Музеєзнавство

Мета і завдання навчальної дисципліни ознайомити студентів з музеєзнавством як науковою дисципліною.

Програма навчальної дисципліни:Музеєзнавство як наукова дисципліна. Теорія музейного предмету. Зародження і розвиток музеїв. Історія розвитку музейної справи в Україні. Фонди історичного музею. Комплектування фондів музею історичного профілю. Облік музейних фондів. Зберігання фондів історичних музеїв. Наукове проектування музейної експозиції. Архітектурно-художнє вирішення музейної експозиції. Приміщення музею історичного профілю. Музейна експозиція у навчально-виховній роботі школи. Сучасні музейні технології.

Бібліографія Вайдахер Ф. Загальна музеологія / Переклад з німецької Х. Назаркевич, О. Лянг, В. Лозинського. - Львів: Літопис, 2005., Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв. Посібник / Під ред.: В. Великочого, Н. Гасюк. Авт. кол.: П. Горішевський, М. Дейнега, М. Ковалів, В. Мельник, Н. Рега, С. Оришко, О. Соколова. - Івано-Франківськ: Плай, 2005.

Методичне забезпечення: Експертиза культурно-історичних цінностей. Навчально-методичний комплекс спеціалізації. Освітньо-кваліфікаційні рівні: 6.020302 - бакалавр; 7.02030201 - спеціаліст; 8.02030201 - магістр / Заг. ред. і кер. авт. кол. О. В. Потильчак - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 10-34.

Комплекти модульних тестових завдань, екзаменаційні білети.

Форма поточного (модульного) контролю – тестування.

Форма підсумкового контролю - залік (письмово).