Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Історичний факультет

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ

НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 03 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 032 – ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ

НА 2019 РІК

Київ-2019

Історія України

$11.     Трипільська цивілізація у сучасній науковій інтерпретації.

$12.     Українські землі кіммерійсько-сарматського часу. Зародження державотворення.

$13.     Теорії походження українського народу.

$14.     Історіографія політичних та національно-духовних процесів часів Київської Русі.

$15.     Християнізації Русі-України та його значення в державотворчих процесах.

$16.     Політична роздробленість Русі в контексті загальноєвропейських тенденцій розвитку.

$17.     Роль Галицько-Волинського князівства в державотворчих процесах на українських землях.

$18.     Синьоводська проблема в новітніх дослідженнях.

$19.     Феномен козацького стану в Україні у XVI – першій половині XVII ст.

$110.Переяславська рада 1654 р. та її місце у вітчизняній історії.

$111.Українсько-московська війна 1658 – 1659 рр. Політика гетьманів П. Дорошенка, Д. Многогрішного та І. Самойловича.

$112.Новітні інтерпретації гетьманування І. Мазепи

$113.Інкорпораційна політика Російської імперії щодо Гетьманщини у 1709 – 1764 рр.

$114.Зведення Гетьманщини до стану провінції Російської імперії в другій половині XVIII – на початку XIX ст.

$115.Формування української нації у ХІХ ст.: проблеми термінології та періодизації.

$116.Розвиток мовознавства та українознавства в контексті процесів національного відродження у першій половині XIX ст.

$117.Роль і місце Кирило-Мефодіївського товариства в українському національно-визвольному русі.

$118.Українські землі в соціополітичному просторі Габсбурзької імперії. Політизація українського національного руху після революції 1848 р.

$119.Громадівський рух в Україні другої половини XIX ст. в сучасній історичній науці: ідеї, етапи, особливості.

$120. Ідея української державності в програмах українських політичних партій початку XX ст.

$121.Сучасні погляди вчених на Українську революцію 1917 – 1921 рр.

$122.Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид українського народу. Сучасна історіографія питання.

$123.Україна у період Другої світової війни:наукові дискусії та інтерпретації.

$124.Дисидентський рух в Україні: ідеологія, етапи та історія дослідження.

$125.Суспільно-політичний розвиток України у 90-х роках XX – початку XXI ст.

Всесвітня історія

$11.     Внутрішня й зовнішня політика ахеменідів у Стародавньому Ірані.

$12.     Слов’янські та псевдослов’янські етноси у світлі цивілізаційної компаративістики.

$13.     Модерна інтегральна методологічна концепція вивчення етногенезу слов’янських народів: проблеми, базові напрямки, дослідницькі практики.

$14.     Витоки та генеза давньослов’янської спільноти: проблеми методології.

$15.     Бенефеційна реформа Карла Мартелла та її наслідки.

$16.     Ростово-Суздальська земля – Золота Орда: політичні, економічні, соціокультурні, релігійно-конфесійні взаємовпливи. Формування псевдослов’ֹянського етносу (XIII – XV ст.).

$17.     Соціокультурний розвиток, політична боротьба, конфесійний та національно-визвольний рухи у Чехії (XIV – I половина XVII ст.).

$18.     Південнослов’янські фронтири у цивілізаційному вимірі (XVI – XVIII ст.).

$19.     Експансія Османської і Габсбургської імперій на Балканському півострові та її наслідки для південнослов’янських народів.

$110.Період Регентства у Франції. Початок занепаду абсолютизму.

$111.Вестернізація Московії у першій чверті ХVІІІ ст. та її соціальні наслідки.

$112. Доба «палацових революцій» у Російській імперії 1725-1811 рр., їх політична, соціокультурна та ментальна суть. Історіографічні стереотипи та сучасні наукові версії.

$113.Річ Посполита у контексті європейської геополітики XVIII ст. Барська конфедерація. Поділи Польщі.

$114.Британське колоніальне поневолення Індії (XVIII – XIX ст.).

$115.Державотворчі процеси у США під час війни за незалежність Конституція 1787 р.

$116.Міжнародні відносини у 1933 – 1939 рр.

$117.Школа анналів: базові дослідницькі засади та модерні трансформації.

$118.Створення держави Ізраїль. Виникнення палестинської проблеми.

