Дисципліна за вибором кафедри всесвітньої історії для студентів ІІІ курсу навчання

 (VІ семестр)

 «Цивілізації Нового світу»

    Предметом вивчення навчальної дисципліниє цивілізаційні комплекси суспільств, що традиційно об’єднуються поняттям «Новий світ» (а саме суспільства Південної Америки), в період від їх формування до сучасності. 

     Мета і завдання навчальної дисципліни.  Курс « Цивілізації Нового світу» пропонується студентам  ІІІ курсу, що паралельно приступають до послідовного вивчення історії країн Південної Америки в  Новий та Новітній періоди. Враховуючи відсутність в навчальній програмі педагогічних університетів окремих нормативних дисциплін Завоювання та освоєння Нового Світу  в період Середньовіччя даний курс  надає студентам можливість  комплексного та глибокого опанування знаннями цивілізаційних  засад окремих регіонів і країн, що традиційно об’єднуються поняттям «Новий світ».  Такі знання, а також навички цивілізаційного аналізу, допоможуть студентам не лише краще зрозуміти специфіку історичного процесу у народів, що складали і складають більшість людства, але й аналізувати складні та неоднозначні процеси в сучасному світі.

     Автор курсу виходить із широкого розуміння терміну цивілізація, що включає в себе не лише релігійно-культурну основу, духовні цінності та менталітет, але й усталені господарські,  соціальні та політичні моделі поведінки та існування окремих людських спільнот.  Цивілізаційні комплекси народів Нового світу розглядаються в історичній динаміці, отже хронологічно  курс охоплює  як періоди їх формування, так і їхній  стан та вплив на сучасному етапі.

      Основними завданнями курсу є:
- Сформувати уявлення про спільні закономірності та різноманіття у розвитку цивілізацій Нового світу в процесі їхнього генезису, розвитку та адаптації до умов сучасного світу.
- Розкрити змістовне наповнення цивілізаційних комплексів в динаміці історичного процесу;
- Оцінити потенціал модернізаційного розвитку різних південноамериканських цивілізацій в умовах Нового та Новітнього періодів історії;
- Надати розуміння вагомості цивілізаційних особливостей сучасного світу в умовах глобалізації, яка актуалізувала проблему діалогу цивілізацій і культур;

      Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати:
- Основні теоретичні підходи до цивілізаційного аналізу історичного процесу.
- Особливості та закономірності процесу формування південноамериканських цивілізацій.
- Історію південноамериканських цивілізацій у конкретних формах та просторово-часових вимірах.
- Складові культурних комплексів південноамериканських цивілізацій в умовах Нового часу.
- Основні цивілізаційні процеси в південноамериканських суспільствах в умовах їх модернізаційної трансформації.
вміти:
- Використовувати інструментарій цивілізаційного підходу для оцінки історичних та сучасних процесів в суспільствах Нового світу.
- Критично аналізувати історіографію проблем південноамериканських суспільств.
- Визначати ареали цивілізацій та їхніх впливів.
- На основі аналізу та порівняння виявляти спільне і відмінне у цивілізаційному розвитку окремих країн в певний історичний період та загальні тенденції розвитку південноамериканських суспільств.
- Визначати вплив цивілізаційної складової на сучасному етапі світового розвитку.

 

  

    Програма навчальної дисципліни: типова програма з курсу Цивілізації Нового світу для педагогічних університетів

Бібліографія:

1.      Вайнтруб И.В. Священні лики цивілизацій. - Київ., 2001.

2.      Історія східної філософії. Навчальний посібник. М.: ІФ РАН, 1998,

3.      Орлова Т.В. Всесвітня історія. Історія цивілізацій. – К., «Знання», - 2012.

4.      Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства: Навчальний посібник. - Київ, 1999.

5.      Шейко В.М. Культура. Цивілізація. Глобалізація: в 2-х т. – Харків, 2001.

6.      А.Дж.Тойнбі. Дослідження історії. В 2-х т. – К., 1996.

