1. Баран. Історичні витоки україниського народу. – К., 2005.
 2. Білецький Леонід. Руська Правда й історія її тексту. — Вінніпег, 1993.
 3. Бовуа Даніель. Битва за землю в Україні: 1863-1914: Поляки в соціо-етнічних конфліктах. — К.: Критика, 1998. — 334 с.
 4. Бойко І.Д. Селянство України в другій половині XVI – першій половині XVII ст. – К., 1963.
 5. Бойко. Історія українського селянства
 6. Боплан Гійом Левассер де. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн / Пер. з франц. Я. І. Кравця, З. П. Борисюк. — К.: Наук. думка; Кембрідж (Мас.): Укр. наук. ін-т, 1990.
 7. Борисенко В.Й. Еволюція соціальної структури Гетьманщини. - Київ, 1997 
 8. Борисенко В.Й. Курс української історії. - Київ, 1998 
 9. Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині 17 ст. - К.,
 10. Борисенко В.Й., Бульвінський А.Г., Візер С.О. Еволюція україно-російських відносин у др. пол. XVII ст. - К., 2006
 11. Борисенко В.Й.Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60-х - 90-х роках ХІХ ст. К., 1980
 12. Борисенко, Андрусишин. Історія України в художньо-літературних образах, К., 2000
 13. Борисенко, Левченко Культурно-освітня діяльність громадськості Лівобережної України в 1825 - 1860 рр.. - К., 2002. 
 14. Брайчевський М.Ю.. Утвердження християнства на Русі.- К., 1988.
 15. Величко С. В. Літопис. Т. 1. / Пер. з книжної української мови, вст. стаття, комент. В. О. Шевчука; Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1991.
 16. Величко С. В. Літопис. Т. 2. / Пер. з книжної української мови, комент. В. О. Шевчука; Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1991. — 642 с.
 17. Володарі гетьманської булави. – К., 1994
 18. Галицько-волинський літопис .
 19. Галицько-Волинський літопис за Острозьким (Хлєбниковським) списком. — К., 2005.
 20. Генсьорський А. І. Термін «Русь» (та похідні) в Древній Русі і в період формування східнослов’янських народностей і націй // Дослідження і матеріали з української мови. — Київ, 1962. — Том. V.
 21. Гирич Ігор. Між російським і українським берегами. Володимир Вернадський і національне питання (у світлі щоденника 1917-1921 рр.) / Mappa mundi. Зб. наук. праць на пошану Ярослава Дашкевича. — Львів - Київ - Нью-Йорк, 1996.
 22. Ґренджа-Донський Василь. Щастя і горе Карпатської України: Щоденник. Мої спогади / Упор. та прим. Д. М. Федаки; вступна стаття В. І. Ільницького, Д. М. Федаки. — Ужгород: ВАТ Вид-во «Закарпаття», 2002.
 23. Громада №5.Укладач М.Драгоманов. - Женева, 1882.
 24. Грушевський Михайло. Велика, Мала і Біла Русь // Український світ. — 1992. — №1.; №2.
 25. Грушевський Михайло. Вступний виклад з давньої історії Русі, виголошений у Львівськім університеті 30 вересня 1894 року / Твори. — Львів: Світ, 2002. — Т. 1.
 26. Грушевський Михайло. Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства / Твори. — Львів: Світ, 2002. — Т. 1..
 27. Грушевський Михайло. Хронологія подїй Галицько-волинського літопису // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 1901. — Т. 41.
 28. Гудзяк. Криза і реформа. Київська реформа Царгородський патріархат і Берестейська унія. Л. - 2000
 29. Гужрій А.И. Еволюция феодальных отношений на Левобережной Украине в первой половине XVII ст.
 30. Гуржий А. Еволюция феодальных отношений на Леовбережной Украине
 31. Гуржій О. Україниський хутір XV – XVIII ст.
 32. Дзюба Іван. Інтернаціоналізм чи русифікація
 33. Драгоманов М. Політичні пісні українського народу XVIII - XIX ст. Ч.1. 
 34. Драгоманов М. Політичні пісні українського народу XVIII - XIX ст. Ч.2. 