$119.Внутрішнята зовнішня політика адміністрацій Кеннеді та Джонсона

$120.Концепція «холодної війни». Історіографія проблеми

$121.Політика неоконсерватизму Маргарет Тетчер у Великій Британії.

$122.Політика урядів «Народного фронту» у Франції.

$123.Становлення тоталітарної системи у країнах «народної демократії» у 40-х – 50-х рр. XX ст. Типові риси та особливості.

$124.Слов’янські народи в європейському інтеграційному процесі.

$125.Цивілізаційна концепція розвитку історії А. Тойнбі.

Археологія

$11.     Археологія як історична наука. Предмет, мета та завдання археологічних досліджень.

$12.     Артефакти. Археологізація предметного світу, утворення артефактів.

$13.     Пізній палеоліт (ориньякська, солютрейська та мадленська епохи). Знаряддя праці. Житла. Господарство. Соціальна організація суспільства.

$14.     Мідний вік (енеоліт, халколіт). Хронологія. Соціально-економічні зрушення доби енеоліту.

$15.     Археологічні культури енеоліту на території України. Знаряддя праці. Житла. Господарство. Еволюція соціальної організації суспільства за добу енеоліту.

$16.     Головні центри античної культури Північного Причорномор’я. Їх спільні риси та відмінності.

$17.     Екофакт і його значення для вивчення стародавніх суспільств.

$18.     Поняття «археологічний комплекс». Зміст поняття «закритого» археологічного комплексу.

$19.     Пшеворська археологічна культура. Територія поширення. Хронологія.

$110.Джерела та методика етнічних реконструкцій в археології.

$111.Хронологізація археологічних пам’яток. Абсолютна та відносна хронологія.

$112.Археологічна періодизація. Технологічний принцип виділення епох в археології. Співвідношення археологічної та загально історичної періодизацій.

Джерелознавство

$11.     Поняття та основні ознаки історичного джерела. Які існують основні етапи функціонування історичного джерела?

$12.     Основні етапи виникнення та розвитку знань про історичні джерела.

$13.     Поняття класифікації джерел. Які відмінності класифікації джерел від їх систематизації? Розкрийте суть поняття «класифікаційна ознака джерела».

$14.     Джерельна інформація. Поняття та види.

$15.     Поняття документальних та наративних джерел, їх ознаки та відмінності між ними.

$16.     Палеографія як спеціальна історична дисципліна. Предмет, зміст і завдання палеографії, її зв’язок з іншими спеціальними історичними дисциплінами.

$17.     Фалеристика як спеціальна галузь історичної науки. Предмет, зміст і завдання фалеристики, її зв’язок з іншими спеціальними історичними дисциплінами.

$18.     Нумізматика як спеціальна галузь історичної науки. Об’єкт, предмет і завдання нумізматики, її зв’язок з іншими спеціальними історичними дисциплінами.

$19.     Боністика як спеціальна галузь історичної науки. Об’єкт, предмет і завдання боністики, її зв’язок з іншими спеціальними історичними дисциплінами.

$110.Історична хронологія як спеціальна галузь історичної науки. Поняття, об’єкт, предмет і завдання історичної хронології, її місце у системі спеціальних історичних дисциплін.

$111.Історична метрологія як спеціальна галузь історичної науки. Поняття, об’єкт, предмет і завдання історичної метрології, її місце в системі СІД.

$112.Сфрагістика як спеціальна галузь історичної науки. Поняття, об’єкт, предмет і завдання сфрагістики, її зв’язок з іншими спеціальними історичними дисциплінами.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Незадовільно

Не має чітких уявлень про історичний процес,

не   здатний   займатися    науково-дослідною роботою

 

 

Задовільно

Розуміє причинно-наслідкові зв’язки між історичними подіями, орієнтується у фактичному матеріалі з несуттєвими помилками, здатний займатися науково-

дослідною роботою.

 

 

Добре

Розуміє сутність історичного процесу, орієнтується у фактичному матеріалі, вміє аналізувати історичні явища і робити аргументовані висновки, здатний займатися

науково-дослідною роботою.

Відмінно

Знання є системними, чітко розуміє сутність історичного процесу, вільно орієнтується у фактичному матеріалі, здатен займатися

науково-дослідною роботою.