Історіософія

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчанн і форми контролю

Галузь знань 0203 – гуманітарні науки

Кількість кредитів - 3

Методи навчання –

пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного викладення;  частково-пошуковий, або евристичний метод; дискусія; дослідницький метод

Спеціальність 6.020302

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр

Лекції

16

8

Статус дисципліни Вибіркова 

Семінарські (практичні заняття)

14

4

Рік вивчання дисципліни за навчальним планом (2017)

Лабораторні

Форми

 поточного контролю –

модульні контрольні роботи, тестові завдання, захист мультімедійних презентацій

Семестр 5

Індивідуальні

Тижневе навантаження (год.)

$1-          аудиторне – 2 год.

$1-          самостійна робота - 6

Форми підсумкового  контролю – 

залік

Мова навчання - українська

Самостійна робота

Передумови навчання  -

Історія України, історія стародавнього світу, історія середніх віків, історія культури, філософія.

60

78

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

1/ 2

1/7

           

Мета і завдання навчальної дисципліни – створення цілісного уявлення про хід світової та вітчизняної історії крізь призму смислу людського буття, генези і перспектив розвитку суспільства. Особливу увагу звернуто на ознайомлення студентів з проблемами сенсу історії, сенсу життя людини, їх закономірностями та  виховання   у   них  національної   свідомості, державницького мислення,  почуття відповідальності кожної особистості за долю людства в цілому.

Програма навчальної дисципліни:  Після вивчення курсу студенти повинні знати:предмет і об'єкт історіософії;методологічні засади дослідження історіософських проблем; терміни та поняття курсу історіософії;основні етапи розвитку історіософської думки, зокрема  типологію і періодизацію української історіософської парадигми;джерела та критерії історичного процесу; закономірності і тенденції розвитку людської цивілізації; проблему суті історичного процесу та смислу історії; доробок найвідоміших істориків та  філософів світу від античності до сьогодення в галузі історіософії.

Бібліографія: Бойченко І.В. Філософія історії: Підручник. К.: Знання, 2000. 723 с.; Вільчинський Ю.М. Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності. – К.: Поліграфкнига, 2009. – 360 с..; Габрієлян О.А. Філософія історії: підручник. – К.: Академвидав, 2010. –  216 с.;

Кислюк К.В. Історіософія в українській культурі: від концепту до концепції: моногр. – Х. : ХДАК, 2007. – 288 с.

Методичне забезпечення:  під час лекцій та семінарських занять студенти отримують методичні матеріали, їм демонструються структурно-логічні схеми, мультимедійні презентації.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: необхідні загальні знання з вітчизняної та всесвітньої історії, культури, філософії.

Лектор: Стоян Тетяна Андріївна, доктор історичних наук, професор.

Факультет:  історичної освіти.

Адреса:  Київ, вул.. Освіти, 6, тел.. 249-62-12.