НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ МНСДГО. НАУКОВА ШКОЛА ЛАДИЧЕНКО Т. В.
На базі кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти протягом багатьох років успішно діє наукова школа — «Методика навчання історичних та суспільних дисциплін». Її засновником і керівником є відомий спеціаліст у галузі методики навчання історії та суспільних дисциплін, кандидат історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Відмінник освіти Тетяна В’ячеславівна Ладиченко.

Протягом 1992–2012 рр. під науковим керівництвом професора Ладиченко Т. В. було захищено 13 кандидатських дисертацій із таких спеціальностей:
• 13.00.02 — Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни);
• 07.00.03 — Всесвітня історія.

Якісне викладання історичних та суспільствознавчих дисциплін у школах та вищих навчальних закладах потребувало відповідної наукової методичної теорії. В Українській РСР наукової ради із захисту кандидатських дисертацій з методики викладання історії не було. В Інституті педагогіки АПН функціонував невеликий сектор, який очолював доктор пед. наук М. М. Лисенко, а в педагогічному інституті імені М. Горького працювала Г. О. Цвікальська, яка захищала кандидатську дисертацію з методики викладання історії в Москві.

У незалежній Україні в 1997 р. при НПУ імені М. П. Драгоманова вперше було створено спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання історії. Т. В. Ладиченко разом із доктором педагогічних наук О. І. Пометун склали і затвердили першу програму кандидатських іспитів із зазначеної спеціальності. Першим кандидатом наук, який захистив дисертацію на цій раді, був Я. І. Трофяк з Івано-Франківська, який написав роботу на тему «Методика використання краєзнавчих матеріалів Прикарпатського регіону в оновленні змісту шкільної історичної освіти». Науковим керівником у нього була Т. В. Ладиченко.

У 2000 р. відбувся другий в Україні захист кандидатської дисертації з методики викладання історії В. М. Сотниченком. Його робота була присвячена темі: «Дидактичні основи формотворення знань з історії в загальноосвітніх закладах». Керівником теж була Т. В. Ладиченко.

У 2003 р. робота спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13 00 02 — теорія та методики навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни) у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова була відновлена. На цій раді було захищено три дисертаційні роботи під керівництвом Т. В. Ладиченко:
• С. О. Терно. Методичні засади формування історичних понять (2003 р.);
• О. В. Желіба. Методичні засади використання умовно-графічної наочності в процесі навчання всесвітньої історії в 10–11 класах (2003 р.);
• О. І. Горохівський. Формування національної свідомості та самосвідомості учнів 7-х класів на уроках історії (2005 р.).

На спеціалізованій вченій раді К 26.452.03 в Інституті педагогіки НАПН України в наступні роки під керівництвом професора Т. В. Ладиченко були захищені кандидатські дисертації аспірантами і пошукувачами з різних регіонів України:
• Маньгора В. В. Методика формування знань про державу в учнів основної школи на уроках історії та правознавства (2007 р.);
• Киричук А. С. Методичні засади створення кредитно-модульної системи при вивченні правознавства у школі (2008 р.);
• Камбалова Я. М. Методика створення навчально-методичних комплектів з всесвітньої історії в основній школі (2009 р.);
• Богдановська Л. П. Методика формування пізнавальної самостійності учнів основної школи на уроках всесвітньої історії (2011 р.);
• Гаврилюк Ж. М. Методика реалізації культурологічного змісту шкільного курсу історії України у 8–9 класах (2012 р.).
Під керівництвом Т. В. Ладиченко захищені також кандидатські дисертації з іншої наукової спеціальності 07.00.03 — всесвітня історія:
• Ле Фунг Хоанг. Камбоджійська проблема в зовнішній політиці СРВ / 1978–1989 рр. (1992 р);
• Мелещенко Т. В. Роль Вацлава Гавела у розбудові громадянського суспільства у Чехословаччині 1990–1992 рр. (2010 р.);
• Чаїнський Ю. І. Політика великої Британії і Франції щодо територіальних меж Польщі у 1918–1923 рр. (2011 р.).

Крім всесвітньої історії і методики навчання історії та суспільствознавчих дисциплін, проф. Ладиченко Т. В. активно впроваджує й інші науково-освітні напрями. Зокрема, одним із вагомих здобутків наукової школи під керівництвом професора Т. В. Ладиченко є значний науково-методичний внесок в розбудову системи громадянської освіти в Україні. Так, в останнє десятиріччя в Україні завдяки підтримці міжнародних освітніх організацій створено новий шкільний навчальний курс «Громадянська освіта», розрахований на учнів старших класів. Одним із розробників цього курсу разом зі своїми колегами з кафедри була і є Т. В. Ладиченко. Вона очолила робочу групу з розробки програми та змісту курсу «Громадянська освіта — основи демократії» для середніх навчальних закладів і курсу «Теорія і методика громадянської освіти» для студентів педагогічних навчальних закладів. У курсі «Теорія та методика навчання громадянської освіти» по-новому, з антропоцентричної точки зору, висвітлюється життєдіяльність людини в умовах ринкової економіки. Чільне місце посідають питання визначення особливостей розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом в контексті європейських інтеграційних процесів.

