«ОУНП у ВНЗ»

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань                   03 гуманітарні науки

(шифр, назв )                                              

Кількість кредитів                          –          3 ЄКТС

Методи навчання:

словесні і наочні

 під час лекцій із застосуванням слайдів і транспарантів та семінарських  занять.

Спеціальність

032 історія та археологія

                         (код, назва)           

Загальна кількість

 годин -    90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр       (бакалавр/магістр)

Лекції:

10

6

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни вибіркова

(Нормативна/вибіркова)

12

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні  роботи, індивідуальні завдання

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом - 1 рік

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр  І  (II)

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:   2 години

- самостійна робота:                                                      6 годин

68

80

Форма підсумкового контролю

Залік  (за результатами роботи в семестрі)

 

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання українська

1/3

1/8

Передумови навчання

Педагогіка вищої школи

Навчальний курс “Організація і управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах” є важливою складовою освітніх програм підготовки фахівців освітнього ступеня „магістр” для спеціальностей різних галузей знань для отримання професійної кваліфікації викладач.

Завдання навчальної дисципліни: На основі творчого засвоєння магістрантами базових знань основних принципів організації навчальної діяльності та основних положень нормативно-правового регулювання діяльності з організації навчального процесу та управління вищим закладом освіти формуються здатності:  проектувати навчальну діяльність за певним напрямом освітньої діяльності; використовувати освітні стандарти для розробки навчальних та робочих планів, підготовки навчальних та робочих програм навчальних дисциплін; організації навчальних занять з урахуванням інноваційних технологій освітньої діяльності; індивідуального планування навчальної, науково-методичної, організаційної та іншої роботи викладача вищого навчального закладу.

Лектор: Вернидуб Роман Михайлович, доктор філософських наук, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Реєстрація на навчальну дисципліну: Засобами електронного кабінету студента модуля «Електронний журнал» в програмі ІАСУ організації навчального процесу «Університет», або письмова заява до деканату факультету.