 35. Драгоманов. Листи на Наддіпрянську Україну. - Коломия, 1894. 
 36. Другий (Волинський) статут Великого князівства Литовського 1566 року 
 37. Жиленко Ірина. Києво-Печерська Лавра і запровадження церковної унії 1596 року // Лаврський альманах. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. — Вип. 5. — К., 2001..
 38. Залізняк. Первісна історія України
 39. Заруба. Українське козацьке військо
 40. Зизаній Лаврентій. Граматика словенська / Підгот. факсим. вид. та. дослідження пам‘ятки В. В. Німчука. — К.: Наук. думка, 1980.
 41. Іванова Л.Г., Іванченко Р.П. Суспільно-політичний рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні. - К., 2000.
 42. Історія української культури. У 5-ти томах. — Т. 2: XIII — перша половина XVII ст. / Ред. Я.Д. Ісаєвич. — К., 2001.
 43. Качмарик Я. гетьман Б.Хмельницький.
 44. Качмарик. Гетьман Богдан Хмельницький
 45. Когут Зенон. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760—1830. — К.: Основи, 1996.
 46. Крип’якевич Іван. Галицько-Волинське князівство. — К.: Наук. думка, 1984.
 47. Крип’якевич Іван. Галицько-Волинське князівство. — К.: Наук. думка, 1984.
 48. Крип’якевич Іван. Михайло Грушевський. Життя і діяльність // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. — Львів, 2001.
 49. Лариса Гвоздик-Пріцак.Економічна і політична візія Б.Хмельницького...
 50. Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская / Підгот. текстів пам'яток і вступ. ст. В. В. Німчука. — К.: Наук. думка, 1964.
 51. Лепявко. Козацькі війни кінця 16 ст в Україні. - Чернігів., 1996. 
 52. ЛИТВИН Михалон. ПРО ЗВИЧАЇ ТАТАР, ЛИТОВЦІВ ТА МОСКОВИТІВ. - М. 1994.
 53. Литвинов Володимир. Ренесансний гуманізм в Україні: Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV — початку XVII ст. — К.: Основи, 2000.
 54. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр. Р. Г. Іванченка — К.: Т-во «Знання» України, 1992.
 55. Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1989.
 56. Літопис Самовидця / Зав. Редакцією Г.М.Терлецька.
 57. Лозинський М. 40 літ діяльності просвіти. Львів, 1908. 
 58. Мацьків Теодор. Гетьман Іван Мазепа в західньоевропейських джерелах 1687-1709. — Київ-Полтава, 1995.
 59. Методичні рекомендації кафедри історії України до написання курсових, магістерських, дипломних робіт
 60. Микитась В. Л. Західноруські, або литовсько-руські, літописи // М. С. Грицай, В. Л. Микитась, Ф. Я. Шолом. Давня українська література / Під ред. проф. М. С. Грицая. — К., 1978.
 61. Микитась В. Л. Західноруські, або литовсько-руські, літописи // М. С. Грицай, В. Л. Микитась, Ф. Я. Шолом. Давня українська література / Під ред. проф. М. С. Грицая. — К., 1978.
 62. Котляр Н.Ф. Древняя Русь и Киев. – К., 1984.
 63. Моця, Ричка. Київська Русь.від язичництва до християнства
 64. Новітня історія України. - К., 2000.
 65. Оглоблин Олександр. Гетьман І. Мазепа і його доба. - К., 2001.
 66. Оксана Мешко. Свідчу. –К., 1996.
 67. Орієнтовна тематика диплоних і курсових робіт з дисципліни “історія України” кафедри історії України
 68. Павленко. Передісторія давніх русів
 69. Павлик. М. М.П.Драгоманов. Переписка. Львів., 1901.
 70. Павлик. М. М.П.Драгоманов.Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис. творів. Львів., 1896. 
 71. Павлик. М. Переписка М.Драгоманова з М.Бучинським. - Львів., 1910. 
 72. Півторак Григорій. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов / Міфи і правда про трьох братів слов'янських зі «спільної колиски» — К.: Вид. центр «Академія», 2001.
