Історія античної і середньовічної культури

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення духовної та

матеріальної культури, як виду діяльності, котра дає найповніше уявлення про

культурно-історичний процес і логіку формування духовних цінностей та

пріоритетів стародавнього світу та середньовіччя.

Розглядаючи культурні епохи й вершинні явища суспільної думки, які є

потужним фактором соціального розвитку, можна переконатися, що культурно-

історичний процес являє собою панораму висхідного розвитку духовності, а

власне культура є формою саморозвитку людини (її потреб, здібностей,

свободи – тобто її сутнісних сил). Людина розглядається як єдиний суб’єкт

культури, котрий створює життєве середовище для себе й формується під його

впливом. Людина є істотою творчою, саме вона перетворює навколишній світ

згідно із власними потребами.

Мета та завдання навчальної дисципліни.

- Метою викладання навчальної дисципліни «Історія античної та

середньовічної культури» є засвоєння студентами культурологічних питань

духовної спадщини минулого в якій чітко простежується боротьба двох

тенденцій релігійно-консервативної і культурно-прогресивної.

- Основними завданнями курсу є: розкриття діалектики розвитку

зарубіжної культури, історичної думки як єдиного процесу. В центрі уваги

виносяться теоретичні аспекти духовної та матеріальної культури,

концептуальні положення, які зумовлювали загальний рівень вивчення

конкретно-історичних проблем окремих етапів світової культури.

Міждисциплінарні зв’язки. Програма складена таким чином, щоб логічно

та гармонійно доповнити цикл гуманітарних предметів, що викладаються у

ВНЗ України. Навчальна дисципліна взаємопов’язана з такими дисциплінами як

всесвітня історія, історія української культури, історія мистецтва, спеціальні

історичні дисципліни, політологія, соціологія та ін.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Принципи класифікації культурної еволюції ті її основні етапи.

Ранні форми культури.

2. Культура стародавнього Сходу. Антична культура.

3. Культура Раннього та Високого Середньовіччя.

4. Етапи становлення та розвиток культури в епоху Пізнього

Середньовіччя.

Основними методами навчання є: монологічний, діалогічний,

пояснювально-ілюстративний, іеформаційно-повідомляючий метод

викладання, інструктивно-практичний, спонукально-пошуковий,

репродуктивний, частково-пошуковий (евристичний), метод письмового

контролю та ін.

Методичне забезпечення. Державні стандарти освіти. Програма варіативної

навчальної дисципліни, освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.020302 – бакалавр.

Художні альбоми. Відеопрезентації. Індивідуальні семестрові завдання для

самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни. Інструктивно-

методичні матеріали до семінарських, практичних занять. Методичні матеріали:

для самостійного опрацювання студентами фахової літератури, написання

курсових, дипломних робіт. Комплекти модульних тестових завдань.

Бібліографія. Українська і зарубіжна культура. Навчальний посібник / Під

заг. ред. Заблоцької К.В. - Донецьк:, 2001; Драч Г.В., В.К. Королёв. История

мировой культуры (мировых цивилизаций) / Г. В. Драч, В. К. Королев. Ростов-

на Дону, 2002.; Гаврюшенко О.А. Шейко В.М. Історія світової культури / О.А.

Гаврюшенко, В.М. Шейко. К., 2006.; Історія світової та української культури:

Підручник для вищ. закл. освіти / В.А.Гречанко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук,

В.А.Режко. – К., 2002. та ін.

Форма поточного (модульного) контролю – тестування.

Форма підсумкового контролю - залік (письмово).