Церковні відносини середньовічної та ранньомодерної України

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань: 0203 – гуманітарні науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання:

$1-          Лекції із застосуванням картографічних матеріалів та відеоматеріалів.

$1-          Семінарські заняття.

Спеціальність: 6.020302 «Історія»

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень: бакалавр

Лекції:

16 год.

8 год.

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни: вибіркова

14 год.

4 год.

Форми поточного контролю:

$1-          усна перевірка

$1-          контрольні роботи

$1-          тестування

Лабораторні заняття:

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом – 3

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр: V

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

$1-      Аудиторне: 2 год.

$1-      Самостійна робота: 4 год.

60 год.

78 год.

Форма підсумкового контролю

Залік - усний

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання - українська

1/2

(30/60)

1/7

(12/78)

Передумови навчання – історія України, релігієзнавство, історія української культури

         

Мета і завдання навчальної дисципліни формування в студентів глибоких знань з національно-релігійної історії України, умінь використовувати їх у навчально-педагогічній та суспільно-громадській діяльності, розуміння особливостей розвитку українського православ’я, новітнього бачення міжконфесійних відносин на українських землях в добу середньовіччя та ранньомодерного часу.

Програма навчальної дисципліни: Утвердження християнської церкви в Україні- Руси. Розвиток українського православ’я у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій. Католицька та протестантська конфесії в Україні XV – першої половини XVII ст. Місце церкви в Українській козацькій державі.

Бібліографія:

1.       Борисенко В.Й., Візер С.О. Державотворчі та національно-духовні процеси в Україні першої половини XVIIст.: Навчальний посібник. –К., 2010.

2.       Візер С. Роль православної та уніатської церков у національно-визвольному русі в Україні у 1596 – 1686 рр.: Автореф. дис... канд. іст. наук. – К., 2004. – 20 с

3.       Гудзяк Б. Криза і реформа. Київська митрополія, Царгородський патріархат і ґенеза Берестейської унії. – Львів, 2000.

4.       Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. – К., 2005.

Методичне забезпечення: Програма навчальної дисципліни «Церковні відносини середньовічної та ранньомодерної України», робоча програма, комплект навчально-методичних матеріалів «Церковні відносини середньовічної та ранньомодерної України».

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисципліни за вибором):

Зауваження: Зосередження уваги студентів на опрацюванні наукових статей та монографій.

Лектор: кандидат історичних наук, доцент Візер Світлана Олександрівна.

Факультет: факультет історичної освіти

Адреса: м. Київ, вул. Освіти 6, телефон: 244-09-09