 73. Плани і тематика семінарських занять та індивідуальної роботи студентів з історії України. Комплект начально-методичних матеріалів
 74. Сєдов Валентин. Етногенез ранніх слов’ян  / Пер. з рос. — М., 2003.
 75. Слово о полку игореве. – М., 1984.
 76. Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху - К., 2006 
 77. Станіславський. Запорозька Січ та річ посполита
 78. Стеблій Феодосій. Традиції княжої доби як чинник леґітимізації національно-політичних аспірації галицьких українців в епоху національного відродження (перша половина XIX ст.) / Галичина та Волинь у добу Середньовіччя. — Львів, 2001.
 79. Степанков Валерій. Формування української державницької ідеї 1648-1649 років / Mappa mundi. Зб. наук. праць на пошану Ярослава Дашкевича. — Львів - Київ - Нью-Йорк, 1996. —
 80. Степанков Валерій. Формування української державницької ідеї 1648-1649 років / Mappa mundi. Зб. наук. праць на пошану Ярослава Дашкевича. — Львів - Київ - Нью-Йорк, 1996.
 81. Толочко П.П. Давня історія України Том 1. – К., 1994.
 82. Толочко. Літописи Київської Русі.
 83. Україна крізь віки. Том 1. На світанку історії . – К., 1998.
 84. Україна крізь віки. Том 2. Античні держави Північного Причорномор’я. – К., 1998.
 85. Україна крізь віки. Том 3. Давні словяни. – К., 1998
 86. Україна крізь віки. Том 4. Київська Русь. – К., 1998
 87. Україна крізь віки. Том 5. Галицько-Волинська русь. – К., 1998
 88. Україна крізь віки. Том 6. Україна під татарами і Литвою. – К., 1998
 89. Україна крізь віки. Том 7. – К., 1998.
 90. Україна крізь віки. Том 7. – К., 1998.
 91. Україна крізь віки. Том 8. – К., 1998
 92. Україна крізь віки. Том 8. – К., 1998
 93. Україна крізь віки. Том 9. – К., 1998
 94. Україна крізь віки. Том 10. – К., 1998
 95. Україна крізь віки. Том 11. – К., 1998
 96. Україна крізь віки. Том 12. – К., 1998
 97. Україна у ХХ ст. Зб. Документів і матеріалів. – К., 2000.
 98. Українська державність у XX столітті історико-політологічний аналіз. — К. Політична думка, 1996.
 99. Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія. У 2-х ч. / За ред. В. М. Нічик. — К.: Наук. думка, Основи, 1995.
 100. Уманцев Ф.С. Мистецтво давньої України. - К., 2002.
 101. Хотинська війна (1621 р.)/ Г.Грабянка, С.Величко, Й.Мюллер та ін. – К., 1991.
 102. Шелухін. Україна- назва нашої землі з найдавніших часів
 103. Шпорлюк Роман. Імперія та нації / Пер. з англ. — К.: Дух і Літера, 2000.
 104. Щербак Віталій. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV — середина XVII ст. — К.: Вид. дім "КМ Academia", 2000.
 105. Яковенко Наталя. Паралельний світ. - К., 2002.
 106. Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років 17 ст.
 107. Яковлєва Т. гетьманщина в ІІ пол.. 50-х років.
 108. Яковлєва Т. Руїна гетьманщини.

Електронні матеріали формату  HTML:

1. Грушевський М.. Вибрані статті.

2. Оглоблин О. І.Мазепа та його доба. Львів, Париж, Львів, Торонто, Нью-Йорк. – 2001 р.

3. Войнович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. - Львів, 2000 р.

4. Грушевський М.. Вибрані статті

5. М. Грушевський. Історія України-Руси. Том I.

6. М. Грушевський. Історія України-Руси. Том II.

7. М. Грушевський. Історія України-Руси. Том III.

8. М. Грушевський. Історія України-Руси. Том IV.

9. М. Грушевський. Історія України-Руси. Том V.

10. М. Грушевський. Історія України-Руси. Том VI.

11. М. Грушевський. Історія України-Руси. Том VII.

12. М. Грушевський. Історія України-Руси. Том VIII.

13. М. Грушевський. Історія України-Руси. Том IX.

14. М. Грушевський. Історія України-Руси. Том X.

15. Яковенко Н. Паралельний світ.