Барокова культура України

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань: 0203 – гуманітарні науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання:

1-          Лекції із застосуванням картографічних матеріалів та відеоматеріалів.

1-          Семінарські заняття.

Спеціальність: 8.02030201 «Історія»

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень: магістр

Лекції:

12 год.

8 год.

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни: вибіркова

12 год.

4 год.

Форми поточного контролю:

1-          усна перевірка

1-          контрольні роботи

1-          тестування

Лабораторні заняття:

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом – 2

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр: ІІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

Аудиторне: 3 год.

Самостійна робота – 7 год.

66 год.

78 год.

Форма підсумкового контролю

іспит

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання - українська

1/3

(24/66)

1/7

(12/78)

Передумови навчання – історія України, історія української культури

         

Мета і завдання навчальної дисципліни новітнє трактування барокової культури, їїособливостей на території України, формування сучасних уявлень про роль та місце бароко в духовному житті українського народу.

Програма навчальної дисципліни: Поява бароко як суспільно-громадського та культурно-релігійного феномену. Вплив на сакральне життя українців у XVIІ–XVIII ст. Домінування бароко у різних формах – архітектурі, образотворчому мистецтві, музиці тощо. Вплив української барокової літератури на суспільно-національну і конфесійну свідомість українців. Визначні персоналії українського бароко.

Бібліографія:

1.    Борисенко В. Історія культури України XVII ст. – К., 2014, 2015.

2.    Ісіченко І. Історія української літератури: епоха бароко (XVІІ – XVIII ст.)  – Львів; К.; Харків, 2011.

3.    Історія української культури: в 5 томах / Александрович В., Борисенко В. – Т. 3. – К., 2003.

4.    Макаров А. Світло українського бароко. – К., 1994

5.    Українське бароко: У 2т. - К., 2004.

Методичне забезпечення: Програма навчальної дисципліни «Барокова культура України», робоча програма, комплект навчально-методичних матеріалів «Барокова культура України».

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисципліни за вибором):

Зауваження: (примітки-особливості курсу): Зосередження уваги студентів на опрацюванні наукових статей та монографій.

Лектор: кандидат історичних наук, доцент ВізерСвітланаОлександрівна

Факультет: факультет історичної освіти

Адреса: м. Київ, вул. Освіти 6, телефон:244-09-09