Міжнародні гуманітарні комунікації

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчанн і форми контролю

Галузь знань 0203 – гуманітарні науки

Кількість кредитів  –3

Методи навчання –

пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного викладення;  частково-пошуковий, або евристичний метод; дискусія; дослідницький метод

Спеціальність 8.020302

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

Освітній рівень  магістр

Лекції

12

8

Статус дисципліни Вибіркова 

Семінарські (практичні заняття)

12

4

Рік вивчання дисципліни за навчальним планом (2017)

Лабораторні

Форми

 поточного контролю –

модульні контрольні роботи, тестові завдання, захист мультімедійних презентацій

Семестр 3

Індивідуальні

Тижневе навантаження (год.)

$1-          аудиторне – 2 год.

$1-          самостійна робота - 6

Форми підсумкового  контролю – 

залік

Мова навчання - українська

Самостійна робота

Передумови навчання  -

Історія України, історія стародавнього світу, історія середніх віків, історія культури, філософія.

66

78

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

1/ 3

1/7

           

Мета і завдання навчальної дисципліни – створення цілісного уявлення про основні напрями, форми та прояви  гуманітарних традицій людства; набуття студентами комплексу знань та вмінь зі стратегії міжнародної гуманітарної співпраці та напрямів її реалізації міжнародними й регіональними організаціями і державами світу; виокремлення проблем, загроз та викликів концептуальним засадам гуманізму в сучасних умовах; розгляд перспектив міжнародної співпраці, зокрема України,  для посилення впливу принципів гуманізму  на європейському континенті  й в усьому світі.

Програма навчальної дисципліни:  Гуманітарна складова діяльності ООН, НАТО; гуманітарна політика Європейського Союзу та інших міжнародних та регіональних організацій; суть та зміст гуманітарної політики держави та інструментарій її реалізації в сучасних умовах; концепція гуманітарного розвитку України та її практичне втілення як консолідуючий потенціал державотворення.

Бібліографія: Основні положення Концепції гуманітарного розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.google.com.ua/webhp; Котляров И.И. Международное гуманитарное право. –  М.: Юрлитинформ, 2003.  – 304 с.; Бруз В.С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1995.  – 111 с.; Ковальов О. Гуманітарна політика України – її сьогодення та шляхи розвитку. – Л.: Віче, 2007. –340 с.; Раєвич Т.І Гуманітарний чинник у світовій політиці: навчально-методичний комплекс дисципліни. – Луцьк: РВВ «Вежа», 2015. – 39 с.

Методичне забезпечення:  під час лекцій та семінарських занять студенти отримують методичні матеріали, їм демонструються структурно-логічні схеми, мультимедійні презентації.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: необхідні загальні знання з вітчизняної та всесвітньої історії, філософії, політології.

Лектор: Стоян Тетяна Андріївна, доктор історичних наук, професор;  Дзюбленко Ірина Михайлівна,  кандидат історичних наук, доцент.

Факультет:  історичної освіти.

Адреса:  Київ, вул. Освіти, 6, тел. 249-62-12.