З метою підготовки майбутніх і вже працюючих вчителів до викладання курсу громадянської освіти робоча група під керівництвом професора Т. В. Ладиченко розробила навчальні програми дисципліни — «Теорія та методика навчання громадянської освіти» для педагогічних ВНЗ та курсів підвищення кваліфікації вчителів історії та правознавства в інститутах післядипломної педагогічної освіти. Оскільки громадянська освіта — це спеціалізована систематична підготовка молоді до суспільного життя в умовах демократії, курс для студентів охоплює структурні характеристики сучасного суспільства, аналіз суспільних відносин і соціальних норм. У ньому розкривається сутність демократії, різноманітність уявлень про неї та еволюція її реально існуючих форм. Значне місце в курсі посідають принципи та цінності громадянського суспільства. Значна увага приділяється специфіці переходу України до демократичної політико-правової системи, формуванню представницьких та інших демократичних інститутів, налагодженню розвиненої ефективної системи правосуддя, становленню та розвитку громадянського суспільства в нашій країні. Водночас демократичне громадянство — категорія містка, поліпредметна, вона репрезентує багатогранну галузь знань, поєднує предмети низки навчальних дисциплін, за кожною з яких стоїть відповідна наука. На думку професора Т. В. Ладиченко, це створює певні труднощі при концептуалізації курсу «Теорія та методика навчання громадянської освіти». Але, створена і методологічно вмотивована концепція вивчення цього курсу як цілісної системи знань, розроблена під керівництвом проф. Ладиченко, дозволяє сформувати в студентів широту мислення та масштабність світогляду.

Важливим результатом запровадження курсу «Теорія та методика навчання громадянської освіти», на думку професора Т. В. Ладиченко, може стати формування ціннісних установок особистості щодо загальнолюдських моральних норм, громадянських цінностей і ставлень, глибоке світоглядне розуміння гуманізму як первинної субстанції людських відносин у суспільному житті, формування активної життєвої позиції, демократичного світосприйняття.
Ще один науковий напрям, яким активно займається проф. Ладиченко Т. В. та представники її наукової школи останнім часом, є гендерна освіта. Питаннями гендерної рівності, гендерної освіченості, гендерної чутливості педагоги України почали цікавитися відносно недавно. Т. В. Ладиченко та її колеги Т. В. Бакка і Т. В. Мелещенко були включені до робочої групи, створеної під егідою Міністерства освіти України, що досліджувала нормативні документи та програми вищої та середньої ланок освіти щодо дотримання в них принципів гендерної рівності. Ця дослідна робота завершилася створенням підсумкового документу, в якому викладений детальний аналіз стану справ у цій галузі. У подальшому під керівництвом Т. В. Ладиченко були розроблені підходи щодо втілення принципів гендерної рівності в шкільні історичні та суспільствознавчі курси, а також розроблена методика навчання студентів гуманітарних спеціальностей основам гендерної рівності. Ця робота продовжується представниками означеної наукової школи і втілюється в серйозних наукових розробках. Так аспірантка проф. Ладиченко Ващук Г. М. успішно завершує кандидатську дисертацію на тему: «Формування гендерної освіченості учнів старших класів на уроках історії».

Професор Т. В. Ладиченко плідно співпрацює зі своїми захищеними аспірантами. Продовжувачами наукових ідей школи Т. В. Ладиченко стали її молоді колеги — доцент Т. В. Бакка, доцент Я. М. Камбалова, доцент Т. В. Мелещенко, які разом із Тетяною В’ячеславівною працюють на кафедрі методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти. Вони розробляли концептуальні підходи до нових програм із всесвітньої історії та громадянської освіти, досліджували нові методи викладання дискусійних та контраверсійних питань в історії ХХ ст., виробляли єдині критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з історії та суспільних дисциплін, створювали електронні педагогічні програмні засоби навчання.

До когорти активних членів наукової школи професора Т. В. Ладиченко належать доцент Запорізького національного університету С. О. Терно та доцент Ніженського державного університету імені М. В. Гоголя О. В. Желіба. Вони разом із Т. В. Ладиченко працювали над навчальними посібниками: «Методика викладання курсу „Людина і світ”» та «Методика навчання суспільствознавства» для вчителів, а також навчального посібника для педагогічних ВНЗ «Громадянська освіта: теорія і методика навчання», що вийшов друком у 2009 р. У цих посібниках були закладені нові підходи до навчання суспільних дисциплін, сформульовані критерії перевірки знань та вмінь учнів, розроблено методичний апарат з урахуванням новітніх досягнень педагогічної науки. О. В. Желіба також брав активну участь в аналізі гендерних проблем освіти, розробці сучасних методик викладання гендерних питань, якими зараз займається наукова школа Т. В. Ладиченко.

На наукові праці, підручники та посібники, створені професором Т. В. Ладиченко доволі часто посилаються дослідники, молоді науковці, аспіранти. Посилання на наукові та науково-методичні праці Т. В. Ладиченко можна знайти в дисертаційних дослідженнях К. О. Баханова, Л. В. Задорожної, Н. В. Чубур., Ю. Б. Малієнко, Н. О. Вєнцевої, О. П. Мокрогуза, С. О. Нєтьосова, Ю. П. Олексіна, О. М. Журби, А. О. Федчиняка та інших науковців.