія. ХХ – поч. ХХІ ст. – К., 2009. – 594 с.

Методичне забезпечення: Типова програма «Сучасна історія України», робоча програма, комплект навчально-методичних матеріалів «Сучасна історія України».

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисципліни за вибором):

Зауваження: (примітки-особливості курсу): Зосередження уваги студентів на опрацюванні наукових статей та монографій.

Лектор: кандидат історичних наук, доцент Двірна Катерина Петрівна

Факультет: факультет історичної освіти

Адреса: м. Київ, вул. Освіти 6, телефон: 244-09-09