7.      А.Дж.Тойнби. Цивилизация перед судом истории. – М., 1996.

8.      Фэн Ю. Лань. „Краткая история китайской философии”. – СПб., 1998.

9.      Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003.

10.  Ирхин Ю.В. Социология культуры: учебник. – М.: Экзамен, 2006.

11.  История Востока: в 6-ти т. – М., 1995-2006

12.  Малерб М. Религии человечества. – М., - СПб.,1997.

13.  Массон В.М. Первые цивилизации. – Л., 1989.

14.  Религии в истории народов мира. – М., 1985.

15.  Религиозные традиции мира: В 2-х т. – М., 1996.

16.  Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. Сост., ред. Б.С. Ерасов. – М., 1999.

17.  Стили мышления и поведения в истории мировой культуры. – М., 1990.

18.  Цаплин, М.Н. Всемирная история цивилизаций: хронологические таблицы: Азия, Ближний Восток, Африка, Америка, Австралия / М.Н. Цаплин. – Ростов-на-Дону: Феникс; Северо-Запад, 2006.

19.  Цивилизации / Отв.ред. М.А. Барг. – М., 1992. Вып. 1.; 1993. Вып.2.

20.  Цивилизации / Отв. ред. А.О. Чубаряк. – М., 1995. Вып.3; 1997. Вып.4; 2002. Вып.5.

21.  Цивилизационные исследования. – М., 1996.

22.  Цивилизация в современном мире. – М., 1983

23.  Цивилизация и исторический процесс. – М., 1983

24.  Цивилизация. Культура. Личность. – М., 1999.

25.  Цивилизация: теория, история и современность. – М., 1989.

26.  Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. Т.1-5 / Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец. – М.: ИЭС, 2006-2008.

 

       Методичне забезпечення: Методичні поради до семінарських занять і індивідуального контролю з курсу Цивілізації Нового світу: Цивілізаційна складова у загальноісторичних процесах минулого і сучасності. Теоретичні проблеми вивчення історії цивілізацій Нового світу. Давні і середньовічні цивілізації Нового світу: ґенеза, етапи розвитку , ареали розповсюдження та особливості цивілізацій-супутників. Південноамериканські цивілізації в Новий час.  Особливості процесів модернізації китайської, японської та індійської цивілізацій.  Іслам і трансформації політичної культури в суспільствах Нового світу.  Синтез традиційного і західного в південноамериканських суспільствах.

        Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) -

        Зауваження: (примітки – особливості курсу) вивчення курсу орієнтовано на підготовку вчителя історії, що в процесі викладання в загальноосвітній школі дисципліни всесвітня історія повинен мати ґрунтовне  розуміння цивілізаційної специфіки розвитку країн Нового світу на всіх етапах історичного процесу, зокрема,  для викладення  теми  Цивілізації Нового світу у 6 класі.

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 0203  Гуманітарні науки

Кількість кредитів - 3

Лекції, семінари, підготовка рефератів, конспектування наукової літератури, аналіз джерел, розробка наочності

Спеціальність 6.020302 Історія

Загальна кількість годин

Денна - 90

Заочна - 90

Освітній рівень Бакалавр

Лекції:

Денна - 16

Заочна - 8

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни Вибіркова

Денна - 14

Заочна - 4

Лабораторні заняття

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом3 (третій)

Денна -

Заочна -

Форма поточного (модульного) контролю: -письмове тестування;

- контрольні роботи;

- мінізаліки.

Індивідувальна робота

Семестр VІ

-

 

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 1

-самостійна робота: 1

Денна - 60

Заочна - 78

Мова навчання: українська

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Форма підсумкового контролю – залік у VІ семестрі

Передумови навчання: закінчена середня освіта

30/60

12/78

         

Лектор: Журавльова Людмила Віталіївна, викладач, к.і.н.

Факультет:  історичної освіти

Адреса: м. Київ, вул. Освіти, 6; телефон: 249-84-19