Опис навчальної дисципліни ВВ 2.2.2

Шифр

Сучасні технології викладання історії у ВШ

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 01 Освіта

(шифр, назва) 03 Гуманітарні науки

Кількість кредитів - 3

Методи навчання

Лекції із застосуванням структурно-логічних схем, картографічних матеріалів, навчальних стендів, мультимедійних засобів.

Семінарські заняття, творчі завдання, дискусії, самостійна домашня робота, розробка мультимедійних презентацій.

Спеціальність 014 – середня освіта (Історія)

Всі спеціалізації 032 – історія та археологія

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр

(бакалавр/магістр)

Лекції:

12

8

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни Вибіркова (Нормативна/вибіркова)

24

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, тестові завдання, захист мультимедійних презентацій.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 (2017)

   

Індивідуальна робота:

Семестр ІІІ

   

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

$1-  аудиторне: 3 год.

$1-  самостійна робота: 9 год.

66

78

Форма підсумкового контролю

Екзамен (письмовий)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання - українська

1/3

 

Передумови навчання ТМНІ, педагогіка, історія

Мета і завдання навчальної дисципліни: є використання новітніх здобутків історичної науки; постійне підвищенні наукового і виховного рівня викладання; забезпечені реалізації в навчальному процесі принципів історизму і об’єктивності в оцінці фактів, явищ, подій; гуманістичній спрямованості історичної освіти, орієнтованості її на пріоритет загальнолюдських цінностей; досягнення доступності історичної освіти на етапі вищої школи у порівняні із загальноосвітньою. ознайомити магістрантів і з змістом вищої історичної освіти в Україні та науковими основами стандартизації освіти, розкрити принципи створення освітніх кваліфікаційних характеристик і програм, навчальних планів і робочих програм, методичного забезпечення навчальних дисциплін; формувати вміння майбутніх викладачів історичних дисциплін планувати навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах, створювати навчально-методичне забезпечення окремих курсів історичних дисциплін; конкретизувати положення типових і робочих програм з існуючих навчальних предметів; формувати вміння магістрантів організовувати та проводити лекційні і практичні заняття.

Програма навчальної дисципліни: Діагностика навчання історії. Засоби навчання історії. Види і форми організації навчального процесу. . Методи навчання історії у вищій школі. Концепція історичної освіти у вищій школі. Теоретико-методологічні засади курсу МНІ у ВШ.

Бібліографія:Алексєк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К., 1999. Баханов К. О. Специфіка методики навчання історії у вищій школі // http://vuzlib.com/content/view/239/84/

Гончарова Н.О. Методика викладання історії у вищій школі. Навчальний посібник / [Н.О. Гончарова. Рекомендовано МОН України як навч. посібник для ст-в вищих навчальних закладів / рецензенти: В.О. Шайкан, Т.І. Пікалова, О.А. Мельничук]. - Харків: ФОП Шейніна О.В., 2009.- 328 с. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник / Фіцула М.М.- Київ, 2006.

Методичне забезпечення: Навчально-методична карта дисципліни. Програми, підручники, посібники, технічні засоби навчання, конспект лекцій, методичні рекомендації, плани семінарських занять, питання для самостійної роботи, підбірка навчальної літератури.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження:Необхідні загальні знання з теорії та методики навчання історії, педагогіки, історії.

Лектор:Ладиченко Тетяна В’ячеславівна , к.і.н., професор, завідувачка кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти.

Факультет:Факультет історичної освіти.

Адреса:м. Київ, вул. Освіти, 6, тел. 520-12-07