Опис навчальної дисципліни ВВ 2.2.4

Шифр

Краєзнавчі компоненти історичної освіти

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 01 Освіта

(шифр, назва) 03 Гуманітарні науки

Кількість кредитів - 3

Методи навчання

Лекції із застосуванням структурно-логічних схем, картографічних матеріалів, навчальних стендів, мультимедійних засобів.

Семінарські заняття, творчі завдання, дискусії, самостійна домашня робота, розробка мультимедійних презентацій.

Спеціальність 014 – середня освіта (Історія)

Всі спеціалізації 032 – історія та археологія

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр

(бакалавр/магістр)

Лекції:

12

8

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни Вибіркова (Нормативна/вибіркова)

24

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, тестові завдання, захист мультимедійних презентацій.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 (2017)

   

Індивідуальна робота:

Семестр ІІІ

   

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

$1-  аудиторне: 3 год.

$1-  самостійна робота: 9 год.

66

78

Форма підсумкового контролю

Екзамен (письмовий)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання - українська

1/3

 

Передумови навчання етнологія, етногеографія України, основи краєзнавчого туризму.

Мета і завдання навчальної дисципліни: розкриття ролі краєзнавчого компоненту у системі шкільної історичної освіти,  суті і закономірностей, мети та завдань  вивчення локальної історії в загальноосвітній школі. визначення пріоритетів, концептуальних підходів, мети і завдань вивчення історичного краєзнавства в загальноосвітніх закладах України; визначення ролі та місця краєзнавчого компоненту в системі шкільної історичної освіти; формування у студентів  уявлення про методичні засади  вивчення курсу історії рідного краю в загальноосвітніх закладах України;  ознайомлення з орієнтовним змістом курсів історії рідного краю у загальноосвітніх навчальних закладах різних регіонів України; формування початкових навичок організації науково-дослідницької краєзнавчої діяльності школярів; формування уявлення про особливості організації позакласної та позашкільної краєзнавчої роботи в школі.

Програма навчальної дисципліни: Історичне краєзнавство як структурний компонент шкільної історичної освіти. Методичні засади викладання історії рідного краю в загальноосвітніх навчальних закладах. Краєзнавча діяльність вчителя історії. Організація історико-краєзнавчої науково-дослідницької

діяльності школярів. Організація позакласної та позашкільної краєзнавчої роботи.

Бібліографія: Про затвердження Програми розвитку краєзнавства: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.06.02 № 789. Додаток: Програма розвитку краєзнавства на період до 2010 р. Державна програма “Україна. Освіта XXI століття”. – К., 1994 Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Освітня галузь “Суспільствознавство”. К., 2004. Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Ескурсознавство і музеєзнавство. К.: Альтерпрес ,2007. – 464 с. П. Тронько. Історичне краєзнавство: крок у нове тисячоліття (досвід, проблеми, перспективи). - К., 2000. Рудницька Н.Ю. Становлення і розвиток шкільного краєзнавства. Дис. – К., 2000. С.Р. Лях, О.К. Лях. Історія рідного краю. Підручник для 9 класу під ред.Турченко Ф.Г. Запоріжжя: «Прем’єр» , 2002.

Методичне забезпечення: методичні матеріали до лекцій з актуальної тематики, структурно-логічні схеми, картографічні матеріали, мультимедійні презентації.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження:Необхідні загальні знання з історичного краєзнавства.

Лектор:Камбалова Яніна Миколаївна, к.п.н., доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти.

Факультет:Факультет історичної освіти.

Адреса:м. Київ, вул. Освіти, 6, тел. 520-12-07