Риторика

І. Основна мета засвоєння курсу полягає  в отриманні навиків виступу перед публікою, як одного з інструментів успішної карєри, вмінні спілкування та переконання опонентів.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна «Риторика» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни опанування навичок публічного виголошення ораторських промов та оволодіння риторичною майстерністю.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Результати навчання:

·        розробляти предметну царину ораторської промови через підбір матеріали до заданої теми;

·        будувати аргументацію для обгрунтування власних тем;

·        будувати критику положень опонентів;

·        структурувати промову та забезпечувати зв'язок між окремими частинами;

·        застосовувати прийоми виразності при підготовці тексту промови;

·        запамятовувати промову за допомогою спеціальних методик;

·        застосовувати невербальні прийоми впливу на аудиторію.

Здобуті компетентності:

·        формування навичок  публічного виступу як можливості теоретично та грамотно висловлювати свої думки;

·        застосування риторичного аналізу тексту промови;

·     теоретичного  осмислення сили риторичного слова , опираючись на вітчизняні та зарубіжні джерела;

·        володіння вербальними на невербальними методами впливу на слухача; 

·        уміння толерантності та взаємоповаги в питаннях міжособистісного спілкування при виконаннї професійних обовязків;

·        спроможності ефективно працювати в команді та самостійно.

ІV. Короткий зміст дисципліни

Тема 1.

Розуміння риторики як науки. Основні модуси публічного виступу. Загальна характеристика розділів класичної риторики. Зв'язок риторики з філософією, логікою, психологією, етикою, лінгвістикою.

Тема 2. Історія  риторики і красномовства: античність, середньовіччя, епоха Відродження, Новий час. Історія української риторики. Головні напрямки неориторики та особливості ораторства в сучасному світі.

Тема 3. Основні закони риторики: концептуальний закон, закон моделювання аудиторії, стратегічний закон, тактичний закон, мовленнєвий закон, закон ефективної комунікації, системно-аналітичний закон. 

Тема4. Міжособистісне та громадське спілкування людей. Комунікація в педагогіці. Комунікація  і політика. Комунікація в сфері права. Пошук богоспілкування.  Спілкування в побуті.

Тема 5.    Етика і психологія мовленнєвої поведінки. Моральні цінності співрозмовників. Мовний етикет. Концентрація уваги та тренування памяті. Роль контактної зони в комунікації. Соціальні ролі та рольова поведінка людини.

Тема 6.  Мовленеві тактики спілкування та пошуки  консенсусу. Полеміка у спілкуванні . Різновиди логічних помилок. Логічна аргументація. Емоційні моменти комунікації. Конфлікт та методи його вирішення.

Тема 7.   Техніка мовленнєвої комунікації. Стилі спілкування. Невербальні засоби оратора. Методика і етапи підготовки промови. Структура ораторського твору. Типи промов. Захист промов. Тренування та упорядкування матеріалу.

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Факультет філософської освіти і науки, кафедра філософії: доцент Пономаренко Віталій Володимирович.

VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 14 год., практичних – 14 год., індивідуальної роботи – 8 год., самостійної роботи студентів – 54 год.

Дисципліна викладається у       семестрі.

VІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

1.     Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація: Підручник/ С.Д.Абрамович. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 472 с.

2.     Абрамович С.Д, Чікарькова М.Ю. Риторика/ С.Д.Абрамович. –Л.: Світ,  – 2001. –  240 с.

3.     Андреев В.И. Деловая риторика: Практ.курс делового общения и оратор. искусства / В.И.Андреев. – М. : Ж. «Нар. Образование», 1995.– 206 с.

4.     Бухтій М. В. Риторика : модульний курс : навч.-метод. посіб / М. В. Бухтій  голов. Ред. О. Ю. Бєляєва – Херсон : Вид-во ХДУ, 2006. – 76 с.

5.     Барт Ролан Фрагменты речи влюбленного / Ролан Барт; Пер. с фр. В.Левицкого. – М.: Ad.Marginem, 1999. – 431 с.

6.     Гриценко Т.Б.  Риторика  Навч. пос. [Електронний ресурс].   – режим доступу:  http://studentbooks.com.ua

7.     Історія розвитку красномовства на Україні. [Електронний ресурс].   – режим доступу:       http://stud24.ru/rhetoric/storya-rozvitku

8.     Колотілова Н.А. Риторика. Навч. пос. [Електронний ресурс].   – режим доступу:       http://pidruchniki.ws/15840720/ritorika

9.     Леммерман Хайнц  Підручник риторики. Тренування мови з вправами.

    [Електронний ресурс].   – режим доступу:

     http://vlasnasprava.pp.ua/xajnc-lemmerman-uchebnik-ritoriki 

10.53.Львов М. Р. Риторика. Культура речи : учеб. пособ. / М. Р. Львов. – М. : Academia, 2003. – 271 с.

11.Мистецтво публічних дебатів : навч. посіб. / Е. Б. Ламах [та ін.]. – К.:Основи, 2002. – 84 с.

12.Неориторика  [Електронний ресурс].   – режим доступу:

     http://askort.com/?item_id=1585

13.Пешков И.В., М.Бахтин «От философии поступка к риторике поступка» / И.В.Пешков. – М.:Лабиринт, 1996.– 175 с.

14.Сагач Г. М. Риторика : навч. посіб. / Г. М. Сагач ; ред. Г. Якіменко. – 2-ге вид. – К.: Ін Юре, 2000. – 565 с.

15.Сагач Г.М. Золотослів: у 2 т./Г.М.Сагач –К.:Школяр, 1998.–Т.2 – 416 с.

16.Сагач Г.М. Живе слово полеміста./ Г.М.Сагач–К.:Райдуга, 1991 – 364с.

17.Сербенська О.Н. Культура усного мовлення. Практикум: Навч. пос. – К. Наук. думка, 2004. – 216 с.

18.Шопенгауэр А. Эристика или искусство спорить. / А. Шопенгауэр, – М.: Республика, 1990. – 462 с.

VІІІ. Система оцінювання:

Поточний контроль: доповіді з теоретичної проблематики, аналіз та обговорення публічних виступів,  участь у дискусіях, риторичний аналіз тексту, публічний виступ на задану тематику, участь у тренінгах з ораторського мистецтва.

Підсумковий контроль: залік у       семестрі.