Опис

навчальної дисципліни

Генеалогія

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Кількість кредитів - 3

Методи навчання –

пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного викладення;   частково-пошуковий, або евристичний метод; дискусія; дослідницький метод

Спеціальність 032 Історія та археологія

Загальна кількість годин 90

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр

Лекції

18

 

Статус дисципліни

Семінарські (практичні заняття)

16

 

Рік вивчання дисципліни за навчальним планом (2017)

Лабораторні

Форми

поточного контролю –

модульні контрольні роботи, тестові завдання, захист мультимедійних презентацій

Семестр -5

Індивідуальні

Тижневе навантаження (год.)

$1-          аудиторне – 2 год.

$1-          самостійна робота – 2 год.

Форми підсумкового контролю –   екзамен

Мова навчання - українська

Самостійна робота

Передумови навчання -

Історія України, історія стародавнього світу, історія середніх віків, історія культури, філософія. соціальна історія, геральдика, сфрагістика, біографістика

56

 

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

   
           

Мета і завдання навчальної дисципліни – створення цілісного уявлення про теоретичні та методичні проблемам генеалогії, вивчення сучасного стану та перспектив розвитку генеалогічних досліджень в Україні та світі. Особливу увагу звернуто на набуття студентів базових навичок самостійних генеалогічних досліджень і реконструкцій родоводу. Все це в сукупності, окрім суто інтелектуальної функції, формує важливі імперативи молодого громадянина, в тому числі бажання визначити місце своєї сім'ї в історії, почуття відповідальності, щоб зберегти минуле для майбутніх поколінь та почуття самодостатності й громадянської гідності. Студентам пропонуються навчальні теми в яких розкриваються особливості опрацювання генеалогічних джерел, історіографії та практики генеалогічних досліджень.

Програма навчальної дисципліни: Після вивчення курсу студенти повинні знати:предмет і об'єкт генеалогії,теоретичні і методичні проблеми генеалогічних досліджень, генеалогічні розвідки, джерела генеалогічних досліджень, походження родинних зв'язків історичних осіб, родин і сімей в їх історичному розвитку, основні етапи еволюції сім’ї та інших форм родинної організації в історії, їхній вплив на політичне та соціокультурне життя, виявлення в них світоглядних засад, господарського укладу та соціальних зв’язків минулих епох.

Бібліографія:  1) Томазов В. В. Генеалогія історична // Енциклопедія історії України: у 10т./ редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України.— К.: Наук. думка, 2004.— Т.2: Г—Д.— С.70. 2) Українська радянська енциклопедія.— 1-е видання.— Т.3.— Київ, 1962. 3) Л. Гайдай Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях.— Луцьк: Вежа, 2000. 4) Т. Недосєкіна Український родовід як джерело вивчення історії України. Посібник із складання родоводу для вчителів, школярів та початківців.— Дніпропетровськ: Видавничий центр ДОУНБ, 2010.— 42с. 5) І. Завгородня. Культ предків // Український тиждень. — 4 березня 2011. — Вип. №9 (174). 6) Служинська З., Шамеко М., Генеалогія, ч. 1. Львів, 2000 р. 7) Томазов В. В., Родовід. Науково-методичний посібник. Київ, 2001 р.; 8) Томазов В. В. Становлення української генеалогії як наукової дисципліни. Початковий етап «Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та практики», 2001 р., ч. 1, № 6(7).

  • Методичне забезпечення: під час лекцій та семінарських занять студенти отримують методичні матеріали, їм демонструються структурно-логічні схеми, мультимедійні презентації.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: необхідні загальні знання з вітчизняної та всесвітньої історії, культури, філософії.

Факультет: історичної освіти.

Адреса: Київ, вул. Освіти, 6, тел.. 249-62-12.