Опис навчальної дисципліни ВВ 2.2.3

Шифр

Сучасні технології викладання суспільствознавства у ВШ

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 01 Освіта

(шифр, назва) 03 Гуманітарні науки

Кількість кредитів - 3

Методи навчання

Лекції із застосуванням структурно-логічних схем, картографічних матеріалів, навчальних стендів, мультимедійних засобів.

Семінарські заняття, творчі завдання, дискусії, самостійна робота.

Спеціальність 014 – середня освіта (Історія)

Всі спеціалізації 032 – історія та археологія

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр

(бакалавр/магістр)

Лекції:

12

8

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни Вибіркова (Нормативна/вибіркова)

24

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, тестові завдання, захист мультимедійних презентацій.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 (2017)

   

Індивідуальна робота:

Семестр ІІІ

   

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

$1-  аудиторне: 3 год.

$1-  самостійна робота: 9 год.

66

78

Форма підсумкового контролю

Екзамен (письмовий)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання - українська

1/3

 

Передумови навчання ТМНСПД, педагогіка, суспільні дисципліни

Мета і завдання навчальної дисципліни: є використання новітніх здобутків суспільствознавчої  науки; постійне підвищенні наукового і виховного рівня викладання; гуманістична спрямованість, орієнтованість на пріоритет загальнолюдських цінностей;. ознайомити магістрантів і з змістом вищої суспільствознавчої освіти в Україні та науковими основами стандартизації освіти, розкрити принципи створення освітніх кваліфікаційних характеристик і програм, навчальних планів і робочих програм, методичного забезпечення навчальних дисциплін; формувати вміння майбутніх викладачів суспільних дисциплін планувати навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах, створювати навчально-методичне забезпечення окремих курсів історичних дисциплін; конкретизувати положення типових і робочих програм з існуючих навчальних предметів; формувати вміння магістрантів організовувати та проводити лекційні і практичні заняття.

Програма навчальної дисципліни: Інноваційні технології навчання суспільно-політичних дисциплін у вищій школі. Практичний напрям  та особливості методики викладання курсів “Основи філософії”,“Основи соціології”. Формування духовних цінностей під час  викладання курсу “Основи релігійних знань”.Методика організації позаурочної роботи учнів під час вивчення курсу «Людина і світ» . Засоби навчання суспільних дисциплін у вищій школі. Діагностика та оцінювання навчальних досягнень учнів при вивченні суспільно-політичних дисциплін школи. Класифікація засобів навчання та їх використання. Використання інформаційно-комунікаційних технологій . Діагностика навчальних досягнень учнів. Критерії оцінювання та оцінка.

Бібліографія: Алексєк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К., 1999. Методичний посібник. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К., 2002. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник / Фіцула М.М.- Київ, 2006.

Методичне забезпечення: Навчально-методична карта дисципліни. Програми, підручники, посібники, технічні засоби навчання, конспект лекцій, методичні рекомендації, плани семінарських занять, питання для самостійної роботи, підбірка навчальної літератури.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження:Необхідні загальні знання з теорії та методики навчання суспільно-політичних дисциплін, педагогіки, політології, права, соціології, економіки, історії..

Лектор:Бакка Тамара Володимирівна , к.п.н., доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти.

Факультет:Факультет історичної освіти.

Адреса:м. Київ, вул. Освіти, 6, тел. 520-12-07