Світова спадщина ЮНЕСКО

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 0203 – гуманітарні науки

(шифр, назва) .

Кількість кредитів - 3

Методи навчання

Лекції із застосуванням структурно-логічних схем, картографічних матеріалів, навчальних стендів, мультимедійних засобів.

Семінарські заняття, творчі завдання, дискусії, самостійна домашня робота, розробка мультимедійних презентацій.

Спеціальність 6.020302 Історія

(код, назва)

Спеціалізація: «Міжнародний туризм»

Загальна кількість годин -

Денна

Заочна

Освітній рівень

бакалавр

Лекції:

16

8

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

Вибіркова

14

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, тестові завдання, захист мультимедійних презентацій.

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 1 (2017)

   

Індивідуальна робота:

Семестр VІ

   

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

$1-  аудиторне: 2 год.

$1-  самостійна робота: 6 год.

60

78

Форма підсумкового контролю

Екзамен (письмовий)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання - українська

1/ 2

1/7

Передумови навчання:   основи міжнародного туризму, туристичні ресурси України та світу, правові основи туристичної діяльності, історія міжнародного туризму.

Мета і завдання навчальної дисципліни – отримання студентами системи базових Мета і завдання навчальної дисципліни – отримання студентами системи базових знань про видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства; ознайомитись з оціночними критеріями, за допомогою яких формується список Світової спадщини; знати регіональний розподіл світової спадщини.

            Програма навчальної дисципліни: предмет і завдання дисципліни, історія створення ЮНЕСКО, історичні передумови      формування списку Світової спадщини ЮНЕСКО, конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, культурні та  природні оціночні критерії, регіональний розподіл об’єктів,. що вважаються надбанням усього людства, Україна в ЮНЕСКО.

            Бібліографія: 1. Конвенція ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини. 2. Офіційний сайт Світової   спадщини ЮНЕСКО. Режим доступу: http://whc.unesco.org/. 3. Н. В. Кривець. ЮНЕСКО // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2013. — Т. 10 : Т — Я. — С. 699. 4. Смаль І. Географія туризму: [навч. посіб.] / Ігор Смаль. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 576 с.

            Методичне забезпечення: протягом лекцій студентам роздаються методичні матеріали до лекцій з актуальної тематики, демонструються структурно-логічні схеми, картографічні матеріали, мультимедійні презентації.


Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: необхідні загальні знання з основ міжнародного туризму, сучасних різновидів туризму, туристичних ресурсів України та світу, історії туризму.

Лектор: Дзюбленко Ірина Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент.

Факультет:Інститут історичної освіти.

Адреса:м. Київ, вул. Освіти, 6, тел. 245-41-66