Історія НПУ ім. М.П. Драгоманова

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань: 0203 – гуманітарні науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання:

$1-          Лекції із застосуванням картографічних матеріалів та відеоматеріалів.

$1-          Семінарські заняття.

Спеціальність: 6.020302 «Історія»

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень: бакалавр

Лекції:

16 год.

8 год.

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни: вибіркова

14 год.

4 год.

Форми поточного контролю:

$1-          усна перевірка

$1-          контрольні роботи

$1-          тестування

Лабораторні заняття:

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом – 3

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр: V

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

$1-      Аудиторне: 2 год.

$1-      Самостійна робота: 4 год.

60 год.

78 год.

Форма підсумкового контролю

Залік - усний

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання - українська

1/2

(30/60)

1/7

(12/78)

Передумови навчання – історія України, історія педагогіки в Україні

         

Мета і завдання навчальної дисципліни формування в студентів глибоких знань з історії рідного університету, умінь використовувати їх у навчально-педагогічній діяльності, а також виховання локального патріотизму до своєї «Alma mater», що в загальному результаті призведе до формування суспільно активної особистості, як основного елементу громадянського суспільства.

Програма навчальної дисципліни: Особливості заснування університету Св. Володимира та педагогічна освіта у ньому. Педагогічна освіта у Києві за радянських часів. НПУ ім. М.П. Драгоманова в часи незалежної України.

Бібліографія:

1.    Андрущенко В.П. Роздуми про освіту: Статті, нариси, інтерв’ю. – К., 2004. 

2.    Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького 1920 – 1990. – К., 1990.

3.    Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова: історичний нарис. 1920 – 2000 / Укладачі П.В.Дмитренко, О.Л. Макаренко. – К., 2000.

4.    Андрущенко В., Волинка Г., Мозгова Н. Михайло Драгоманов і Національний педагогічний університет // Освіта України. – 2003. – 23 вересня.

Методичне забезпечення: Програма навчальної дисципліни «Історія НПУ                            ім. М.П. Драгоманова», робоча програма, комплект навчально-методичних матеріалів «Історія НПУ ім. М.П. Драгоманова», експозиція кабінет-музею М.П. Драгоманова.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисципліни за вибором):

Зауваження: Зосередження уваги студентів на опрацюванні наукових статей та монографій.

Лектор: кандидат історичних наук, доцент Сегеда Ростислав Антонович

Факультет: факультет історичної освіти

Адреса: м. Київ, вул. Освіти 6, телефон: 244-09-09